Arbes, Jakub

Jakub
Arbes
12. 6. 1840
Smíchov (Praha-S.)
8. 4. 1914
Smíchov
Spisovatel, divadelní kritik a historik, překladatel, dramatik a dramaturg.

Narodil se v rodině ševce na Smíchově. Te­prve v devíti letech začal chodit do místní dvoutřídky, pak navštěvoval maltézskou far­ní školu při kostele P. Marie Vítězné na Malé Straně (1851–54). Vystudoval nižší reálku na Starém Městě u sv. Jakuba (1854–56), kde navázal přátelství se spolužákem J. Zeyerem, pokračoval na vyšší reálce v Mikulandské ul. (1856–59), kde na něho silně zapůsobil J. Ne­ruda vyučující češtinu. Absolvoval tři ročníky na pražské polytechnice, ale byl již odhodlán věnovat se žurnalistice a literatuře. Vzdělání si rozšiřoval vlastním studiem moderní filo­zofie, estetiky, matematiky, přírodních věd, jazyků a literatur. Po pádu Bachova režimu se seznámil s J. Barákem a dalšími osobnost­mi politického a veřejného dění a zapojil se do spolkového života především na Smícho­vě. 1863 se stal externím redaktorem Národ­ních listů, 1866 se neúspěšně ucházel o místo u smíchovské městské správy. 1867 byl krátce redaktorem Hlasu, poté Vesny kutnohorské. 1868 nastoupil jako redaktor v mladočeských Národních listech. V létě t. r. se oženil s Jo­sefinou Rabochovou, již před sňatkem se jim narodila dcera (záhy zemřela) a v manželství tři děti. Syn Edgar zemřel v jedenácti letech, nejmladší Polyxena žila po svatbě v Berlíně a nejstarší Olga o A. pečovala na konci života a spravovala jeho pozůstalost. Během půso­bení v Národních listech, kde prošel postup­ně několika rubrikami, byl jako odpovědný redaktor, známý svou afinitou k socialistic­kým idejím a dělnickému hnutí, ustavičně perzekvován (téměř stokrát vyšetřován, čelil šedesáti obžalobám a padesáti soudům) a na­konec odsouzen k třináctiměsíčnímu vězení. Po odpykání trestu v České Lípě (1873–74) se vrátil do redakce jako řadový člen, o Vá­nocích 1877 dostal od J. Grégra nečekaně výpověď. Z následujícího působiště, staročes­kého německojazyčného deníku Politik, byl po roce také propuštěn. Souběžně s redakční prací zastával tři roky úřad dramaturga PD (1876–79). Poté už žádné zaměstnání nena­stoupil a živil se jako svobodný literát; 1879 obdržel od Svatoboru stipendium na studium německého a francouzského divadla. Snahy řídit a vydávat vlastní časopis (např. Šotek 1880–81) záhy ztroskotaly. Přispíval do více než stovky periodik, sborníků, almanachů a kalendářů včetně divadelních (Česká Thalia Mikuláše Boleslavského i Ladeckého, Diva­delní list, Divadelní listy, Thalie, Divadelní al­manach 1886, Divadelní kalendář na r. 1887, Národ sobě, Památník českých divadel). In­tenzivně se podílel na činnosti spolků a literár­ních organizací. Stál u zrodu Spolku českých žurnalistů a působil v jeho výboru, podnítil vznik Spolku českých spisovatelů-beletristů Máj (1887), pracoval ve vedení Umělecké be­sedy (předseda literárního odboru 1890–97, člen správního výboru 1892 a 1894). Byl zvolen dopisujícím členem ČAVU (1890, obdržel „čestný národní dar“ ve výši téměř 3 000 zlatých), posléze řádným (1891). Jako bytostný bohém, jímž byl po celý život, se stal vůdčí osobností umělecké společnosti Ma­hábhárata, která se scházela v pivovaru u sv. Tomáše. Po 1900 soustředil v hostinci U Zla­tého litru novou stolní společnost, převážně z okruhu Moderní revue, ale s příslušníky dekadentní generace se už názorově nesblížil. Poslední léta trpěl postupující ztrátou zraku, zemřel na Smíchově, kde prožil celý život. Pohřben byl na Malvazinkách.

A. rozsáhlá literární tvorba, započatá v po­lovině padesátých let básněmi a drobnými prózami, vnesla do českého písemnictví specifický útvar romaneta, slučujícího fantastické, hrůzné a tajemné s realitou (Ďábel na skřipci, Svatý Xaverius, Sivooký démon, Zázračná Madona, Ukřižovaná, Newtonův mozek, Etiopská lilie, Český Paganini, Poslední dnové lid­stva ad.). Její druhý pól představují sociální romány (Kandidáti existence, Mesiáš, Mo­derní upíři, Štrajchpudlíci), hlásící se širokou epickou kompozicí i naléhavou společenskou problematikou k dílu Balzakovu a Zolovu. Velká část A. prozaického díla se úzce pojí s jeho žurnalistickou činností; mnoho drob­nějších prací (povídky, črty, obrazy ze života) bylo psáno pro noviny a časopisy. Mezi prv­ními literárními pokusy se objevují i překla­dy dramatických děl a původní hry (fraška Sem a tam podle Nestroye, napsaná 1858 pro ochotníky v Merklíně/u Plzně/, slavjanfilsky laděné pětiaktové historické drama Car Pa­vel z r. 1865, rkp. v pozůstalosti). Debutoval až 1885 hrou Moderní upíři napsanou podle vlastního románu k otevření ND na výzvu F. A. Šuberta, který ji však posléze odmítl. Sociálněkritické drama odhalující amorál­nost nelítostných lichvářů a dravých kapita­listických podnikatelů mělo jen průměrný ohlas a na jevišti se neuchytilo. Další dramata zůstala v rukopise a nedočkala se provede­ní (Osmačtyřicátník podle románu Mesiáš, 1887; Muž jako žula podle stejnojmenné po­vídky, 1888; jednoaktovka Bernardina podle povídky Moderní Magdalena, 1898). Neuspěl ani s operním libretem o ženě hájící svou čest, text vydaný s názvem Zlatovlasá furie (autor­ský titul Paní Hana) nenalezl skladatele. Dra­ma bylo bytostně prozaickému autorskému naturelu A. cizí; hry trpěly chatrnou stavbou a schematickými postavami. 1860 napsal po­vídku Dědkův kalmuk, kterou zdramatizovalv dvouaktovou veselohru K. Šimůnek (vyd. 1865, hráno hlavně venkovskými ochotníky). 

Rané A. překlady (Kotzebue, ú. Kachler: Tla­chal, 1860; francouzská jednoaktovka neuve­deného autora Mor a sňatek, 1861; Voltaire: Zaïra, 1863; Leisewitz: Julius Tarentský, ne­známý autor: Holanďané, Körner: Zelené do­mino, Gouvernatka a Rosamunda – vše 1865) se vyjma prvního nedostaly na scénu. Po ná­stupu do PD se k překládání her po desetileté odmlce vrátil a během tří let přetlumočil deset činoher a dvě operetní libreta, většinou ano­nymně, upravil Čejkův překlad Shakespearo­va Timona Athénského. Dalších osm překladů pořídil pro ND. Kromě dvou her Ibsenových (překlad Nory použilo ND pro čtyři nastudo­vání, naposledy 1928) a francouzských spole­čenských dramat šlo o dobové komerční kusy a o veselohry druhořadých autorů. Činoherní repertoár z období A. dramaturgického pů­sobení však svědčí o jeho vyšších nárocích, o tendenci vychovávat publikum na světové dramatice od antiky po současnost (Terentius: Pokoutní písař, Shakespeare: Romeo a Julie, Kupec benátský, Racine: Phaedra, Calderón: Don Gutierre, lékař své cti, Goethe: Faust, Schiller: Marie Stuartka, Panna Orleánská, Valdštejnův tábor, Gogol: Revizor, Ibsen: Podpory společnosti) a udržovat linii české tvor­by od Klicpery po soudobé autory. Když 1879 mladočeskou správu PD vystřídalo staročes­ké Družstvo, A. jako exponent mladočechů na funkci dramaturga rezignoval, jeho ná­stupcem se stal kandidát staročechů V. Guth. Divadelní kritice se soustavně věnoval pou­ze 1867 jako stálý recenzent České Thalie (podrobnější analýza Sabinovy Černé růže a Wenzigovy Koruny), později jen sporadic­ky, např. 1887 komentoval v Lumíru domá­cí novinky (Stroupežnický: Černé duše, Pan Měsíček, obchodník; Jeřábek: Syn člověka).

Nejvýznamnější A. aktivitou v oblasti divadla byla bohatá a rozmanitá publicistika (více než sto dvacet zjištěných textů, další známy ze zmínek v literatuře), otiskovaná skoro vždy nejdříve časopisecky (i německy v listu Politik), posléze ve vlastních výborech. Zahrnuje beletrizované příběhy z divadelního světa, portrétní medailony českých i cizích herců (F. Krumlovského, O. Sklenářové-Malé, F. Ko lára, J. J. Kolára, J. Mošny, J. Seiferta, J. Šamberkové; E. Keana, T. Salviniho, D. Garricka), studie o dramaticích (Shakespearovi, Molièrovi, Sardouovi, Augierovi, Klicperovi, Tylovi), příspěvky o jevech a událostech z úsvitu novověkého českého divadla i starší doby. Historické stati opřené o důkladný materiálový průzkum byly většinou prvními sondami do sledovaného fenoménu a přinesly řadu objevných zjištění (např. Divadelní představení v Praze na sklonu XVIII. věku, Der erste Theaterdirektor in Prag, Die ältesten Versuche im Schauspiel aus der böhmischen Geschichte, Harlekynády a hansvurstiády v Praze). Vyvrcholením je studie o J. N. Maýrovi (1889) a dvě objemné práce k historii ND (Přípravy ku hrám v Národním divadle, 1890, a Před otevřením Národního divadla, 1891). Zamýšlené dějiny divadla nenapsal, avšak bohatá kartotéka osobností a událostí k připravovanému dílu je zachována v jeho pozůstalosti

Pseudonymy a šifry

A. Wimmer, Arbes I, A. Sommer, Jan Vítovec, Prin­cipie Satanella, Pseudoarbes II., A., H. V. (= Hugo Vinkler), -r-, =.

Hry a libreto

Moderní upíři, t. 1884, Švandova spol. Plzeň1885; Muž jako žula, ochotn. Umělecká beseda Praha 1940. ■ Zlatovlasá furie, t. 1942.

Překlady her a libret

A. v. Kotzebue, ú. J. Kachler: Tlachal, PD 1868 (šifra H. V.); J. B. Schweitzer: Velko- a maloměš­ťáci, PD 1876, t. [1878] (anon.); A. Dumas ml.: Cizinka, PD 1877 (anon. s L. Quisem, S. B. Helle­rem a B. Havlasou); A. Daudet, A. Belot: Fromont jun. a Risler sen., PD 1877 (anon. s L. Quisem); H. A. Schaufert: Spor o dědictví, PD 1877, t. [1878] (anon.); V. Sardou: Dora, PD-NČD 1877 (anon. se S. Čechem a S. B. Hellerem); J. Verne, F. Csep­reghy: Carův kurýr [Strogoff Mihály], PD-NČD 1877 (anon.); J. Rosen: Jací jsou naši muži!, PD-NA 1877, t. s tit. Jací jsou ti naši muži [1878, anon. s J. Nerudou]; H. Crisafulli, V. Sardou: U černé kočky [L’Hôtel Godelot], PD-NA 1877 (anon.); H.Bohrmann-Riegen: Ztracená čest, PD-NČD 1878 (anon.); H. Ibsen: Nora, ND 1889; F. v. Schönthan: Zlatý pavouk, ND 1889; A. Wilbrandt: Dcera pana Fabricia, ND 1889; A. Duru, H. Chivot: Madame Spinetti, ND 1889; F. v. Schönthan, G. Kadelburg: Zlaté rybky, ND 1890; H. Ibsen: Nepřítel lidu, ND 1891; O. Blumenthal, G. Kadelburg: Praha je Praha! [Großstadtluft], ND 1892, t. [1892]; F. v. Schönthan: Dva šťastné dny, ND 1893. ■ W. Shakespeare: Timon Athenský, PD 1878 (ú. pře­kladu J. Čejky, anon.). ■ H. Crémieux, L. Ha lévy, h. J. Offenbach: Orfeus v podsvětí, PD-NČD 1876 (anon.); V. Sardou, h. J. Offenbach: Král Mrkvič­ka, PD-NČD 1877 (anon.).

Teatralia

Der erste Theaterdirektor in Prag, Politik 24. 11. 1888; Die ältesten Versuche im Schauspiel aus der böhmischen Geschichte, Politik 19. 7. 1889; Pří­pravy ku hrám v Národním divadle, Česká Thalia 4, 1890, s. 1 až 421 [34 pokr.]. ■ Souborně: Silhouet­ty divadelní I, 1904 [obs. Medea s bezvýrazným okem /F. Krumlovský/, Divadelní mušky a medá­ci, Tonnebóoom, Anna Švamberkova, Tylův „had z ráje“, Ze života českého komika /J. Kaška/, El Ole a Madrillena, V tenatech upírů, Ptáče – holát­ko /E. Bekovská/, Na štaci – beznadějné, Aubriův pes, Pražský žid, Na duševním skřipci, Mládí dramatického básníka, Poslední dnové Rachelči­ny]; Arabesky literární I, [1905, obs. Zneuznaný /K. J. Erben/]; Satiry a rozmarné hříčky I, [1906, obs. Adamitský ples v českém divadle]; Záhadné povahy, [1909, obs. Karel Sabina]; Z duševní díl­ny básníků I, [1910, obs. William Shakespeare, Molière]; Z galerie českého herectva I, [1911, obs. Josef Jiří Kolár, Vilém Grau, Julie Šamber­ková]; Theatralia I. Studie a črty divadelní, [1912, obs. Harlekynady a hansvurstiady v Praze, Li­buše a Vlasta na jevišti I–IV, Nejstarší divadelní hra o Janu z Nepomuka, První české představení v divadle v Kotcích, První rozkol v českých kru­zích divadelních, Divadelní představení v Praze na sklonu XVIII. věku, Před prvním českým před­stavením (v divadle Stavovském) r. 1812, Nej­milejší divadelní hra našich prababiček /Holbein: Fridolin/], Ideal ženské nevinnosti na českém je­višti /Stegmeyer: Čech a Lech/, Z uvadlých slavo­věnců /J. N. Štěpánek/, Billance původní drama­tické literatury české až do roku 1888]; Fejetony I, [1913, obs. Dramata z dějin husitských]; Z du­ševní dílny básníků II, [1913, obs. Firma „Scribe et Comp.“, Alexander Dumas – otec a syn, Victorien Sardou, (Jak pracuje) Emile Augier, Victor Hugo]; Z galerie českého herectva II, [1914, obs. Kateři­na Podhorská, František Kolár, Jindřich Mošna, Albina Heintzova, Otilie Sklenářová-Malá, Jakub Seifert, Terezie Seifertová, Karel Hynek Mácha]; Theatralia II. Studie a črty divadelní, [1916, obs. Kufr nebožtíka bratra /E. Bozděch/, Figarova svatba, Autor a obecenstvo, Učitel řečníků, David Garrik, Královna mody, Pomsta umělkyň, Inter­pret umírání, Rachelka v Praze, Adelaida Ristori v Praze, Helena Modrzejewská v Americe, Kouz­lo úsměvu /E. Pešková/, České historické báje na (českém) jevišti, Dramata o Marii Stuartce, Emil Augier na českém jevišti, Česká divadelní finga]; Literaria (Dílo J. A. XIX), 1954 [obs. Divadelní novinky, Carlo Gozzi, spisovatel veselohry Hlasi­té tajemství, Palacký jako divadelní kritik, Mlynář a jeho dítě, Václav Filípek, O prvopočátcích dra­matické činnosti V. K. Klicpery, První divadelní kritika česká, Selské bouře v Boudě]; Z divadel­ního světa. Studie a črty (Dílo J. A. XXV), ed. A. Karasová, 1958 [obs. Jan Nepomuk Maýr, Češ­tina na českém jevišti, Před otevřením Národního divadla, Nový ředitel /R. Wirsing/, Z drobných  theatralií: Jezuitské komedie v Praze v XVI. věku, Divadlo české před půlstoletím, Josef Kajetán Tyl]; Z českého jeviště (Dílo J. A., XXXII), ed. A. Karasová, 1964 [obs. Harlekynády a hansvurs­tiády v Praze, První české představení v divadle v Kotcích, První rozkol v českých kruzích diva­delních, Divadelní představení v Praze na sklonu 18. věku, Před prvním českým představením roku 1812, Josef Jiří Kolár, František Kolár, Jindřich Mošna, Otýlie Sklenářová-Malá, Jakub Seifert, Ju­lie Šamberková, Adamitský ples v českém divadle, Divadelní mušky a medáci, Tylův „had z ráje“, Ze života českého komika, Narcis, V tenatech upírů, Kouzlo úsměvu, Na štaci – beznadějné].

Prameny a literatura

LA PNP: osobní fond + výstřižkový archiv [kores­pondence a výstřižkový archiv usp. abecedně, zby­tek fondu neuspořádán]. ■ [J. A.]: Arbesova čin­nost literární v letech 1860–1900, Obzor literární a umělecký 2, 1900, s. 151, 174–175, 190n., 223, 239n.; 3, 1901, s. 13–16, 31n., 64, 125–127, 143; M. Laiske: Literární dílo J. A. Soupis knižních vydání, in J. A. (12. VI. 18408. IV. 1914), 1958, s. 21–64; E. Macek: Bibliogrfie k dílu J. A., in J. A.: Z víru života, 1981, s. 299–405. ■ Nesign. [J. Neruda]: J. A., Humoristické listy 21, 1879, s. 402 →Podobizny I, 1951; K. V. Rais: J. A., in sb. Slavín 3, usp. C. Frič, J. Hudec, [1880], s. 195–211; B. Ludvík: J. A. dramatik, Divadelní listy 3, 1901/ /02, s. 341–346, 367–370 + Sedmdesát let J. A., Divadlo 8, 1909/10, s. 450n.; V. Dresler: A. Život a dílo, [1910]●; nekrology: V. Dyk, Lumír 42, 1913/14, s. 282–284; K. Kamínek, Divadlo 12, 1913/ /14, s. 173–175●; F. A. Šubert: J. A., Almanach ČAVU 25, 1915, s. 114–127; K. [J. Knap]: Zapome­nuté divadelní kusy z Archivu Družstva ND, Venkov 8. 7. 1928; F. Dlouhán: J. A. jako dramatik, Zvon 30, 1929/30, s. 285–287, 299–301, 312–314, 327–328; R. F. Šimek: J. A. Kapitoly o jeho životě a díle, Vít­kovice 1930; J. Kvapil: Věčný bohém, Lidové no­viny 21. 6. 1931 →O čem vím, 1932; A. Klášterský: Vzpomínky a portréty, 1934, s. 415–419; J. Voz­ka: Vítězná cesta na Parnas. J. A. 1840–1914, 1940; S. Popelka: J. A., průkopník moderního českého so­ciálního románu, Vyškov 1940; K. Polák: A. opera, in J. A.: Zlatovlasá furie, 1942, s. 5–12; K. Krejčí: J. A. Život a dílo, Moravská Ostrava – Praha 1946 + Kapitoly o J. A., 1955; [J. Moravec]: J. A. ∗ 12. VI. 1840 † 8. IV. 1914, 1958; J. Minář: K his­torii Voltairova díla v Čechách, kap. II: A. a Vrch­lický jako překladatelé Zaïry, Časopis pro mo ­derní filologii 41, 1959, s. 198–205; J. Moravec: J. A., 1966. ■ ČHS, HD, LČL, Masaryk, NDp, ODS, Otto, Otto-dod, Rieger; NAlb, PD

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 27–31

Autor: Štěpán, Václav