Bekovská, Emilie

Emilie
Bekovská
20. 3. 1842
Karlín (Praha-K.)
5. 10. 1882
Vídeň (Rakousko)
Herečka.

Vl. jm. Betková. U německých divadel psána Betke, Bentkowska. – Otec byl v době její­ho narození obchodníkem v Karlíně, živil se i jako hostinský. Bratr Antonín se stal hercem kočujících společností. B. získávala divadelní zkušenosti koncem padesátých let mezi ochot­níky na Smíchově a v Košířích pod vedením herce StD F. Pokorného. Koncem léta 1861 nastoupila u ředitele I. Siegeho, který před sezonou v Českých Budějovicích přijal ně­kolik českých herců (Poláka, Frankovského, Mošnu, Libickou, Ryšavou), aby mohl uvádět i česká představení požadovaná správou města. Po krátkém intermezzu ve Vídni se 1863 stala členkou společnosti H. Walburga, s níž absol­vovala česko-německou sezonu ve starém MD v Plzni. Zde se setkala opět s Pokorným (není vyloučeno, že ji přivedl), který byl pověřen řízením českých her. V té době začala vystu­povat pod uměleckým jménem Bekovská. V Plzni pravděpodobně hrála i v německých představeních. V zimní sez. 1864/65 byla an­gažována v městském divadle v Olomouci, kde hrála německy a v občasných českých předsta­veních (s T. Ledererovou byla jejich oporou). Následující působení u německých scén mimo české země, ve Vídni (Divadlo v Josefově, Di­vadlo na Vídeňce), Bukurešti, Oděse (ředitel B. Winter) a v sedmdesátých letech v Berlí­ně (Friedrich-Wilhelmstadter Theater a Kroll Theater), je známo z jejího vlastního podání, z jiných zdrojů jen z části (Bukurešť pro obdo­bí 1865/66 a 1867/68, nepřímo ho potvrzuje cestovní pas vydaný 1875 ve Vídni). 1866/67 je doložena u Walburgovy společnosti v Li­berci (jako Bentkowska). V únoru 1878 se vrátila do Prahy. Byla vyzvána ke zkušebním vystoupením v PD, které hledalo náhradu za J. Šamberkovou, a v květnu byla přijata. Ne­spokojena s přidělováním malých úloh brzy podala výpověď a začátkem listopadu 1880 PD opustila. Koncem listopadu třikrát hosto­vala německy v brněnském městském divadle, ohlašované angažmá se neuskutečnilo. V září 1881 byla znovu přijata do souboru českého zemského divadla v Praze, doplňovaného před otevřením ND, ale setrvala v něm pouze jeden rok. V říjnu 1882 podstoupila na vídeňské kli­nice operaci myomu, jímž trpěla dlouhá léta, opožděný zákrok nepřežila. Pohřbena byla na Ústředním hřbitově ve Vídni.

V počátcích profesionální herecké dráhy za­stávala obor milovnic a tzv. šarží. Pro ztvárně­ní mladých milovnic však postrádala citovou vroucnost a živější letoru. Jejímu vážnějšímu, nepříliš srdečnému naturelu lépe odpoví­daly role salonních dam, panovačných žen, vznešených aristokratek, ctižádostivých man­želek, chladných intrikánek, oslnivých hrdi­nek, krutých vládkyň apod. Byla pro ně vyba­vena impozantní postavou, elegantním zjevem a distingovaným vystupováním. Slabinou byl však málo znělý hlas a úzký hlasový rejstřík. Kromě salonního oboru, pro nějž byla anga­žována do PD, se uplatňovala s menším zda­rem i jako heroina a tragédka. Dokázala dobře postihnout vnější, „reprezentativní“ tvářnost postavy, pro citová hnutí a niternou charak­teristiku však nenacházela přesvědčivý výraz. Její projev zatěžkávala rutina, kterou si osvo­jila během téměř dvacetiletého pobytu u prů­měrných divadel a společností. Úlohy, které ne­odpovídaly jejímu typu, přizpůsobovala svým možnostem, posun v pojetí postavy dokázala herecky ospravedlnit. V PD měla dostatek he­reckých příležitostí, zvláště v hojně uváděných francouzských hrách z prostředí aristokra­tických a buržoazních salonů. Její herectví, tíhnoucí více k vyznačení obrysových kontur než k prohloubené charakteristice, si dobře ro­zumělo s vykonstruovanými postavami z tzv. pieçes bien faites (Scribe, Sardou ad.), v nichž mohla bezezbytku uplatnit svůj zjev, rozvinout umění noblesní a elegantní reprezentace, k níž patřily i luxusní róby a módní doplňky. Kos­tým považovala za důležitou součást jevišt­ní postavy a věnovala mu velkou pozornost, dbajíc i v detailech o dobovou věrohodnost. Od 1879 začala hrát starší ženy, především důstojné matky, jimiž plynule navázala na před­chozí typ svých rolí. Naposledy vystoupila 12. 9. 1882 v roli Evy z Losů v Kolárově hře Don César a spanilá Magelona. Byla jednostranně vyhraněnou herečkou a důsledně se držela své oborové specializace. Její herectví orientované k vnějšímu účinu odpovídalo poe­tice tzv. divadla velkého stylu, která významně určovala inscenační tvorbu PD a ND v posled­ní třetině 19. stol.

Role

Siegeho spol. Helena (F. v. Holbein: Frydolín aneb Cesta do že­lezných hutí) – 1861. Walburgova spol. Plzeň Zlatohlav (J. K. Tyl: Tvrdohlavá žena a zamilovaný školní mládenec), Emilie (W. Shakespeare: Othel­lo), Maritana (Dumanoir, A. Dennery: Král, hra­bě a zpěvkyně aneb Zasnoubení před popravou), Debora (S. H. Mosenthal: Debora), Alžběta [?] (F. Schiller: Marie Stuartka) – 1863. MD Olomouc Marie (F. Kaiser: Drátař aneb Deset tisíc zlatých), Marie (J. Všudybyl [R. Benedix]: Svéhlavost), Ber­ta (K. A. Görner: Ženský pláč) – 1865. PD Noemi Clarksonová (A. Dumas ml.: Cizinka) j. h., Eva z Losů(J. J. Kolár: Don César a spanilá Mage­lona) j. h., Lona Hesselová (H. Ibsen: Podpory spo­lečnosti) j. h., Královna Isabella (F. Schiller: Panna Orleanská), Messalina (A. Wilbrandt: Arria a Mes­salina), Markéta z Parmy (J. W. Goethe: Egmont), Cora (A. Belot: Cora), Eliška Polská (V. Vlček: Eliška Přemyslovna) – 1878; Cesarina (A. Dumas ml.: Žena Claudiova), Clarissa (V. Sardou: Měšťáci z Port-Arcy aneb Volební boj), Alžběta (H. Laube: Hrabě Essex), Paní Bernardová (E. Augier: Rodi­na Fourchambaultů), Oberon (W. Shakespeare: Sen v noci svatojanské), Hraběnka Dömösová (V. Sardou: Dora), Vévodkyně z Marlborough (E. Scribe: Sklenice vody aneb Účinky a příčiny), Kněžna z Bouillonů(E. Scribe, E. Legouvé: Adrien ­na Lecouvreur) – 1879; Hraběnka z Autrevalů (tíž: Ženský boj), Markýza de Pompadour (A. E. Brach­vogel: Narcis), Alžběta (F. Schiller: Marie Stuart­ka), Henrietta (A. Dumas ml.: Levoboček), Goneril (W. Shakespeare: Král Lear) – 1880. Stadttheater Brünn [?] (anon.: Zwei mal Zwei ist Vier), Deborah (S. H. Mosenthal: Deborah), Messalina (A. Wil­brandt: Arria und Messalina) – j. h. 1881. PD Rosava (J. K. Tyl: Strakonický dudák), Emilie (F. V. Jeřábek: Služebník svého pána), Maršál­ko vá d’Estrées (E. Bozděch: Z doby kotillonův), Gertruda (W. Shakespeare: Hamlet) – 1881; Lud­mila (J. Vrchlický: Drahomíra), Tiffa (J. Durdík: Karthaginka), Hraběnka z Rosenfel du (E. Au gier, J. Sandeau: Zkouška bohatstvím), Klarsonová (L. Stroupežnický: Pan Měsíček, obchodník) – 1882.

Prameny a literatura

AMP: Sbírka matrik, ŽKR N6, matrika narozených fary u sv. Rocha 1842–44, s. 34. NA: fond Policejní ředitelství I, konskripce, kart. 33, obr. 59 [Betka Emilie, 1841]. NMd: sign. T 128, almanachy spol. I. Siegeho a H. Walburga. ■ F. D.: Z Plzně, Lumír 13, 1863, s. 1103, 1198; Deutscher Bühnenalma­nach [Berlin] 1867, s. 64; 1869, s. 380 [Bukarest]; 1875 [Stolb, Cöslin; Bentkowska?]; Theateralma­nach [Brünn] 1881, s. 18n. [hostování]; Olomoucké noviny 4. 1., 18. 1., 4. 2. 1865; J. N. [Neruda], Ná­rodní listy 23. 2. 1878 [Noemi Clarksonová, Ci­zinka], 19. 3. 1878 [Eva z Losů, Magelona], 11. 6. 1878 [Messalina, Arria a Messalina], 15. 1. 1879 [Cesarina, Žena Claudiova], 13. 3. 1879 [Alžběta, Hrabě Essex], vše → České divadlo V, 1966; r.: Slečna E. B. ..., Národní listy 2. 11. 1880 [odchod z PD]; nesign. [J. Neruda]: E. B., Humoristické lis­ty 22, 1880, s. 226 → Podobizny I, 1951 + zn. Δ: Slečna E. B. vypravuje, Národní listy 17. 11. 1880 → České divadlo VI, 1973●; nekrology: Národní listy 6. 10. 1882; Politik 6. 10. 1882; Divadelní listy 3, 1882, s. 312; F. Čenský, Osvěta 12, 1882, s. 1141●; J. Arbes: Přípravy ku hrám v ND, Česká Thalia 4, 1890, s. 63n.; 5, 1891, s. 406 + Emil Au­gier na českém jevišti, Literární listy 15, 1893/94 → Theatralia II, [1916], zvl. s. 299, 311, 324, 329; F. Pokorný: Vzpomínky a upomínky, 1895, s. 10–12; J. Schiebl: České divadlo v Plzni, in Příspěvky k dějinám českého divadla, usp. J. Ladecký, 1895, s. 52; J. Ladecký: Česká divadla ochotnická, tamtéž, s. 137; J. Arbes: Ptáče – holátko, Národní politika 6. 1. 1901 → Silhouetty divadelní I, [1904]; Sirius: Pohaslé hvězdy, Divadlo 3, 1904/05, s. 209n.; Jan Bartoš: Prozatímní divadlo a jeho činohra, 1937, s. 295; J. Knap: Umělcové na pouti, 1961, s. 32n. ■ NDp, ODS; PD-rep

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 43–46

Autor: Šormová, Eva