Tanec: zkratky

aj.

a jiné, a další

AMU

Akademie múzických umění v Praze

AO

Armádní opera Praha

AUS

Armádní umělecký soubor

AVČR

Akademie věd České republiky

BDP

Baletní divadlo Praha

BJK

Baletní jednotka Křeč

BLR

Bulharská lidová republika

BP

Balet Praha

BROLN

Brněnský soubor lidových nástrojů

CED

Centrum experimentálního divadla Brno

celostátní baletní soutěž

Soutěžní přehlídka tanečních umělců ČR a SR

CID

Centre Internationale de la Danse v Paříži

CIOF

Mezinárodní dětský fond OSN

CS

Celostátní spartakiáda

č.u.

čestné uznání

ČAVU

Československá akademie věd a umění

ČBD

České baletní divadlo Jany Kůrové

ČF

Česká filharmonie

ČHF

Český hudební fond

ČKD

Českoslvenská Kolben–Daněk v Praze

ČLF

Český literární fond

čp.

česká premiéra

ČR, ČSR

Česká republika

ČS

Československý spisovatel

ČSAV

Československá akademie věd

ČSDU

Československý svaz dramatických umělců

ČSFR

Československá socialistická federativní republika (do 1992)

čsl., čs.

československý (-á, -é)

ČSLA

Československá lidová armáda

ČSNP

Český sbor národních písní

ČSNPT

Československý sbor národních písní a tanců

ČSNT

Český sbor národních tanců

ČSPT

Český soubor písní a tanců

ČSSPT

Československý státní soubor písní a tanců

ČSSR

Československá socialistická republika

ČST

Československá televize

ČSTV

Československý svaz tělesné výchovy

ČT

Česká televize

ČUS

České umělecké studio

ČVUT

České vysoké učení technické v Praze

DAMU

Divadelní fakulta AMU

DC

Dance Company

DCK

Duncan Centre Konzervatoř

DDM

Dům dětí a mládeže

DDOČ

Dělničtí divadelní ochotníci českoslovenští

DHnP

Divadlo Husa na provázku

DIFA JAMU

Divadelní fakulta JAMU

dipl.

diplomová

Disk

divadelní studio DAMU

DJW

Divadlo Jiřího Wolkra

DnP

Divadlo na provázku

DNz

Divadlo Na zábradlí

doc.

docent, docentka

Divadelní ústav v Praze

EF ČVUT

Elektrotechnická fakulta ČVUT

EÚ AVČR

Etnografický ústav AVČR

FAMU

Filmová fakulta AMU

FF MU

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

FF UK

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

FF UJEP

Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

FON UK

Fakulta osvěty a novinářství UK

FS

filmové studio

FTVS UK

Fakulta tělesné výchovy a sportu UK

GITIS

Gosudarstvěnyj institut teatralnovo iskusstva / Státní institut divadelního umění v Moskvě

h.

hudba

HAMU

Hudební fakulta AMU

HTŠ

Hudební a taneční škola

ch.

choreograf, choreografie

ICTM

Mezinárodní rada tradiční hudby

j.h.

jako host, hostující

JAMU

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

jr.

junior, junioři, mladší kategorie

KALD DAMU

Katedra alternativního a loutkového herectví DAMU

KCD

Konzervatoř Duncan Centre

KD

Kulturní dům

KJJ

Konzervatoř J. Ježka/Konzervatoř a Vyšší odborná škola/dříve Lidová konzervatoř v Praze

KL DAMU

Katedra loutkářství DAMU

KLND DAMU

Katedra loutkářství a nonverbálního divadla DAMU

KLD HAMU

Katedra nonverbálního divadla HAMU

LM

Laterna magika

LSCD

London School of Contemporary Dance

LŠU

Lidová škola umění

MD

městské divadlo

MD Brno

Městské divadlo Brno

MDP

Městská divadla pražská

MěNV

Městský národní výbor

MF

Mladá fronta

MFD

Mladá fronta Dnes

MFF

Mezinárodní filmový festival

mj.

mimo jiné

MK

ministerstvo kultury

MK ČR

Ministerstvo kultury České republiky

MKS

městské kulturní středisko

ml.

mladší

ministerstvo školství

MTT

Mezinárodní týden tance

MU

Masarykova univerzita v Brně

MV

ministerstvo vnitra

NAD

Nové avantgardní divadlo

ND

Národní divadlo

NDR

Německá demokratická republika

NDT

Nederlands Dans Theater v Haagu

NDTh

Neues Deutsches Theater/Nové německé divadlo v Praze

NKLHU

Nakladatelství krásné literatury, hudby a umění

NPL

Nakladatelství pedagogické literatury

NS

Nová scéna v Bratislavě

NSR

Německá spolková republika

o.p.s.

obecně prospěšná společnost

odd.

oddělení

OKD

Obvodní kulturní dům

OSA

Ochranný svaz autorský

PBD

Pražské baletní divadlo

PD

Prozatímní divadlo

PedF UK

Pedagogická fakulta UK

PFTU

Pedagogická fakulta technického učení v Liberci

PhDr.

doktorát filosofie

PIS

Pražská informační služba

PKB

Pražský komorní balet

PKS

Pražské kulturní středisko

PNz

Pantomima Na zábradlí

Pp./pp.

první provedení

provd.

provdaná

PUľS

Podtatranský ľudový umelecký kolektív

r.

režie, režisér

RDZN

Realistické divadlo Zdeňka Nejedlého

rkp.

rukopis

roz.

rozená

SAV

Slovenská akademie věd

sb.

sborník

SČDU

Svaz českých dramatických umělců

SČS

Svaz českých skladatelů

SČSDU

Svaz československých dramatických umělců

SDS

Státní divadelní studio

SF

Slovenská filharmonie Bratislava

SF ČVUT

Strojní fakulta ČVUT

SFSM

Světový festival studentstva a mládeže

SHV

Státní hudební vydavatelství

SJK

Skupina Jarmily Kröschlové

SKKS

Středočeské krajské kulturní středisko

SľUK

Slovenský ľudový umelecký kolektív

SNKLHU

Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění

SNP

Slovenské národní povstání 1944

SO

Státní opera Praha

SPB

Studio Balet Praha

SPN

Státní pedagogické nakladatelství

SPŠ

Střední průmyslová škola strojní

SPŠS

Střední průmyslová škola stavební

SPTU

Soutěžní přehlídka tanečních umělců ČR a SR

SR

Slovenská republika

SŠÚLUV

Střední škola ústřední lidové umělecké výroby

st.

starší

STAP

Společnost tanečních pedagogů

StD

Stavovské divadlo

STK

Soukromá taneční konzervatoř

stol.

století

str.

strana

STRG

Svaz Tanec–Rytmika–Gymnastika

SUPŠ

Střední uměleckoprůmyslová škola

SVS

Středisko vrcholového sportu

SVVŠ

Střední všeobecně vzdělávací škola / gymnázia v 60. a 70. letech 20. století

TCP

Taneční centrum Praha

TCPK

Taneční centrum Praha konzervatoř

TCUK

Taneční centrum Univerzity Karlovy

TD

Taneční divadlo Praha B. Milce

tit.

titulní

TK

taneční konzervatoř

TK DAMU

Taneční katedra Divadelní fakulty AMU

TK HAMU

Taneční katedra Hudební fakulty AMU

TKB

Taneční konzervatoř v Brně

TKO

Taneční oddělení konzervatoře v Ostravě

TKP

Taneční konzervatoř v Praze

TRG

Tanec–Rytmika–Gymnastika

TSČR

Taneční sdružení České republiky

tzv.

takzvaný

UB

Umělecká beseda

ÚDLUT

Ústřední dům lidové umělecké tvořivosti

ÚEF ČSAV

Ústav etnografie a folkloristiky ČSAV

UJEP

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně

UK

Univerzita Karlova v Praze

ÚKVČ

Ústav pro kulturně výchovnou činnost

ÚLK

Ústav lidové kultury Strážnice

UNESCO

Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu

UP

Univerzita Palackého v Olomouci

USMV

Umělecký soubor ministerstva vnitra

ÚSMV

Ústřední soubor ministerstva vnitra

ÚVOS ROH

Ústřední výbor odborových organizací Revolučního odborového hnutí

UVS

Umělecký vojenský soubor

V+W

Jiří Voskovec a Jan Werich

vl.

vlastním

VO

Velká opera Praha

UMPRUM

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

VŠMU

Vysoká škola múzických umění v Bratislavě

VUS UK

Vysokoškolský umělecký soubor Univerzity Karlovy

zejm.

zejména

ZK

závodní klub

základní škola

ZUŠ

základní umělecká škola