Baldessari Plumlovská, Vojtěška

Vojtěška
Baldessari Plumlovská
17. 4. 1854
Plumlov
31. 3. 1934
Olomouc
Autorka divadelních her.

Vl. jm. Baldessariová, křtěna Adalberta. Ne­manželská dcera Josefy Černé a Adolfa Bal­dessariho, dozorčího finanční stráže ve Štern­berku (u Olomouce), legitimována sňatkem rodičů 13. 8. 1855. Vychodila obecnou ško­lu v Plumlově, další vzdělání bylo svěřeno soukromým učitelům. V mládí pobývala s rodinou, stěhující se do otcových služeb­ních působišť, ve Vídni (1871) a v Černovi­cích na Bukovině (1871–72; dnes Černivci, Ukrajina). Po soukromých studiích získala 1872 na tamním učitelském ústavu aproba­ci pro německé školy. Vrátila se na Moravu a započala pedagogickou činnost v Rýma­řově (1872–74), pokračovala ve Šternberku (1874–81), odkud byla na vlastní žádost po konfliktu s německým měšťanstvem (veřejně se přihlásila k české národnosti) přeložena do Kroměříže. Složila dodatečnou odbornou zkoušku z českého jazyka a nastoupila na čes­kou dívčí školu, kde vyučovala až do odchodu na odpočinek 1906. Za kroměřížského pobytu začala být literárně činná, pro Spolek diva­delních ochotníků napsala řadu her. Po ukon­čení učitelské dráhy přesídlila do Olomouce, od 1906 tu čile spolupracovala s loutkovým odborem spolku Národní jednota (napsala pro něj patnáct her), 1920 se zúčastnila soutěže na původní hru vypsanou tamním Družstvem Českého divadla.

Po prvních básnických pokusech se záhy přiklonila k dramatické tvorbě činoherní a lout­kové (debut Svatoň a Milena, 1889), určené takřka výhradně dětem a mládeži. Z jejích di­vadelních textů jsou známy na čtyři desítky her, další nebyly vydány a jsou dnes nezvěstné. Náměty čerpala většinou ze známých pohá­dek (např. Sůl nad zlato, Zlatá nit, Divotvorný meč). Do tohoto okruhu spadají dvě nejzdaři­lejší hry, Honza na zámku a poetická Sněhurka, částečně inspirovaná Kvapilovou Princeznou Pampeliškou. Námětově původní alegorická pohádka Probuzení tematizuje lásku k vlasti a svobodě; postava dobrého ducha nese prů­hledné jméno Kyrasam [=Masaryk]. Látky ke svým hrám volila často i z pověstí a legend (např. Přemysl a Libuše, Blaničtí rytíři, Ječ­mínek). Bájné a pohádkové motivy kombino­vala s realistickými navazujíc na žánr jevištní báchorky, k němuž odkazovalo i časté zapo­jení hudby a písní. Zkušená pedagožka znalá dětského vnímání prolínala fantaskní, poetic­ké a alegorické prvky s reálnými, dojímavost s veselostí, nabádavou didaktickou tendenci a mravní ponaučení odlehčovala humorem ko­mických scén. Hry většinou zamýšlené k pro­vedení dětmi se vyznačují přehlednou dějovou výstavbou a charakterovou určitostí postav nebo jejich nesložitým vývojem. Lapidárně názorné a emocionálně exponované traktová­ní pozitivních vlastností a hodnot (pracovitost, skromnost, svoboda, láska k vlasti, sociál­ní cítění) představovalo dětem srozumitelně morální modely. Na účinu her se významně podílel spádný dialog a svěží, jadrný jazyk. Z okruhu pohádek a pověstí vybočilo několik dramatických textů k příležitostným akcím (např. České srdce, Svátek matek). Ojedinělý zůstal pokus o hru pro dospělé Matka, volná adaptace pohádky H. Ch. Andersena, kde jako v řadě dalších her byla zdůrazněna role mat­ky a mateřské lásky. S ohledem na možnosti loutkových rodinných divadel a ochotnických scén, jejichž praxi dobře znala, volila v hrách pro loutky menší počet postav a vyhýbala se scénicky komplikovaným akcím. Do pohád­kových komedií povětšině vřazovala Kašpár­ka, jehož proměnila z charakterově dvojlomné komické figury ve veselého klučinu. Ve zpra­cování brněnské pověsti Obešlík jako jedna z prvních zakončila loutkovou hru pro děti tragicky. S hrou Ječmínek zvítězila v soutěži Klubu přátel loutkového divadla na Kladně o původní loutkovou hru (1905), v soutěži ča­sopisu Loutkář získala ocenění za hru Horymír (1920).

K loutkářskému divadelnictví přispěla i or­ganizační aktivitou. V Kroměříži podnítila vznik ochotnické loutkové scény (1901), udr­žovala styky s řadou loutkářských nadšenců a zprostředkovávala výměnu zkušeností mezi kroměřížskými a kladenskými ochotnickými loutkáři.

Plodná autorka patřila v prvních desetile­tích 20. stol. na ochotnických scénách k nej­častěji uváděným dramatikům dětských her. Prosadila se i v profesionálních divadlech, včetně pražského ND (Pohádka o Sněhurce, Krakonoš, Jura), ND v Brně (do 1939 čtrnáct her) a MD v Plzni (1921–1938 devět her, Kra­konoš inscenován 1929, 1934, 1938). Hry byly překládány, ponejvíce do slovenštiny.

Hry

Svatoň a Milena, Sukova spol. 1889, t. 1899; Honza v zakletém zámku, t. 1900, Uranie 1905; Krakonoš, ND 1901, t. [1904]; Sůl nad zlato, ND Brno 1901, i t.; Sněhurka, t. [1902], ND Brno 1903; Zahrada sudiček, t. [1903], Lidové divadlo v Praze VIII­-Libni 1906; Zlatá husa, ochotn. Olomouc 1908, ND Brno 1909, t. [1910]; Sen vánoční, t. [1909], ND Brno 1919; Pohádková princezna, ND Brno 1910, t. 1921; Šašek Mudrohlava a trpaslík Muři­noha, ND Brno 1910; Bílé růže, t. [1911], Uranie 1914 s tit. Čarovná zahrada; Babička v zámku, dle B. Němcové, t. [1912], ND Brno 1928; Zla­tá nit, t. [1912], MD Plzeň 1930; Jura, t. [1913], ND 1919; Vánoční hra, t. [1916]; České srdce, t. 1918; Matka, dle pohádky H. Ch. Andersena, ČD Olomouc 1921, i t.; Mikeš, Lomidrevo, t. 1922 (s Q. M. Vyskočilem); Záchrana dítek záchra­na národa, t. 1923; Nespokojená Káča, t. 1924, ND Brno 1928; Zvířátka a Petrovští, t. 1924, MD Plzeň 1930 (s Q. M. Vyskočilem); Sněhulák, ND Brno 1925; Cornelia, t. 1926; Nejdražší matčin šperk, t. 1926; Dukátová semena, t. 1927; Svátek matek, t. 1929; Přemysl a Libuše, t. 1930; Pohád­ka o třech princeznách, ND Brno 1939; Zázrač­ný palouček, MD Plzeň 1941; Do města, t. b. d.; Uplakaná Lidunka, rkp., b. d., DÚk. ■ Loutkové hry: Honza pán, t. [1905], MD Plzeň 1921; Ječ­mínek, prov. 1905, t. 1919; Zvířátka na cestách, t. 1918; Obešlík, t. 1920; Horymír, t. [1922]; Pro­buzení, t. 1924; Honza s Kašpárkem na cestách, t. b. d.; Pasákova košile, t. 1930; Štědrý večer, t. 1930; Divotvorný meč, t. [1937]; Nejkrásnější na světě, t. 1938, Rozum vítězí, t. 1939; Prodaná nevěsta, t. 1940.

Prameny a literatura

MZA: Sbírka matrik, Plumlov 9480, matrika naro­zených 1842–1866, s. 111, obr. 56; Plumlov 9486, matrika oddaných 1834–1859, s. 60, obr. 32. ■ Jc. [J. Jakubec], ref. Honza v zakletém zámku, Naše doba 8, 1900/01, s. 316n; -r [R. J. Kronbauer], ref. Sněhurka, Hlas národa 5. 12. 1904●; ref. Jura: jv [J. Vodák], Venkov 10. 12. 1919; Z. Hásková, Cesta 2, 1919/20, s. 508n.●; F. Vymětal: V. B.-P., Úhor 13, 1925, s. 39–44; F. Čech: V. B. P., Lout­kář 15, 1928/29, s. 230 + V. B.-P., Loutkář 20, 1933/34, s. 151; nesign: V. B. P., Kašpárkův zpra­vodaj 1, Holešov 1936, č. 7, s. 34–37; W. Ethen: Portréty a silhuety II, Prostějov 1936, s. 79–82; ev [E. Valenta], ref. Pohádka o třech princez ­nách, Lidové noviny 21. 11. 1939; L. Páleníček: Dětské hry V. B. P., in sb. Ženy na Moravě, Brno 1940, s. 111–120; D. Čeporanová: Cesty české­ho divadla pro děti a mládež, rkp., 1970, DÚk, s. 18–20; Z. Bezděk: Dějiny české loutkové hry do roku 1945, 1983, s. 32n. ■ LČL; Místopis I [Kroměříž]

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 39–40

Autor: Dubská, Alice