Barák, Josef

Josef
Barák
25. 1. 1833
Praha
15. 11. 1883
Praha
Spisovatel, publicista, překladatel, organizátor.

Byl nejmladší z deseti dětí domovníka ve Spá­lené ul., odkud se rodina brzy přestěhovala na Staré Město. Vychodil německé piaristic­ké gymnázium (1845–54), studia na pražské univerzitě (historie a národohospodářství) ne­dokončil. Jeho osobnost a názory formovaly disparátní vlivy: matčina hluboká zbožnost a ká­zání A. Smetany v kostele křižovníků (B. tou­žil stát se rytířem řádu), celoživotní, již v dět­ství navázané přátelství s J. Nerudou, přednáš­ky B. Bolzana, revoluce 1848, která přispěla k jeho politické radikalizaci. Již jako gymna­zista byl 1852 vyšetřován kvůli tiché vlaste­necké demonstraci (položení věnce ke hrobu J. Jungmanna). 1855 se přidružil ke skupině demokratické mládeže kolem J. V. Friče, 1857 se představil jako básník v Lumíru, 1858 byl zvolen redaktorem programového almanachu nastupující básnické generace Máj (redigoval 1. ročník). Celoživotní novinářskou dráhu za­čínal v listu Prager Morgenpost (1854–58), kvůli svým článkům byl vyslýchán policií(1858). Účast na studentské demonstraci proti policejnímu řediteli A. Päumannovi (1860) mu vynesla zatčení, vypovězení z Prahy a sedmi­měsíční internaci (Kouřim, Štýrský Hradec, Ehrenhausen /u Mariboru/, Hradec Králové). Po návratu působil krátce v redakci deníku Čas (1860–61), z níž kvůli prorakouskému zaměření odešel. Od 1862 pracoval ve státo­právním listu Hlas, odkud byl vyslán 1863 do Krakova, připojil se k polskému povstání, byl zatčen a šest týdnů vězněn na Wawelu. Koncem 1863 byl zvolen sekretářem PD, v říjnu 1864 se stal spolupracovníkem poli­tického listu Svoboda. Po jeho zániku řídil 1865/66 Švandovu společnost v MD v Plzni, kde přispíval do Plzeňských listů. Po návra­tu do Prahy začal spolupracovat s Národními listy, za pruské okupace Prahy v létě 1866 byl na návrh pražského purkmistra Bělského po­věřen úřadem cenzora. Od ledna 1867 redi­goval politický čtrnáctideník Svoboda, který byl pro antiklerikální a protirakouské výpa­dy v červnu t. r. na čtvrt roku zastaven. V té době B. vydával list Pravda. Za novinářskou činnost byl odsouzen k osmnáctiměsíčnímu vězení (1868–70), po odpykání trestu vydával Svobodu (do 1873) a souběžně redigoval Děl­nické listy (1871–72). 1873 nastoupil do Ná­rodních listů, od října 1874 až do své smrti 1883 tu působil jako redaktor. Psal do mnoha dalších novin a časopisů (Lumír, Tagesbote aus Böhmen, Dalibor, Obrazy života, Česko­moravská pokladnice, Besedník, Rodinná kro nika, Plzeňské listy, Pravda, Akademické listy, Divadelní listy, Hlasy vysokých škol), při­spíval do literárních almanachů (Máj, Růže, Vínek). Od šedesátých let patřil k nejčinoro­dějším organizátorům veřejného, spolkového a kulturního života. Vyvíjel bohatou osvětovou činnost (přednášky, proslovy), z velké části zaměřenou k dělnictvu, působil v řadě spolků (od 1857 zastával funkci předsedy Akademic­kého čtenářského spolku, stál u zrodu Umě­lecké besedy, byl činný v Dělnické besedě, Spolku českých žurnalistů, Hlaholu, Sokolu), inicioval společenské akce (zábavy, výlety, tzv. národní poutě). Aktivně se účastnil politic­kého života v mladočeském táboře, po založe­ní Národní strany svobodomyslné se stal funk­cionářem výboru. Vážně chorý (nemoci plic, srdce a ledvin) se zúčastnil poutě do Kostnice na paměť Jana Husa, kde pronesl svůj poslední projev. Krátce po návratu zemřel, pohřben je na Olšanských hřbitovech.

Divadelní působení zaujímá mezi B. akti­vitami okrajové místo. Za internace v Hradci Králové přeložil do češtiny Schillerovu hru Parazit a Molièrovu komedii Domnělý paroháč, do němčiny Nerudovu veselohru Že­nich z hladu pod názvem Der Hunger als Brautbewerber pro benefiční představení herce K. Poláka, tehdy člena Knispelovy spo­lečnosti. Překlady se nedochovaly, první dva, pokud je známo, nebyly provedeny. Ve funkci sekretáře PD uplatnil B. své or­ganizační schopnosti, společenský takt a di­plomatickou obratnost. I proto mu zřejmě P. Švanda st., zaneprázdněný povinnostmi v PD, svěřil vedení své nově ustavené společ­nosti. Jako „ředitelův jednatel“ (za uměleckou stránku provozu zodpovídal herec a režisér E. Chvalovský) provedl začínající podnik ná­ročnou zimní sezonou v plzeňském divadle natolik zdatně, že tu v následujících letech Švandova společnost dostávala přednost před jinými uchazeči. Za pobytu v Plzni se občas uplatnil i herecky, údajně pro nedostatek perso­nálu v začínajícím souboru. (Vůbec první vystoupení si odbyl už 1864, ve slavnostním prů­vodu Shakespearových postav v Novoměst­ském divadle při oslavách výročí dramatiko­va narození představoval Othella.) Jmenovitě jsou známy pouze tři role (zamilovaný hrabě ve veselohře K. A. Görnera Jen mimochodem upravené E. Peškovou; Gianettino Doria, Schiller: Fiesco; vévoda Alba, týž: Don Car­los), dvě natolik význačné, že je sotva pravdě­podobné jejich obsazení zaskakujícím náhrad­níkem. Sám o svých výkonech neměl valné mínění, avšak jako zkušený a ohnivý řečník se přinejmenším v deklamačním projevu mohl měřit s ostatními herci.

Nejvýznamněji zasáhl do českého divadla paradoxně jako cenzor: za pruské okupace Pra­hy 1866 povolil provozování her po léta zaka­zovaných rakouskými úřady (Kolár: Žižkova smrt; Tyl: Jan Hus). 1873 jej J. Grégr navrhl do funkce artistického ředitele PD (po odstou­pení J. J. Kolára), avšak pro divadelní družstvo ovládané staročechy nebyl přijatelný. 1875 byl zvolen do výboru mladočeského divadelního družstva, po splynutí s družstvem staročeským (1877) působil ve výboru Spojeného družstva. Angažoval se v ochotnickém divadelnictví a zasazoval se o ustavení jeho střechového orgánu; spolu s J. L. Turnovským podnítil svo­lání 2. sjezdu ochotnictva (1880), který roz­hodl o založení Matice divadelní a na němž byl B. zvolen prvním předsedou. O divadle psal anonymně do listů Prager Morgenpost a Svo­boda; informoval o vydávání nových her a pře­kladů, o cenzurních zákazech, o aktuálních divadelních záležitostech, jen výjimečně re­feroval o představeních, velmi často psal o O. Sklenářové-Malé.

Pseudonymy, šifry

Barakovský, Josef Barakovský, Jaroslav Zásmuc­ký, B, -b, J. B., -k.

Teatralia

Na pruské komandatuře, Svoboda 1, 1867, č. 1, s. 25–27; Na jevišti. Vzpomínky J. B., Divadel­ní listy 1, 1880, s. 9n. → Vzpomínky J. B., 1905; O Gustavu Pflegrovi-Moravském, 1885.

Překlad

J. Neruda: Der Hunger als Brautbewerber, Knis­pelova spol. Hradec Králové 1860.

Prameny a literatura

LA PNP: osobní fond, inventář→ J. Wagner, 1963; část v AMP. ■ Nesign., Plzeňské noviny 27. 1. 1866 [Gianettino Doria, Fiesco]; nesign. [J. Neruda]: J. B., Humoristické listy 21, 1879, s. 81n. → Po­dobizny I, 1951; nesign.: J. B., předseda Matice divadelní, Divadelní listy 1, 1880, s. 154; C. Frič: J. B., in sb. Slavín 3, usp. C. Frič, J. Hudec, [1880], s. 124–129; F. Chalupa: O literárních poměrech u nás koncem let padesátých, Květy 4, 1883, d. 2, s. 457●; nekrology: A. Š. [Šnajdauf], Ruch 5, 1883, s. 527n.; F. Chalupa, Květy 4, 1883, d. 2, s. 751–754●; J. V. Frič: Episoda ze života J. B., Hlasy vysokých škol 1, 1883, č. 2, s. [2–4] →Pamě­ti III, 1963; J. Bittner: Z mých pamětí, 1894, s. 82, 153; J. Schiebl: České divadlo v Plzni, in Příspěvky k dějinám českého divadla, usp. J. Ladecký, 1895, s. 56, 58n.; K. Kadlec: Družstva Král. českého a zemského Národního divadla, 1896, s. 57, 60, 92, 94; O. Sklenářová-Malá: Vzpomínka na dva mrt­vé přátele, Zvon 2, 1901/02, s. 367–369, 384–387; L. Quis: Kniha vzpomínek II, 1902, s. 285–287, 291; A. N. [Novák]: Vzpomínky J. B., Přehled 3, 1904/05, s. 837n.; A. Heyduk: Vzpomínky literár­ní, 1911, s. 46; E. Chvalovský, A. Sedláček: Plzeň v divadelních vzpomínkách, Český denník 28. 1., 3. 3., 10. 3., 6. a 13. 10. 1912, příl. Besedy; V. Bu­dil: Pavel Švanda ze Semčic a jeho význam pro dramatické umění v Plzni, Sborník městského historického musea v Plzni IV, Plzeň 1919, sv. I, s. 28n.; A. Stašek: Vzpomínky, 1926, s. 107, 141, 179, 266, 368–377; E. Krásnohorská: Co přines­la léta I, 1928, s. 84, 134, II, s. 13, 63, 147, 149,152, 181; V. Štein Táborský: Dějiny venkovských divadelních společností, 1930, s. 96; L. Jandásek: J. B., Brno 1933; J. Novák: J. B. 18331883, 1933; K. Slavíček: J. B., osobnost a dílo, 1933; A. Pražák: J. B., novinář a řečník, České slovo 25. 4. 1936 → Míza stromu, 1940; Jan Bartoš: Prozatímní divad­lo a jeho činohra, 1937, s. 105, 142, 168, 181; Jos. Bartoš: Prozatímní divadlo a jeho opera, 1938, s. 141; O. Králík: Neruda a B., in Jazyk a literatu­ra, Sborník VŠ pedagogické v Olomouci 3, 1956, s. 71–93; DČD III; O. Spalová: Sága rodu Budi­lova, 1978, s. 25–37, 41; V. Žáček: J. B., 1983. ■ LČL, ODS, Otto; NAlb

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 41–43

Autor: Velemanová, Věra