Benoniová, Hana

Hana
Benoniová
26. 11. 1868
Felső-Lengyend (Nagybátony-F., Maďarsko)
10. 9. 1922
Praha
Herečka.

Roz. Dumková. S dvěma mladšími sourozenci vyrůstala v dobře situované rodině hospodář­ského správce, redaktora a odborného spiso­vatele, posléze instruktora České zemědělské rady Josefa Dumka. V době jejího narození otec pracoval jako správce na panství Almás­syů v Uhrách (župa Heves). Po návratu do Prahy (1876) navštěvovala Vyšší dívčí ško­lu. Již jako velmi mladá dívenka se zajíma­la o herectví a na radu F. L. Riegra se začala učit u E. Peškové a O. Sklenářové-Malé, poz­ději u herců pražského německého divadla A. Versing-Hauptmannové a F. A. Dessoira. Poprvé veřejně vystoupila jako čtrnáctiletá u kar­línské ochotnické jednoty Pokrok, kde hrála i v následujících letech (např. 1884 Adleta, Tyl: Slepý mládenec; Eliška, Stroupežnický: Pan Měsíček, obchodník). Na profesionální scéně debutovala 1884 u P. Švandy na Smí­chově (tit. role, Schiller: Panna Orleánská; Jane Eyrová, Ch. Birch-Pfeifferová dle C. Bell: Sirotek lowoodský; Louisa, Schiller: Úklady a láska), poté hostovala u J. Pištěka na Vi­nohradech (Markétka v Goethově Faustovi, Viola v Shakespearově Večeru tříkrálovém), vystoupila na několika ochotnických scénách, mj. v Poděbradech a v Kolíně (zde se předsta­vila v tit. roli Kolárovy Moniky) a v prosinci ve třech rolích u Švandovy společnosti v Plzni (vedle Panny Orleánské tu zahrála Verunku v Diblíkovi a Hermanci v Miláčku Štěstěny). Po zkušebním vystoupení v ND v březnu 1885 byla angažována, rychle se prosadila a stala se jednou z nejlépe placených hereček. 1890 se provdala za ovdovělého Bohumila B., člena opery ND. Její pozice se ještě upevnila po od­chodu M. Bittnerové do Rigy (1890), po níž převzala řadu rolí. Měla nadšené příznivce a v divadelní správě vlivné zastánce, odpůrci ji kritizovali za využívání protekce při získá­vání rolí na úkor jiných, i vhodnějších here­ček, zvláště H. Kvapilové. Po změně správy divadla 1900 pozbyla dosavadní oporu, kterou měla v Družstvu ND. Demonstrativně neob­novila smlouvu a ještě před nástupem nového vedení se s ND v červnu oficiálně rozloučila, po několika měsících se však vrátila. Když 1902 vyšla najevo její spojitost s defraudační aférou ve Svatováclavské záložně (z odcize­ných peněz jí byly financovány kostýmy), ztratila dřívější popularitu a nějaký čas se kvůli reakcím publika nemohla objevit na scéně. Nespokojena se svým uplatněním požádala 1910 o penzionování a k 31. březnu angažmá ukončila. Na jeviště ND se vrátila jen příležitostně (1916 v pořadu Klubu penzistů, 1919 v jediném provedení Vojnarky). Provozovala soukromou hereckou školu, často hostovala (hlavně v holešovickém divadle Uranie, v MD v Plzni, brněnském ND), podílela se na charitativních divadelních akcích (např. 1913 režírovala Holčičku Vikové-Kunětické pro Ústřední spolek českých žen). Za 1. světové války působila v cestující České činohře (svépomocný podnik pražských herců, založený 1916), kde si zopakovala své nejlepší role, na zájezdu do Vídně zaujala Maryšou (1917). Po válce hostovala na pozvání K. H. Hilara ve vinohradském divadle (po B. Durasové převzala roli Alice v obnoveném nastudování Strindbergova Tance smrti, 1919), byla angažována a působila zde až do své smrti. Zemřela po delší nemoci, pohřbena byla do rodinného hrobu na Vyšehradském hřbitově.

Herecký talent B. se projevil již při jejích prvních vystoupeních; zaujala i půvabným zjevem, krásným melodickým hlasem schopným bohatého nuancování a výbušným temperamentem. První role heroin a tragických milovnic (Johanna, Markétka a Monika) ukazovaly jak vliv její učitelky a idolu O. Sklenářové-Malé, tak ambice herecké adeptky. Do ND však byla angažována pro obor naivek a pro tzv. kalhotkové role, v nichž dosáhla prvních úspěchů (kralevic Václav v Hálkově Záviši z Falkenštejna, bujný Petřík ve Stroupežnického Zvíkovském rarášku) a k nimž později připojila rozmarného Šotka (Puka) v Shakespearově Snu noci svatojanské. V dívčích rolích (např. Alena ve Vrchlického Noci na Karlštejně, Dorotka v Tylově Strakonickém dudáku, Boženka ve Štolbově Vodním družstvu) zaujala živým, mladistvým zápalem i efektním stupňováním výkonu, které se stalo příznačné pro její výstavbu role (kritika konstatovala, že pracuje více hlavou než srdcem). Pod režijním vedením F. Kolára a J. Šmahy vytvářela kreace dokládající její růst, smysl pro „vroucí a něžnou poesii“ i umění tlumočit „vnitřní tlumený život“ (Antoinetta, Sardou: Staří mládenci; Marta, Pailleron: Myška). Od začátku devadesátých let dostávala vytou­žené role tragických milovnic. Vedle hrdinek Shakespearových (Desdemona, Cordelie, Julie a Imogena) hrála Chimenu (Corneille: Cid), později Doňu Sol (Hugo: Hernani). Stále čas­těji se uplatňovala ve společenských dramatech, konverzačních hrách a salonních veselo­hrách. Její doménou se staly atraktivní dámy velkého světa i pikantní hrdinky polosvěta, v nichž rozvíjela umění břitké konverzace, podmaňovala vábivým hlasem, dráždivou koketerií i elegantním a mladistvým zjevem. Zejména ve hrách francouzských autorů (Sar­doua, Augiera, Bernsteina, Dumase ml., Feuil­leta, Paillerona) představovala ženský ideál měšťanského abonentního publika. Bezpečně se zmocňovala i poetických postav moder­ní dramatiky (Hanička a Routička ve hrách Hauptmannových), k podstatě některých rea­listických figur však nepronikla. Jenůfu z Její pastorkyně podala jako pasivní a sentimentální hrdinku, Annu z Hauptmanových Osamělých duší jako prázdnou koketu. Zato její ztvárnění Maryši „bez kudrlinek, v hutných obrysech“ plně vystihlo v premiérovém uvedení sloh hry, dramatický obsah postavy a autorské intence. Po 1900 se zdařile uplatňovala v komediích Wildeových a k hrdinkám z francouzské dra­matiky přidala zrazenou a odpouštějící Mar­gueritu Gautierovou (Dumas ml.: Dáma s ka­méliemi). Ve vinohradském debutu na konci desátých let ztvárnila strindbergovskou mu­čenou a mučící ženu a svým projevem se vřa­dila do Hilarovy expresionistické režie. Poté překvapila další strindbergovskou rolí (Matka, Pelikán), kterou se odpoutala od svých někdej­ších heroin a salonních krásek, proměnu jejího herectví však ukončila předčasná smrt.

Role

Švandova spol.

Johanna (F. Schiller: Panna Orleanská), Louisa (týž: Úklady a láska), Jeane Eyrová (Ch. Birch­-Pfeifferová dle C. Bell: Sirotek lowoodský, i ND 1890), Karolinka (J.-F.-A. Bayard, E. Vanderburch, ú. J. K. Tyl: Pražský uličník aneb Nalezenec), Ve­runka (Ch. Birch-Pfeifferová dle G. Sand: Diblík z hor, i ND 1885), Hermance (Ch. Birch-Pfeiffero­vá: Miláček Štěstěny) – 1884.

ND

Kralevic Václav (V. Hálek: Záviš z Falkenštejna) j. h., Suzanne de Villiers (E. Pailleron: Svět nudy) j. h., Petr (L. Stroupežnický: Zvíkovský rarášek), Marta de Bardannes (A. Dumas ml: Denisa), Ka­mila (V. Sardou: Bodří venkované) – 1885; Titanie (W. Shakespeare: Sen v noci svatojanské), Boženka (F. F. Šamberk: Éra Kubánkova), Viola (F. V. Jeřábek: Cesty veřejného mínění), Veronika (J. Vrchlický: Rabínská moudrost), Aurora (V. Sardou: Georget­ta), Bětuška (F. A. Šubert: Jan Výrava), Božen­ka (J. Štolba: Vodní družstvo) – 1886; Desdemona (W. Shakespeare: Othello, mouřenín benátský), Bianca (týž: Zkrocení zlé ženy), Desirée (A. Dau­det, A. Belot: Fromont ml. a Risler st.), Isoar­da z Ansoys (J. Vrchlický: Soud lásky), Vikomt (J.-F.-A.-Bayard, Dumanoir: Vikomt z Letoriéru), Antoinetta (V. Sardou: Staří mládenci) – 1887; Agnese contessa Castiglione (F. A. Šubert: Lás­ka Raffaelova), Tekla (F. Schiller: Piccolomini + Valdštejnova smrt), Julie (F. F. Šamberk: Rodinná vojna), Marta (E. Pailleron: Myška), Šotek [Puk] (W. Shakespeare: Sen v noci svatojanské) – 1888; Jelisaveta Dmitrovna (V. Krylov: Medvěd ná­mluvčím), Rosalinda (E. Pohl: Sedm havranů) – 1889; Dora (V. Sardou: Dora), Lisarda (Lope de Vega: Sedlák svým pánem), Božena (K. Pippich: Slavomam), Jenufa (G. Preissová: Její pastor­kyňa), Marcella de Targy (O. Feuillet: Pařížský román) – 1890; Leonora (H. Sudermann: Čest), Fabienna Lecoulteuxová (V. Sardou: Thermidor), Jarmila (F. B. Mikovec: Záhuba rodu Přemyslovců), Fernanda (V. Sardou: Fernarda) – 1891; Klára (J. W. Goethe: Egmont), Andrea (V. Sardou: An­drea), Nerissa (W. Shakespeare: Kupec benátský), Emma (F. F. Šamberk: Jedenácté přikázání) –1892; Vasantasena (Šúdraka, ú. E. Pohl: Vasanta­sena), Mirandolina (C. Goldoni: Paní hostinská), Chimena (P. Corneille: Cid), Kateřina (W. Shake­speare: Zkrocení zlé ženy), Imogena (týž: Cymbe­lin) – 1893; Cyprienna (V. Sardou: Cyprienna), Ha­nička (G. Hauptmann: Hanička), Maryša (A. a V. Mrštíkovi: Maryša), Gilberta (H. Meilhac, L. Ha­lévy: Frou-Frou), Cordelie (W. Shakespeare: Král Lear) – 1894; Nasťa Vorověvová (G. Davis: Kata­komby), Duch světla (L. Manzotti, h. R. Maren­co: Excelsior), Anna (G. Hauptmann: Osamělé duše) – 1895; Lucetta Gautierová (G. Feydeau: Fernardova svatební smlouva), Blažena (W. Shake­speare: Mnoho po vyku pro nic za nic), Hraběnka Klára Sangiorgi (R. Bracco: Nevěrná), Jeanne Raymond (E. Pailleron: Svět nudy) – 1896; Paola (V. Sardou: Paragrafy na střeše), Julie (W. Shake­speare: Romeo a Julie), Isabella (P. Calderón: Sudí zalamejský) – 1897; Taťana (A. S. Suvorin: Taťana Rěpina), Královna Anna (E. Scribe: Sklenice vody), Fenela (D.-F.-E. Auber: Němá z Portici) – 1898; Zaza (P. Berton, Ch. Simon: Zaza), Lída Vránová (F. A. Šubert: Probuzenci), Routička (G. Haupt­mann: Potopený zvon) – 1899; Kateřina (A. Du­mas ml.: Cizinka) – 1900; Paní Helena Marová (F. Wedekind: Komorní pěvec), Kolombina (R. Lo­thar: Král Harlekýn), Valentina de Santis (A. Du ­mas ml.: Polosvět) – 1901; Dona Sol de Silva (V. Hugo: Hernani), Lucienne (G. Duval, M. Hen­nequin: Modrý pokoj) – 1902; Giuditta (L. Fulda: Blíženka), Marguerita Gautierová (A. Dumas ml.: Dáma s kameliemi), Tereza Tallienová (E. Boz­děch: Jenerál bez vojska), Helena (F. V. Jeřá­bek: Syn člověka) – 1903; Jaquelina Gauthiero­vá (F. Grésac, F. de Croisset: Můstek), Joanna (M. L. Ryleyová: Schovanka) – 1904; Jacqueli ­na (H. Bernstein: Oklikou) – 1905; Gloria Clan­donová (G. B. Shaw: Člověk nikdy neví), Tyl­da (R. Bracco: Zelené ovoce), Míla Skalská (A. H. Horáková: Ejhle člověk!), Helena de Bre­chebel (H. Bernstein: Ve víru) – 1906; Xantippa (T. de Banville: Žena Sokratova), Lady Chilternová (O. Wilde: Ideální manžel) – 1907; Julie Graveno­vá (G. B. Shaw: Motýl), Paní Kváčková (V. Štech: Třetí zvonění) – 1908; Jana (H. Kistemaeckers, J. E. Delard: Sokyně), Mici (A. Schnitzler: Kontesa Mici aneb Rodinný den), Mrs. Worthleyová /Mrs. Dot/ (W. S. Maugham: Mrs. Dot) – 1909; Matylda (A. Dumas st.: Vyzvání k tanci), Tereza Carbazou­lová (P. Gille: Uhlíři) – 1916; Madlena Vojnarová (A. Jirásek: Vojnarka) j. h. – 1919. Česká činohra Anna (V. Dyk: Posel) – 1917. MD Král. Vinohrad Alice (A. Strindberg: Tanec smrti) j. h., Maří, mat­ka Jakubova (A. Dvořák: Husité) – 1919; Lady Bracknellová (O. Wilde: Na čem záleží), Arci ­kněžna Žofie (E. Rostand: Orlík), La Voisinová (R. Rolland: Montespanová), Germaine Bellan­gerová (S. Guitry: Otec měl pravdu), Druhá šedivá paní (I. Vojnović: Paní se slunečnicí), Vdova Cordierová (Ch. Vildrac: Koráb Tenacity) – 1920; Matka (A. Strindberg: Pelikán), Marja, carevna (D. S. Merežkovskij: Carevič Alexej), Paní z Rémusatu (A. de Lorde, J. Marsèle: Napoleonka), Paní Sézéresová (J. Deval: Nerozhodná), Herodias (E. Lederer-Leda: Zrádce), Zelenářka (G. Büchner: Smrt Dantonova), Jána (P. Petro­vić: Liják), Isabella z Gonzagy (J. Maria: Lukre­zia Borgia), Apolina (A. Jirásek: Emigrant), Paní Olivová (B. Viková-Kunětická: Cop) – 1921; Pa­ní Montaudoinová (E. Labiche: Tajemný zloděj), Klyméne (O. Theer: Faëthon), Elisa (L. Chiarelli: Maska a tvář), Emilie (W. Shakespeare: Othello) – 1922.

Prameny a literatura

NA: fond Policejní ředitelství I, konskripce, kart. 100, obr. 616 [Dumek Josef], kart. 28, obr. 255 [Benoni Gottlieb]. ■ F. L. H. [Hovorka], Divadel­ní listy 5, 1884, s. 45n. [debut ve Švandově div.]; K. Č. K., tamtéž, s. 129 [Viola, Večer tříkrálový]; nesign., Plzeňské listy 11. 12. 1884 [hostování]; M. A. Š. [Šimáček], Světozor 19, 1885, s. 207 [Vác­lav, Záviš z Falkenštejna]; J. V. [Vrchlický]: Ná­rodní divadlo, Pokrok 30. 6. 1885; nesign.: Hana Dumková, Zlatá Praha 5, 1887/88, s. 622; J. Lý [Ladecký], Česká Thalia 1, 1887, s. 130 [Kamila, Bodří venkované], 342 [Vikomt z Letoriéru]; tam­též 3, 1889, s. 66 [Marta, Myška]; tamtéž 4, 1890, s. 31 [Dora]; J. V. [Vrchlický]: Divadlo, Hlas ná­roda 18. 1. 1890; A. Schulzová, Zlatá Praha 11, 1893/94, s. 322n. [Maryša]; Ktb: Jak jest Národní divadlo spravováno, Radikální listy 2. 10. 1894; ne-sign., Zábavné listy 17, 1895, s. 43 [Gilberta, Frou­-Frou]; nesign.: Divadlo, Česká stráž 7. 12. 1895; R.: Národní divadlo v Praze, Dalibor 20, 1898, s. 351; P.: Večer na rozloučenou..., Národní politi­ka 29. 6. 1900; A. Wenig: H. B., Divadelní listy 2, 1900/01, s. 3–8; P. Nebeský: H. B. v Plzni, Diva­delní listy 5, 1903/04, s. 338–340; nesign: H. B., Plzeňské listy 24. 9. 1904; -s-, Lumír 32, 1903/04, s. 23 [Giuditta, Blíženka]; R. B., Divadlo 4, 1905/06, s. 182 [Zaza]; F. A. Šubert: Dějiny Národního divadla v Praze 18831900, 1908, s. 351–353; nesign.: H. B. dramatická umělkyně Národního divadla, Divadlo 8, 1909/10, s. 295–297; K. M. [Mašek], Národní listy 30. 8. 1917 [Maryša]; nesign.: Česká činohra ve Vídni, Národní listy 29. 12. 1917; ne-sign: 35 let ve službě divadlu, Venkov 1. 12. 1918; F. Šorm: Umělecký profil hereček Národního divadla, 1918, s. 14–16●; ref. Tanec smrti: K-ček [J. Kodíček], Tribuna 11. 1919; jv [J. Vodák], Ven­kov 9. 11. 1919; Ot. F. [Fischer], Národní listy 9. 11. 1919; jh., Večerník Českého slova, 10. 11. 1919●; H. Jelínek, Národní politika 1. 1921 [Matka, Peli­kán]●; nekrology: Ščerbinský [B. Prusík], Divadlo 1, 1921/22, č. 21, s. 3; Ot. F. [Fischer], Národní listy 11. 9. 1922, več.; -jk- [J. Kodíček], Tribuna 11. 9. 1922; Právo lidu 12. 9. 1922; Venkov 12. 9. 1922; M. Laudová, tamtéž 16. 9. 1922●; O. Fischer: Činohra Národního divadla do roku 1900 (Dějiny ND IV), 1933, s. 109n., 130, 197n., 261; V. Tille: Činohra Národního divadla od roku 1900 do převratu (Dějiny ND V), 1935, s. 259; V. Štech: Džungle literární a divadelní, [1937], s. 153–156, 161n., 179–181; K. Engelmüller: O slávě herecké, 1947, s. 108–110; F. Černý: Hana Kvapilová, 1960, s. 117, 120n., 211; J. Vodák: Tváře českých herců, 1967, s. 90–97; V. Müller: Několik výročí s týmiž monogramy, Lidová demokracie 15. 3. 1967. ■ Ko­menský, NDp, ODS, Otto; NAlb, MDP 50

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 46–50

Autor: Dubská, Alice