Auerswald, Jaroslav

Jaroslav
Auerswald
28. 6. 1870
Žleby u Čáslavi
29. 1. 1931
Brno
Herec, režisér, scénický výtvarník.

Byl nemanželským dítětem zemědělské děl­nice na auerspergském panství. Vychodil dva ročníky čtyřletého obecného nižšího gymná­zia v Čáslavi (1884–86), poutala ho literatu­ra, měl výtvarné nadání, ale další studium si nemohl dovolit. Pracoval v dílně dekorativní­ho malíře a živil se různými příležitostnými pracemi. 1889 nastoupil dráhu kočovného herce u společnosti J. Faltyse, 1891 přešel k řediteli V. K. Jelínkovi. 1893–99 byl členem společnosti R. Příbramského, s níž se dostal na Moravu, kde kočovala od 1896. Na Mo­ravě pobyl 1899 čtyři měsíce ve společnosti V. Choděry, t. r. byl angažován F. Lacinou, který měl zadáno ND v Brně a mezi tamními sezo­nami (trvaly zhruba od konce září do začátku dubna) zajížděl do Třebíče, Prostějova, Olo­mouce, Ostravy aj. Ještě před začátkem sez. 1899/1900 A. pracoval pro brněnskou scénu na opravě dekorací. 1905 odešel z Brna spo­lu s Lacinou, který po roztržce s divadelním družstvem přešel jako ředitel do nově zříze­ného Divadla sdružených měst východočes­kých. Na podzim 1907 A. nastoupil do tvoří­cího se souboru MD Král. Vinohrad, kde však setrval jen do konce sezony. Vrátil se k Laci­novi do Divadla sdružených měst východo­českých a od sez. 1909/10 opět do ND v Brně, kde do konce života působil jako herec, re­žisér (1911/12 vrchní režisér) a výtvarník. Mimoto přednášel v kursech pro ochotníky, krátce vyučoval na dramatickém oddělení br­něnské konzervatoře (1921), účinkoval v roz­hlase a 1923 vytvořil svou jedinou filmovou roli, dědečka ve filmu P. Pražského Pepánek nezdara. Zemřel na zánět mozku, vyvolaný neléčeným zánětem středního ucha. Jeho po­pel byl uložen na Ústředním hřbitově v Brně.

U Faltyse začínal v drobných úlohách, v průměrném souboru záhy vynikl a dostával se k významnějším rolím. Mladík střední postavy a výrazně řezané tváře jevil od počátku větší předpoklady pro vážné i komické role charakterní než pro milovnický obor a navzdory svému mládí ztělesňoval často muže zralého věku a starce. U společnosti Jelínkovy, kde převzal role po A. Merhautovi, už zastával charakterní obor, byť v pestrém repertoáru hrál i jiné úlohy a vystupoval také v operetách. Talent, inteligence a inspirace velkými hereckými vzory (J. Mošna) jej uchránily před povrchní rutinou a hereckými klišé. Desetileté působení u kočujících společností mu poskytlo bohaté zkušenosti z nejrůznějších hereckých úkolů i z dalších profesí (rekvizitář, divadelní malíř). Jeho další dráhu ovlivnilo setkání s ředitelem Lacinou, jehož existenčně stabilizovaná a umělecky ambiciózní společnost se počátkem 20. stol. prosadila do popředí mimopražského divadelnictví. Lacinova realistická a naturalistická dramaturgie umožňovala rozvoj A. herectví, které s ní souznělo úsilím o životně věrohodné ztvárnění postav, citem pro výstižný charakterizační detail i péčí o vnější podobu figur (obličejová maska, kostým). Již za prvního pobytu v Brně vytvořil řadu rolí v domácí i světové realistické dramatice (Lízal v Maryše bratří Mrštíků, Jiráskův Vojnar ve Vojnarce a Kudrna v Emigrantovi, Veverka v Šubertově Dramatu čtyř chudých stěn, Amandus v Halbeho Mládí, Mitrič v Tolstého Vládě tmy, Luka v Gorkého Na dně, Baumert v Hauptmannových Tkalcích), jimiž se profiloval jako osobitý před - stavitel naturalistického herectví. Obsáhl však široké spektrum úloh v dílech žánrově a stylově odlišných, od Shakespearových tragédií (Tybalt v Romeovi a Julii, Shylock v Kupci benátském, Šašek v Králi Learovi) až po Šamberkovy frašky (Bartoloměj Pecka v Jedenáctém přikázání). V brněnském souboru patřil k nejzaměstnávanějším hercům, a ač nebyl interpretem hlavních rolí, vydobyl si čelnou pozici. Figury i sebemenší figurky měly v jeho podání sytou jadrnost, byl znamenitým portrétistou lidových a maloměstských typů, zejména venkovských dědků (Holuša, Sokol Tůma: Staříček Holuša). Realisticky založené herectví prolínal psychologickou charakte - ristikou (Farář Hora, Šrámek: Léto), zdařile se vyrovnával s postavami komickými a tragikomickými (Polonius v Hamletovi, Harpagon v Lakomci, Pandolfo ve Sluhovi dvou pánů). Mistrně portrétoval zejména zlobné, ironic­ké a nenávistné starce, v zobrazení negativ­ních postav dosahovalo jeho charakterizační umění svého vrcholu (Schippel, Sternheim: Měšťan Schippel; ředitel Žahavec, Wedekind: Probuzení jara; Pedant, Čapkové: Ze života hmyzu).

Malířskou dovednost a výtvarné cítění uplatňoval na počátku své divadelní dráhy při opravách dekorací. Vlastní jevištní výpravy vytvářel až pro brněnské ND, kde se stal prv­ním autorem individuálních dekorací. Kromě původních výprav, jichž pravděpodobně vy­tvořil víc, než je evidováno (jméno výtvarníka ještě nebylo pravidelně uváděno), patrně také pořizoval dílčí doplňky dekoračního fundu. Většina jeho scénogrfických prací není zná­ma a na jejich ráz lze usuzovat pouze z ne­mnoha náčrtů scén a kostýmů v dochovaných režijních knihách; kresby se přidržují iluzivní konvence (dobový a místní kolorit, důraz na detail), výjimečně naznačují vykročení od po­pisnosti k oproštěnějšímu scénickému tvaru.

Režírovat začal v Divadle sdružených měst východočeských, soustavně se režii věnoval v brněnském ND, kde připravil desítky insce­nací, a významnou měrou se tak podílel na zajištění činoherního provozu. Uplatňoval se zejména jako režisér realistické dramatiky, která tvořila páteř jeho režijní práce, pravidel­ně inscenoval pohádky a hry pro děti. Svou re­žijní a výtvarnou prací přispěl k upevnění rea­listického inscenačního stylu brněnského ND.

Kromě divadelních deníků, které si vedl celý život, psal vzpomínkové črty a humoresky (někdy s vlastními ilustracemi) do ročenek brněnského divadla a do časopisů, knižně vy­dal Divadelní vzpomínky. Romantické drama Před slunce východem z doby příchodu věro­zvěstů na Moravu se dočkalo dvou nastudová­ní (ND Brno, Uranie), ale u kritiky neuspělo.

 

Role

Faltysova spol.

Fricek, učedník (G. H. Putlitz: Damoklův meč) – 1891; Jan, sklepník (V. Sardou: Cyprienna) – b. d.

Příbramského spol.

Poulard (A. Bisson, A. Carré: Reduta) – 1895; Lí­zal (A. a V. Mrštíkové: Maryša, i Lacinova spol. ND Brno 1900) – 1896; Dornenkron (F. V. Jeřá­bek: Služebník svého pána), Svengali (G. du Mau­rier, dram. P. M. Potter: Trilby) – 1898.

ND Brno – F. Lacina

Kruvoj (J. Zeyer: Neklan), Takemini (S. Jones: Gejša čili Osudy žaponské čajovny), Jago (W. Sha­kespeare: Othello), Jaroslav Havelka (J. Štolba: Na letním bytě), Ludvík (R. Nordmann: Padlí andě­lé) – 1899; Farář (G. Hauptmann: Potopený zvon), Reif z Reiflingů (G. v. Moser, F. v. Schönthan: Válka v míru), Král Aleonoros (J. K. Tyl: Stra­konický dudák), Bonifác Bonfides (týž: Jiříkovo vidění), Narcissus (A. Wilbrandt: Arria a Mes­salina), Pilz (V. Štech: Třetí zvonění), Karmin (F. A. Šubert: Jan Výrava), Jolos (J. Vrchlický, h. Z. Fibich: Námluvy Pelopovy), Major de Cha­teau-Gibus (F. Hervé: Mamzelle Nitouche), Voj­těch (F. F. Šamberk: Jedenácté přikázání), Filip hrabě Millesimo (F. A. Šubert: Probuzenci), Rychnovský (E. Raupach: Mlynář a jeho dítě), Kašpar Všudybyl (H. Drachmann: Byl jednou jeden král), P. Jan Zeman (L. Stroupežnic­ký: Václav Hrobčický z Hrobčic), Emil Viták (M. A. Šimáček: Jiný vzduch), Jiří Mařák (J. Hil­bert: Vina), Podleský (J. K. Tyl: Paličova dce­ra), Těrechov (I. V. Špažinskij: Paní majorka), Správce (J. N. Štěpánek: Čech a Němec), Vroubek (F. F. Šamberk: Palackého třída č. 27) – 1900; Basilio (P.-A. C. de Beaumarchais: Figarova svat­ba), Mitrič (L. N. Tolstoj: Vláda tmy), Etchepare (E. Brieux: Červený talár), Jakub Vojnar (A. Ji­rásek: Vojnarka)‚ Kormak (J. Zeyer: Legenda z Erinu), Tybalt (W. Shakespeare: Romeo a Julie), Král (V. Baldessari Plumlovská: Sůl nad zlato), Skapino (R. Lothar: Král Harlekýn), Kleofáš Čer­venka (J. Štolba: Vodní družstvo) – 1901; Jehlič­ka (J. Nestroy: Zlý duch Lumpacivagabundus), Doktor Rank (H. Ibsen: Nora, i Div. sdružených měst 1906), Amandus (M. Halbe: Mládí), Ba­chelin (G. Ohnet: Majitel hutí), Hrabě Podevils (E. Bozděch: Zkouška státníkova), Gelasius Dob­ner (F. V. Jeřábek: Syn člověka čili Prusové v Če­chách roku 1757), Josef [Osip] (N. V. Gogol: Re­visor), Kudrna (A. Jirásek: Emigrant), Veverka (F. A. Šubert: Drama čtyr chudých stěn) – 1902; Ragueneau (E. Rostand: Cyrano z Bergeracu), Passepartout (J. Verne, A. Dennery: Cesta kolem světa za 80 dní), Shylock (W. Shakespeare: Kupec benátský), Marco Collona (M. Maeterlinck: Mon­na Vanna), Ivan Andrejevič Gribkov (V. Krylov: Medvěd námluvčím), Josef Habršperk (L. Strou­pežnický: Naši furianti), Karásek (F. X. Svoboda: Olga Rubešova), Starý Ekdal (H. Ibsen: Divoká kachna), Král Stojmír (J. Zeyer: Radúz a Mahule­na), Luka (M. Gorkij: Na dně) – 1903; Důchodní Vlna (R. Svobodová: V říši tulipánků), Starý Žák (L. Stroupežnický: Vojtěch Žák, výtečník), Dr. Vo­tava (J. Kvapil: Oblaka), Starý Baumert (G. Haupt­mann: Tkalci), Orgon (Molière: Tartuffe), Migala (F. Sokol Tůma: Pasekáři), Mistr David z Bru­selu (J. J. Kolár: Rabínská moudrost), Primátor (J. Kvapil: Princezna Pampeliška), Krušev (J. Auers ­wald: Před slunce východem), Bartoloměj Pecka (F. F. Šamberk: Jedenácté přikázání), Falu Eliab (J. J. Kolár: Pražský žid), Myrtilos (J. Vrchlický, h. Z. Fibich: Smrt Hippodamie), Ulrich (M. Halbe: Proud), Křišťan zvaný Strachkvas (J. Vrchlický: Knížata), Venclík (F. A. Šubert: Žně), Dr. z Kellerů (H. Sudermann: Domov), Šašek (W. Shakespeare: Král Lear) – 1904; Firs (A. P. Čechov: Višňový sad), Lucifer (I. Madách: Tragedie člověka), Auto­lycus (W. Shakespeare: Zimní pohádka), Pískálek (týž: Sen v noci svatojanské) – 1905. Div. sdružených měst východočeských – F. Lacina Doktor Vordren (J. Hilbert: Pěst), Florián Králíček (F. F. Šamberk: Jedenácté přikázání, i ND Brno 1910), Prof. Dr. Prutz (F. Wittenbauer: Soukromý docent), Král Petr (J. Vrchlický: Noc na Karl­štejně) – 1906; Starý Dorrit (F. v. Schönthan dle Ch. Dickense: Malá Dorritová), Heliodor Drmola (F. F. Šamberk: Palackého třída čís. 27) – 1907; Polonius (W. Shakespeare: Hamlet, i ND Brno 1912) – b. d.

MD Král. Vinohrad

Zástupce žebráků (J. Vrchlický: Godiva), Kadik (J. Jullien: Moře), Samachan (A. F. Pisemskij: Baal) – 1907; Pastor Veřenský (G. Wied: 2 × 2 = 5), Peterman (G. Esmann: Starý domov), MUDr. Ne­kvinda (V. Štech: Deskový statek), Gustav Rem­bowski (S. Przybyszewski: Zlaté rouno), Valenta (J. K. Tyl: Paličova dcera, i ND Brno 1916), Wul­kow (G. Hauptmann: Bobří kožich) – 1908. Div. sdružených měst východočeských – F. Lacina Kohoutek, kapelník šumařů (K. Moor: Pan profe­sor v pekle), Nikon (A. F. Pisemskij: Hořký osud), Ruszczyc (S. Przybyszewski: Zlaté rouno), Vod­ník (G. Hauptmann: Potopený zvon, i ND Brno 1909) – 1908; Rabbi Geršom (E. Tréval: Válka bohů), Hrabě Dorincourt (J. Kühnl dle F. E. H. Bur­nettové: Malý lord) – 1909.

ND Brno

Ďábel (F. Molnár: Ďábel), Prosper (S. Michaëlis: Revoluční svatba), Jiří Stefanides (L. Stroupežnic­ký: Na Valdštejnské šachtě), Troufal (B. Viková­-Kunětická: Cop), Malvolio (W. Shakespeare: Večer  tříkrálový), Profesor Moriarty (A. Bozenhard dle A. C. Doyla: Sherlock Holmes) – 1909; Argan (Mo­lière: Zdravý nemocný), Jičínský (F. F. Šamberk: Jedenácté přikázání), Krakonoš (V. Baldessa­ri Plumlovská: Krakonoš), Moulinet (G. Ohnet: Majitel hutí), Václav Hrobčický (L. Stroupežnic­ký: Václav Hrobčický z Hrobčic), Knut Brovik (H. Ibsen: Stavitel Solness), Arvik (B. Bjørnson: Když réva znova kvete), Myrtilos (J. Vrchlický, h. Z. Fibich: Námluvy Pelopovy), Uhorčík (J. Mahen: Janošík) – 1910; Jan Kokora (H. Sudermann: Kámen mezi kameny), Markýz Hautefort (E. Boz­děch: Zkouška státníkova), Jordán (V. Štech: Haba­da a Jordán), Anastasius rytíř z Negrelli (H. Bahr: Pavouk), Starý Rott (K. Schönherr: Domov a víra), Vodník Michal (A. Jirásek: Lucerna), MUDr. Pla­vec (týž: M. D. Rettigová), Daniel z Mrákotína (týž: Kolébka) – 1911; Svidrigajlov (F. M. Dosto­jevskij, dram. J. A. Plučevskij-Pljuščik: Raskolni­kov), Šašek krále Václava (A. Dvořák: Král Václav IV.), Petr Švehla (F. a P. Schönthanové: Únos Sabi­nek), Krüger (G. Hauptmann: Bobří kožich), Ferdi­nand Beulemans (F. Fonson, F. Wicheler: Vdavky slečny Beulemansovy), Rabbi Jehuda (J. Vrchlický: Rabínská moudrost), Harpagon (Molière: Lako­mec), Nikita (L. Birinskij: Mumraj), Starý sedlák (J. W. Goethe: Faust) – 1912; Wulfhari (A. Jirásek: Gero), Marko Uroševič (B. Nušić: Pustina), Mi­nistr (G. Drégely: Frak), Isidor Kapička (J. Štolba: Na letním bytě), Kofránek (týž: Vodní družstvo), Šlechtic z Dornenkronu (F. V. Jeřábek: Služebník svého pána), Vaněk řečený Pivo (A. Jirásek: Jan Žižka), Jacques Jouvenel (P. Wolff: Velké tajem­ství) – 1913; Alois Wimmer (F. Arnold, E. Bach: Španělská muška), Milínský (S. K. Macháček: Ženichové), President soudu Tricoint (M. Hen ­nequin, P. Veber: Paní presidentová), Schippel (K. Sternheim: Měšťan Schippel) – 1914; Montpe­pin (A. Bisson: Kontrolor spacích vagonů), Major (A. Fredro: Dámy a husaři), PhDr. Karel Pošepný (O. Blumenthal, G. Kadelburg: U bílého koníčka), Farář Hora (F. Šrámek: Léto) – 1915; Podhajský (J. K. Tyl: Pražský flamendr), Pastor Manders (H. Ibsen: Strašidla), Bergamin (E. Rostand: Ro­mantikové), Pan Lepic (J. Renard: Zrzek), Michal Orczyński (S. Kiedrzyński: Hra srdcí) – 1916; Crampton (G. Hauptman: Kolega Crampton), Pi­lát (J. Mahen: Ulička odvahy), Dědeček Hušek (A. H. Horáková: Ejhle, člověk!), Divíšek (A. Ji­rásek: Otec), Kroutil (J. K. Tyl, h. F. Škroup: Fidlovačka), Rubač (G. Preissová: Gazdina ro­ba) – 1917; Manso (J. Maria: Torquatto Tasso), Koliáš (V. K. Klicpera: Divotvorný klobouk), Sadí­lek (V. Štech: Třetí zvonění) – 1918; Flachsmann (O. Ernst: Flachsmann vychovatel), František Elis (M. A. Šimáček: Jiný vzduch), Kuligin (A. N. Os­trovskij: Bouře), Metternich (E. Ro stand: Orlík), Bunke (A. Larsen, E. Rostrup: Bunkovy předhis­torie), Muž (A. de Musset: Marianniny vrtochyRozmar) – 1919; Komisař (F. Molnár: Liliom), Svě­tec, potulný mnich (J. M. Synge: Studnice svět­ců), Šefl (K. Čapek: Loupežník), Holuša (F. Sokol Tůma: Staříček Holuša) – 1920; Krakeš (V. Štech: David a Goliáš), Bloud (R. de Flers, G.-A. de Caillavet, E. Arène: Král), Muchomír Kulíšek (F. F. Šamberk: Palackého třída čís. 27), Kar­dinál Cibo (A. de Musset: Lorenzac cio) – 1921; Pedant (J. a K. Čapkové: Ze života hmyzu) – 1922; Solicitátor Vítek (K. Čapek: Věc Makro­pulos), Žahavec (F. Wedekind: Probuzení jara), Kohout (F. X. Svoboda: Poslední muž), Bez ­chyba (F. Langer: Velbloud uchem jehly), Šašek (W. Shakespeare: Jak se vám líbí) – 1923; Ondřej (A. Dvořák: Husité), Herodes (O. Wilde: Salome) – 1924; Čebutykin (A. P. Čechov: Tři sestry), Dě­doušek (H. Müller: Tokajské), Soudce (F. Langer: Periferie), Chromý (M. Begovič: Boží člověk) – 1925; Pandolfo (C. Goldoni: Sluha dvou pánů), Farář (V. Dyk: Zmoudření dona Quijota), Loďař Aune (H. Ibsen: Opory společnosti), Krutickij (A. N. Ostrovskij: I chytrák se spálí), Šimon Ta­lácko (L. Stroupežnický: V panském čeledníku) – 1926; Cizí šašek (E. Hardt: Blázen Tantris), Otec Indran (R. Blaumanis: Rod Indranů), Banquo (W. Shakespeare: Macbeth) – 1927; Soudce (E. Va­chek: Lišák Stavinoha), Hradecký (J. Hilbert: Dru­hý  břeh) – 1928; Pan Ponce (J. Sarment: Miláček Leopold), Estrugio (F. Crommelynck: Velkolepý paroháč), Nelhuba (W. Shakespeare: Veselé panič­ky windsorské), Notář (J.-F. Regnard: Universální dědic) – 1929; Purkart z Janovic (J. Hilbert: Fal­kenštejn), Mamon (H. v. Hofmannsthal: Hra o bo­hatci) – 1930.

Režie

Div. sdružených měst východočeských – F. Lacina

E. Bozděch: Světa pán v županu, J. Hilbert: Vina, J. Vrchlický: Soud lásky – mezi 1905–07.

ND Brno

L. Stroupežnický: Na Valdštejnské šachtě, V. Štech: Deskový statek, G. Esmann: Otec a syn, V. Bal­dessari Plumlovská: Zlatá husa, W. Shakespeare: Večer tříkrálový, V. Baldessari Plumlovská: Hon­zík v očarovaném zámku, J. M. Barrie: Velebníček – 1909; L. N. Tolstoj, dram. K. Fořt: Anna Karenina, A. Engel, J. Horst: Modrá myška, tíž: Svět bez mužů, R. de Flers, G.-A. de Caillavet: Buri­danův osel, B. Thomas: Charleyova teta, P. Her­vieu: Pochodeň života, G.-A. de Caillavet, R. de Flers: Miquetta a její máti, F. Sokol Tůma: Zápas, P. Gavault: Čokoládová princezna, V. Sardou: Mnoho přátel, naše škoda, G. Zapolska: Morálka paní Dulské, J. Mahen: Janošík – 1910; B. Viková­Kunětická: Representantka domu, M. Henne quin, P. Bilhaud: Ze všech nejhodnější, G. Kadelburg: Hanzi Vejvara, H. Bahr: Pavouk, F. v. Schönthan, F. Koppel-Ellfeld: Komtesa Kukuč, A. Šíma: Za dračí korunu, A. Jirásek: Kolébka, R. de Flers, G.-A. de Caillavet: Posvátný háj – 1911; F. M. Do­stojevskij, dram. J. A. Plučevskij-Pljuščik: Raskolnikov, F. a P. Schönthanové: Únos Sabinek, P. Veber, H. de Gorsse: Uličnice, W. Shakespeare: Hamlet, J. Skružný: Žabec, G. Hauptmann: Bobří kožich, F. Fonson, F. Wicheler: Vdavky slečny Beu­lemansovy, H. Ibsen: Divoká kachna, G. Haupt­mann: Červený kohout, R. de Flers, G.-A. de Cail­lavet: Papá; F. X. Svoboda: Tři vrchy, Molière: Lakomec, W. Shakespeare: Zkrocení zlé ženy, A. Šíma: Čtverák hastrman, T. Bernard: Kavárnič­ka – 1912; A. Bisson, A. Mars: Překvapení z roz­vodu, J. Hilbert: Vina, A. a V. Mrštíkové: Maryša, F. V. Jeřábek: Služebník svého pána, P. Wolff: Velké tajemství, G. Sowerby: Rutherfordský dům, E. Raupach: Mlynář a jeho dítě – 1913; F. Arnold, E. Bach: Španělská muška, S. K. Macháček: Ženi­chové, W. Gillette: Sever proti Jihu, K. Sternheim: Měšťan Schippel, J. Kvapil: Princezna Pampeliška – 1914; J. Zeyer: Radúz a Mahulena, A. Fredro: Dámy a husaři, E. Pailleron: Myška – 1915; J. Vrchlický: Král a ptáčník – 1916; A. Jirásek: Otec, J. N. Štěpánek: Čech a Němec, M. Zamaçois: Šaškové, G. Preissová: Gazdina roba, M. A. Ši­máček: Svět malých lidí, K. Želenský: Kocour v botách – 1917; S. Guitry: Noční hlídač, F. F. Šamberk: Karel Havlíček Borovský, M. Fische­rová-Kučerová: Za živa do nebe, G. Hauptmann: Tkalci, V. Štech: Třetí zvonění – 1918; M. A. Ši ­máček: Jiný vzduch, R. Krupička: Velký styl, A. N. Ostrovskij: Bouře, A. Brázda: Sedm havra­nů, M. Hennequin, P. Veber: Tři neděle v chlád­ku, A. Larsen, E. Rostrup: Bunkovy předhistorie, A. Strindberg: Blýskavice, V. Baldessari Plumlov­ská: Sen vánoční – 1919; H. Ibsen: Paní z námoří, F. F. Šamberk: Jedenácté přikázání, I. I. Mjas­nickij: Zajíc, W. S. Maugham: Lady Frederic, J. J. Kolár: Žižkova smrt, J. Vrchlický: Noc na Karl­štejně, A. Brázda: Popelka, M. Gorkij: Na dně – 1920; A. Jirásek: Gero, F. F. Šamberk: Palackého třída čís. 27 – 1921; G. Hauptmann: Bobří kožich, M. A. Šimáček: Jiný vzduch – 1922; V. Vlček: Naši republikáni, F. X. Svoboda: Poslední muž – 1923; M. Brod: Proces paní Bunterbartové, G. Dregély: Frak – 1924; H. Müller: Tokajské, F. F. Šamberk: Rodinná vojna, V. Baldessari Plumlovská: Sněhu­lák, M. Begovič: Boží člověk, K. Mašek: Kaš­párkova maminka – 1925; K. Horký: Bejvávalo, V. Vynnyčenko: Lež – 1926; R. Lothar, O. Pres­ber: Čarodějná loď, J. K. Tyl: Bankrotář – 1927; L. Stroupežnický: V panském čeledníku – 1928; B. Naske: Hastrmánek, F. Bartoš: Jak Kašpárek ženichy strašil – 1930.

Výpravy

ND Brno

G. Hauptmann: Potopený zvon, K. Goldmark: Královna ze Sáby, K. Bendl: Lejla, J. Vrchlický, h. Z. Fibich: Námluvy Pelopovy, B. Smetana: Čer­tova stěna – 1900; A. Franchetti: Asrael, A. V. Ho ­rák: Babička, S. Jones: San Toy – 1901; V. Sar­dou: Theodora – 1902; L. Janáček: Její pastorkyňa (1. jedn.), C. M. Hrazdira: Král Ječmínek, anon.: Mořem a vzduchem – 1904; A. Jirásek: Koléb ka – 1911; J. Zeyer: Radúz a Mahulena – 1915; G. Preissová: Gazdina roba, M. Zamaçois: Šaškové – 1917; S. Guitry: Noční hlídač, A. N. Ost­rovskij: Bouře – 1918; J. Štolba: Na letním bytě, J. Larsen, E. Rostrup: Bunkovy předhistorie – 1919; J. J. Kolár: Žižkova smrt, J. Vrchlický: Noc na Karlštejně, M. Gorkij: Na dně – 1920; A. Ji­rásek: Gero, F. F. Šamberk: Palackého třída čís. 27 – 1921; G. Hauptmann: Bobří kožich, M. A. Šimáček: Jiný vzduch – 1922; V. Vlček: Naši re­publikáni, F. X. Svoboda: Poslední muž – 1923; M. Brod: Proces paní Bunterbartové, J. Mahen: Janošík – 1924; H. Müller: Tokajské – 1925.

Hra

Před slunce východem, ND Brno 1904.

Teatralia

Divadelní vzpomínky, Brno 1929.

Prameny a literatura

MZMd: scénické náčrty, režijní knihy. ■ Zpráva obecného nižšího gymnasia v Čáslavi za šk. rok 1884/85, s. 41, 1885/86, s. 35; nesign., Morav­ská orlice 7. 2. 1903 [Shylock, Kupec benátský], 18. 12. 1903 [Luka, Na dně]; K. Z. K. [Klíma], Lidové noviny 7. 2. 1903 [Shylock, Kupec benát­ský]; 9. 2. 1904 [Baumert, Tkalci], 20. 4. 1904 [Před slunce východem]; J. Borotínský, Divadel­ní list Máje 1, 1905, s. 300n. [Před slunce výcho­dem]●; -ra: J. A. […], Divadlo 5, 1906/07, s. 282; nesign.: Redukce ensemblu nového městského di­vadla [...], Divadlo 6, 1907/08, s. 427; Moravská orlice 17. 9. 1912 [Harpagon, Lakomec]; nesign., Národní listy 30. 12. 1916 [Valenta, Paličova dce­ra]; E. S. [K. Elgart Sokol]: Účet herecký, Lidové noviny 22. 7. 1920; A. Veselý: A. dědci nebo dě­dečci?, tamtéž 17. 9. 1920; K. Komarov: Podučitel na divadle, Lidové noviny 3. 11. 1928●; 40 let čin­nosti: Lidové noviny 19. a 22. 10. 1929; J. K., Ná­rodní politika 22. 10. 1929; F. K., Moravská orlice  27. 10. 1929; Hrč., Venkov 27. 10. 1929; K. Tauš, Di­vadlo 9, 1929/30, č. 3, s. 3n.●; nekrology: K. Tauš, Divadlo 10, 1930/31, č. 7, s. 18n.; Lidové noviny 29. 1. 1931; F. Lacina, tamtéž 30. 1. 1931; -a-, Moravská orlice 1. 2. 1931; il., Národní listy 3. 2. 1931●; K. Tauš: J. A. Profil umělce, člověka a jeho doby, Brno 1931; jm.: Brněnské divadelní muse­um, Lidové noviny 22. 3. 1941; A. Strnad: Čtyři herci v mé vzpomínce, in Velká pochodeň. Sborník k 75. výročí českého divadla v Brně, red. A. Zá­vodský, Brno 1959, s. 80n.; J. Telcová-Jurenková: J. A., divadelní výtvarník, Časopis Moravského musea 46, 1961, s. 145–170; K. Tauš: J. A., Brno 1970 (se soupisem rolí); DČD III ■ BSČZ, ODS, Otto-dod, PBJ II; Brno, Buchner


Vznik:
 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 32–37

Autor: Šormová, EvaMakariusová, Marie