Benešovský-Veselý, J. J.

J. J.
Benešovský-Veselý
22. 5. 1854
Praha
21. 2. 1905
Praha
Překladatel, publicista.

Vl. jm. Jan Veselý. Pseudonym vznikl spoje­ním se jménem přítele J. Benešovského, který měl údajně podíl na autorových prvotinách. – Vychodil nižší reálku v Praze, z existenčních důvodů nemohl ve studiích pokračovat a další vzdělání – včetně ovládnutí několika jazyků– získal jako samouk. Vyučil se ve známém ga­lanterním závodě bratří Tučků (v téže době tam byl učněm i I. Herrmann). Už 1874 začal pracovat v Národních listech. Členem redak­ce, kde působil v různých oblastech (denní zprávy, zpravodajství ze sněmovny, politický referát, informace o kulturním a literárním dění), byl až do předčasné smrti. Vedle pub­licistických příspěvků, ceněných pro pohoto­vost, výstižnost a stylistickou obratnost, byl i autorem fejetonů, črt, drobných žánrových obrázků a próz psaných původně pro belet­ristickou přílohu listu, které ve výběru shrnul 1892 do knížky Eva a jiné povídky. Záslužné byly ve své době jeho překlady, jimiž k nám uváděl – mimo přechodně populární tituly – díla A. Daudeta, A. France, M. Twaina aj.; pří­nosem byl zejména první úplný český překlad Boccacciova Dekameronu.

Jistou obdobou B.-V. překladů dobově po­pulární prózy (H. Lecomta Du Nouy, L. de Tin ­seaua aj.) byly i jeho překlady divadelních her. Uváděny v hereckých režiích (J. Seiferta, A. Sedláčka) tvořily součást umělecky méně náročné složky repertoáru PD a ND. Z italšti­ny to byla moralizující společenská komedie z aristokratických kruhů Dvě dámy od P. Fer­rariho, z francouzštiny jen rok stará novinka, dramaticky efektní činohra ze soudního pro­středí Červený talár od E. Brieuxe, pokračující v linii oblíbených sociálně kritických her ze současnosti (A. Dumas ml., O. Feuillet aj.), a záměnová fraška Má syna! Od 1881 spolu ­pracoval s Divadelními listy. V přehledných zprávách o současném divadelním dění ve Francii, Itálii a Anglii, sestavovaných podle zahraničního tisku, projevil informovanost o divadle v cizině.

Překlady

P. Ferrari: Dvě dámy, PD 1881, t. 1882; E. Brieux: Červený talár, ND 1901; G. Dancourt, M. Vaucaire: Má syna!, ND 1903.

Prameny a literatura

Nekrology: Národní listy 22. 2. 1905; I. Herrmann, tamtéž 26. 2. 1905. ■ LČL, Otto

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 46

Autor: Lantová, Ludmila