Bittnerová, Marie

Marie
Bittnerová
10. 2. 1854
Vysočany (Praha-V.)
2. 1. 1898
Praha
Herečka.

Roz. Boubínová (Baubínová). Narodila se na usedlosti Krocínka u tehdejší vsi Vysočany. Byla nejmladší z patnácti dětí zámožné ro­diny, otec byl truhlářským mistrem a vlastnil vinice. Matčina sestra Anna Šomková působila s J. K. Tylem v Kajetánském divadle a je­jí dcera Eleonora (Lori) byla snoubenkou K. H. Máchy. Na herecký talent B. upozornil překladatel F. Doucha, školila se u O. Sklená­řové-Malé. V březnu 1873 se představila v PD (Mary, Prémaray: Doktor Robin) a byla anga­žována pro obor romantických hrdinek a mi­lovnic. V srpnu 1874 se provdala za herce Ji­řího B., od září vystupovala pod jeho jménem, někdy používala obě příjmení, křestní jméno většinou ve zdrobnělině Maruška. Manželé se v PD cítili umělecky i hmotně nedoceně­ni a 1877 odešli ze souboru i z Čech. Přija­li angažmá u divadla Victoria v Berlíně, po pár týdnech přestoupili do Dvorního divadla v Meiningenu (1877–79), s nímž 1878 hosto­vali v Praze. B. byla křehkého zdraví a těžce snášela obtíže cestování při dlouhodobých turné, proto dala přednost Dvornímu divadlu v Berlíně (podzim 1879–80). Koncem 1880 dostala nabídky z Hamburku, Lipska a také z Prahy, kde se doplňoval soubor před ote­vřením ND. V únoru 1881 se vrátila s man­želem do PD, odkud plynule přešla do ND. 1883 zahajovala proslovem od J. Vrchlického slavnostní znovuotevření budovy. B. působení v ND provázela častá onemocnění, opakované vypovídání smlouvy a odvolávání výpovědí. 1890 jí vedení ND nabízelo další šestiletou smlouvou, avšak s razantně sníženou gáží, proto přijala angažmá v německém městském divadle v Rize. V květnu 1890 jednala opět s berlínským Dvorním divadlem. Z Rigy hos­tovala v carském divadle v Petrohradu, kde prý ocenili její ruštinu. Angažmá v Kolíně n. Rýnem zmařila další nemoc. Po sérii pohos­tinských vystoupení v ND v listopadu 1891, k nimž ji vyzvala pod nátlakem obecenstva di­vadelní správa, byla znovu angažována. Střet s režisérem J. Seifertem o pojetí role Porcie v Kupci benátském koncem 1892 (odvolávala se na interpretaci v Německu) přerostl v ná­rodnostní štvanici, v níž byla B. obviňována z nevlastenectví a vlastizrady. Aféru a vyhro­cené nepřátelství neunesla. Zažádala o penzio­nování a k 15. 2. 1893 členství v ND ukončila. Hereckou kariéru opustila na vrcholu tvůrčích sil. Do ND se vrátila jen k pohostinským hrám 1897, které se staly společenskou událostí a jejím triumfem. Nedlouho nato zemřela při druhém těžkém porodu (první skončil naroze­ním mrtvého dítěte). Portrét zesnulé vytvořil mladý M. Švabinský. Pohřbena byla na Olšan­ských hřbitovech.

B. byla obdařena nevšedně krásnou tváří i postavou a příjemným plnozvučným hla­sem. Vládla bohatě odstíněnou mimikou a její noblesně umírněný pohyb a gesta účinně kon­trastovaly s křehkým dívčím zjevem, který si udržela až do posledních let. Dramatických postav se vnímavá, nervní a až psychicky labilní herečka zmocňovala s mimořádně cit­livým porozuměním. Díky tomuto vybavení od počátku vystupovala v klasických a roman­tických hrách, nejprve po boku své učitelky Sklenářové, později přebírala její role. Autory B. byli Shakespeare, Schiller a Goethe, z do­mácích zejména Vrchlický, J. J. Kolár a Boz­děch. Na české scéně hrála Shakespearovu Jessiku (Kupec benátský), Olivii (Večer tříkrá­lový), Helenu (Sen v noci svatojanské), Julii, Ofélii, Desdemonu, Violu (Večer tříkrálový), Kordelii (Král Lear), ze Schillerových hrdinek Anežku Sorelovou (Panna Orleánská), Amá­lii (Loupežníci), Teklu (Smrt Valdštejnova), Marii Stuartovnu, v Goethových hrách Mar­kétu (Faust) a Kláru (Egmont). Rovněž v dí­lech J. Vrchlického se znamenitě uplatňovala v postavách milovnic a heroin (Alžběta v Noci na Karlštejně, Recha v Rabínské moudrosti, Akmé v Pomstě Catullově, Hippodamie v Ná­mluvách Pelopových ad.). Vytvořila i řadu soudobých hrdinek ve francouzských konver­začních hrách a komediích mravů, na nichž se učila obsáhnout ženskou psychiku (Sardouova Kamila, Spekulant a jeho rod, Rebeka, Staří mládenci, tit. role ve Fernandě a Cyprienně, Denisa Dumase ml.). Zkušenosti z těchto rolí a také z meiningenského souboru, kde dlouho­dobé (nejméně dvouměsíční) studium insce­nace umožňovalo hlubší pochopení postavy a propracování mluvního, mimického a pohy­bového výrazu, zúročila ve své tvorbě v druhé polovině osmdesátých let. V postavách z rus­kých her, které u nás představovaly předvoj realistického repertoáru (Nataša, Palm: Náš přítel Něklužev; Féňa, Špažinskij: Paní major­ka; Věra Danilovna, Ostrovskij: Les; Baruška, Ostrovskij – Solovjov: Divoška), pronikaly do herectví B. prvky realistické charakteris­tiky. Postuláty realismu nepřijala bezezbytku a nedospěla k plně věrohodnému ztvárnění postav (např. chudou vesničanku Evu v dramatu G. Preissové Gazdina roba hrála v nádherném kroji a příliš městsky), avšak v dámské části souboru ND té doby se přiblížila nejvíce novému stylu a svou popularitou ho pomáhala prosadit. Nový repertoár přinášel tragédce pozdně romantického stylu odlišné úkoly (např. Ibsenovu Noru), na něž inteligentní herečka citlivě reagovala. Kriticky se k jejím snahám vstřebat realistickou estetiku stavěl zejména silný odpůrce tohoto směru J. Vrchlický; mezi básníkem a herečkou došlo k dočasné roztržce a B. vrátila všechny role, které vytvářela v jeho hrách. Její doménou zůstávaly tragické milovnice a heroiny; pro vypjaté city a milostnou vášeň nacházela v bohaté výrazové škále plasticky odstíněné polohy, kterými přesvědčivě zachytila měnivé pocity a stavy postav. Svou suverenitu v rolích tohoto typu potvrdila kreací Hippodamie (Vrchlický–Fibich: Námluvy Pelopovy, 1890), s níž triumfovala ve Vídni na Mezinárodní hudební a divadelní výstavě 1892, a rovněž sérií posledních pohostinských vystoupení v ND 1897 (Marie Stuartovna, Adrienna Lecouvreurová ad.).

Role

PD
Mary (J. de Prémaray: Doktor Robin) j. h., Anežka Sorelová (F. Schiller: Panna Orleanská), Veronika (J. J. Kolár: Mravenci), Bianca (W. Shakespeare: Zkrocení zlé ženy), Hana (S. H. Mosenthal: Debora), Julie (F. F. Šamberk: Já mám příjem!), Milada (V. Vlček: Eliška Přemyslovna), Marie (E. Raupach: Mlynář a jeho dítě), Jadwiga (J. A. Fredro: Stará liška nad mladou), Leonie z Vilegontiérů (E. Scribe, E. Legouvé: Ženský boj), Hermie (W. Shakespeare: Sen v noci svatojanské), Isabella Portugalská (E. Scribe, E. Legouvé: Povídky královny navarské) – 1873; Baronka Paulina de Lussan (V. Sardou: Andrea), Judita (V. K. Klicpera: Židovka aneb Staročeský soud), Rafaela (V. Sardou: Vlasť), Virgilia (W. Shakespeare: Koriolanus), Evička (L. Anzengruber: Sedlák křivopřísežník), Marie (J. V. Frič: Ivan Mazepa), Jessika (W. Shakespeare: Kupec benátský, i ND 1884), Marta (O. Feuillet: Dalila), Kamila (V. Sardou: Spekulant a jeho rod) – 1874; Ebba Brahe (E. Bozděch: Baron Goertz, i ND 1889), Rebeka (V. Sardou: Staří mládenci), Preciosa (P. A. Wolff, h. C. M. v. Weber: Preciosa, spanilé děvče cikánské), Amalie (F. Schiller: Loupežníci), Ludmila (G. v. Moser: Slavnost založení), Fernanda (V. Sardou: Fernanda), Olivie (W. Shakespeare: Večer tříkrálový aneb Cokoli chcete), Hero (týž: Mnoho povyku pro nic za nic) – 1875; Markéta (J. W. Goethe: Faust, i ND 1885), Pavlína (E. Bozděch: Světa pán v županu, i ND 1883), Viola Těšínská (F. B. Mikovec: Záhuba rodu Přemyslovců) – 1876; Helena (W. Shakespeare: Sen v noci svatojanské, i ND 1883), Claire (A. Daudet, A. Belot: Fromont junior & Risler senior), Viola (F. V. Jeřábek: Cesty veřejného mínění), Lesana (J. K. Tyl: Strakonický dudák), Julie (A. N. Ostrovskij: Výnosné místo), Colinette (V. Sardou: Nepožádáš manželky bližního svého aneb Paragrafy na střeše) – 1877.

Hoftheater Meiningen

Amalie (F. Schiller: Die Räuber), Berta (F. Grill­parzer: Die Ahnfrau), Hermiona (W. Shakespeare: Wintermärchen), Gretchen (J. W. Goethe: Faust, i Hoftheater Berlin 1879/80), Armgart (F. Schiller: Wilhelm Tell), Olivia (W. Shakespeare: Was ihr wollt), Porzia (týž: Der Kaufmann von Venedig, i MD Riga 1890) – 1877–79.

Hoftheater Berlín

Klara (J. W. Goethe: Egmont), Ofelie (W. Shake­speare: Hamlet), Berta (F. Schiller: Willhelm Tell), Recha (G. E. Lessing: Nathan der Weise) – 1879–80.

PD

Julie (W. Shakespeare: Romeo a Julie, i ND 1884), Klára (J. W. Goethe: Egmont), Eliška (L. Stroupežnický: Černé duše), Ofelie (W. Shakespeare: Hamlet, i ND 1886), Klára Dolenská (G. v. Moser, F. v. Schönthan: Válka v míru) – 1881.

ND

Jitka (V. Vlček: Lipany), Alžběta (J. J. Kolár: Smi­řičtí), Tekla (F. Schiller: Smrt Valdštejnova) – 1881.

PD

Veruna (L. Anzengruber: Sedlák křivopřísežník), Jarmila (F. B. Mikovec: Záhuba rodu Přemys­lovského), Anežka de Champroso (E. Bozděch: Z doby kotillonův, i ND 1884), Marie Havelková (F. A. Šubert: Probuzenci, i ND 1883) – 1881; Me­litta (F. Grillparzer: Sappho), Ludmila (F. F. Šam­berk: Josef Kajetán Tyl), Lavinia (J. Zeyer: Stará historie), Nerea (J. Vrchlický: Smrt Odyssea, i ND 1883), Cidlina (J. J. Kolár: Žižkova smrt), Eliška (L. Stroupežnický: Pan Měsíček, obchodník), Isa­bella (P. Calderón: Sudí zalamejský, i ND 1887), Alžběta z Valois (F. Schiller: Don Carlos, kralevič hispanský), Desdemona (W. Shakespeare: Othel­lo, mouřením benátský, i ND 1887) – 1882; Aricia (J. Racine: Phaedra), Theresa baronka Chevrialová (O. Feuillet: Pařížský román), Levóna (J. Zeyer: Sulamit, i ND 1884) – 1883.

ND

Lucy Watson (E. Pailleron: Svět nudy), Alžběta (J. Vrchlický: Noc na Karlštejně), Rozárka (J. K. Tyl: Paličova dcera), Fernanda (E. Augier: Pelikán), Královna Anna (E. Scribe: Sklenice vody), Anežka (L. Stroupežnický: Velký sen), Klára de Beaulieu (G. Ohnet: Majitel hutí) – 1884; Viola (W. Shake­speare: Večer tříkrálový aneb Cokoli chcete), Lud­mila z Vřesovic (L. Stroupežnický: Paní mincmis­trová), Denisa (A. Dumas ml.: Denisa), Dagny (H. Ibsen: Oernulfova výprava), Antoinetta Rigaudová (R. Deslandes: Antoinetta Rigaudová) – 1885; Eva (J. Vrchlický: K životu), Grania (J. Zeyer: Legenda z Erinu), Recha (J. Vrchlický: Rabínská moudrost), Paula (V. Sardou: Georgetta), Komte­sa Sylvia (F. A. Šubert: Jan Výrava) – 1886; Na­taša (A. I. Palm: Náš přítel Něklužev), Akmé (J. Vrchlický: Pomsta Catullova), Marcella de Tar­gy (O. Feuillet: Pařížský román), Féňa Fedósie Ignátěvna (I. V. Špažinskij: Paní majorka), Korde­lie (W. Shakespeare: Král Lear), Jelena Vasiljevna (A. N. Ostrovskij, N. V. Solovjov: Ženitba Bělugi­nova) – 1887; Cyprienna (V. Sardou: Cyprienna), Věra Danilovna (A. N. Ostrovskij: Les), Sidonia (A. Daudet, A. Belot: Fromont ml. a Risler st.), Ba­ruška (A. M. Ostrovskij, N. J. Solovjov: Divoška) – 1888; Nora (H. Ibsen: Nora), Tereza Tallienová (E. Bozděch: Jenerál bez vojska), Eva (G. Preisso­vá: Gazdina roba) – 1889; Hippodamie (J. Vrchlic­ký, h. Z. Fibich: Námluvy Pelopovy) – 1890.

Stadttheater Riga

Maria Stuart (F. Schiller: Maria Stuart), Adrienne Lecouvreur (E. Scribe, E. Legouvé: Adrienne Le­couvreur), Fenia Fedosie Ignatiewna (I. V. Špažin­skij: Frau Major) 1890.

ND

Adrienna Lecouvreurová (E. Scribe, E. Legouvé: Adrienna Lecouvreurová) j. h., Valeria Messali ­na (A. Wilbrandt: Arria a Messalina) j. h. – 1891; Hermiona (W. Shakespeare: Pohádka zimního ve­čera), Mína (F. V. Jeřábek: Služebník svého pána), Eva (I. Madách: Tragedie člověka), Valburka (B. Bjørnson: Bankrot) – 1892; Marie Stuartovna (F. Schiller: Marie Stuartovna) j. h. – 1897.

Prameny a literatura

AMP: Sbírka matrik, LBŇN3, matrika narozených Stará Libeň1843–1863, s. 306, obr. 314. ■ J. N. [Ne ­ruda], Národní listy 25. 3. 1876 → České divadlo V, 1966 [Pavlína, Světa pán v županu] + nesign.: M. B., Humoristické listy 23, 1881, s. 82 →Podobiz­ny I, 1951; nesign., Pokrok 1. 1. 1881 [návrat do PD], 11. 2. 1881 [Markéta, Faust], 19. 2. 1881 [Julie, Ro­meo a Julie]; R., Ruch 5, 1883, s. 398 [Julie, Romeo a Julie]; nesign.: M. B., Světozor 18, 1884, s. 34; š. [J. Kuffner], Národní listy 13. 1. 1885 [Alžběta, Noc na Karlštejně]; M. B.: Sdělení, Národní listy 30. 10. 1887; J. Vrchlický, Hlas národa 5. 11. 1887 [Féňa, Paní majorka]; nesign., Čas 1, 1887, s. 360n. [Féňa, Paní majorka; konflikt s Vrchlickým]; Aliquis [J. Vrchlický], Lumír 17, 1889, s. 396 [Eva, Gazdina roba]; V. Mrštík: M. Pospíšilová a M. B., Česká revue 1, 1889, s. 44–48 → Moje sny. Pia desideria I, 1902; nesign., Čas 4, 1890, s. 763 [gáže v ND]; J. Lý. [Ladecký], Česká Thalia 4, 1890, s. 163 [Nora], 5, 1891, s. 381n. [Valeria Messalina, Arria a Messalina]; Z kanceláře ND, Národní listy 13. 12. 1892 [odchod z divadla]; J. Bittner: Z mých pamětí, 1894, s. 215, 220–272, 289–301●; hostování v ND: -z.-, Lumír 25, 1896/97, s. 288; P., Světozor 31, 1896/97, s. 299, 335n., 347●; J. Lý [Ladecký]: Národní divadlo, Thalie 2, 1897/98, s. 43●; nekrology: P., Světozor 32, 1897/98, s. 105n.; Thalie 2, 1897/98, s. 170; Národní listy 3. a 5. 1. 1898; J. L. Turnovský, Osvěta 28, 1898, s. 154n.●; F. A. Šubert: Patnáctý rok Národního divadla, 1898, s. 11–15; J. Kvapil: Památce M. B., Meziaktí 3, 1902/03, č. 94; J. B. [Borecký]: Za M. B., Divadelní list Máje 4, 1907/08, s. 97n.; F. A. Šubert: Dějiny Národního divadla v Praze let 1883–1900, 1908, s. 168, 421–423; F. Šorm: Umělecký profil hereček Národního divadla, 1918, s. 5–7; G. Pallas: Ibsen v Čechách, České divadlo 2, 1918, s. 5; K. Mušek: Kousek divadelní minulosti, Jeviště 3, 1922, s. 379n.; J. Kvapil: Smrt M. B., Lidové noviny 2. 1. 1928 → O čem vím, 1932; O. Fischer: Činohra Národního divadla do roku 1900 (Dějiny ND IV), 1933, s. 124n., 192n., 258; Jan Bartoš: Prozatímní divadlo a jeho činohra, 1937, s. 267n.; L. Novák: Stará garda Národního divadla, 1937, s. 9–31; K. Engelmüller: O slávě herecké, 1947, s. 88–92; L. Klosová-Cimlerová: Ruské realistické drama a české divadlo v XIX. století, 1953, s. 61, 69–72; V. Businský: M. B., Divadlo 5, 1954, s. 341–351; J. Císař: Život jevišti, 1962, s. 112n., J. Vodák: Tváře českých herců, 1967, s. 26n.; DČD III ■ Kosch, NDp, ODS, Otto; PD-rep

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 74–77

Autor: Klosová, Ljuba