Aleš, Mikoláš

Mikoláš
Aleš
18. 11. 1852
Mirotice u Písku
10. 7. 1913
Praha
Malíř, ilustrátor, jevištní výtvarník.

Pocházel z rodiny městského písaře. Po otci zdědil kreslířské nadání stejně jako talento­vaný, tragicky zesnulý bratr Jan, který měl na A. velký vliv. Zájem o historii v A. pro­budil strýc T. Fanfule. A. navštěvoval v Písku reálku (1862–65) a gymnázium (1865–67). Krátce se učil u píseckého malíře pokojů Mil­da, 1867 nastoupil znovu na reálku, z níž byl 1869 vyloučen. T. r. začal studovat na pražské akademii, kde jej patrně nejvíce ovlivňoval

A. Lhota svým zájmem o národní historii. Více než další dva profesoři (J. M. Trenkwald a J. Sweerts) na A. působily umělecké vzory J. Mánesa a polských malířů J. Matejky a A. Grottgera. 1876 z akademie po nesho­dách odešel (s A. Chittussim protestoval proti nacionalisticky laděné přednášce německého profesora A. v. Woltmanna), kontakty se ško­lou oficiálně uzavřel 1877 (podle údajů v arch ­vu 1878). 1873 navštívil světovou výstavu ve Vídni a nadchl se francouzskou expozicí, zvláště barbizonskou školou a historickými malbami P. Delarochea. 1876–79 s dalšími výtvarníky, generačními druhy, často pobý­val u svého tehdejšího mecenáše, velkostat­káře A. Brandeise (Brandejse) v Suchdole (u Prahy). Vytvořil tu mnoho děl včetně užité tvorby (např. nábytek pro Brandeise), sezná­mil se s krajem bohatým na archeologické nálezy, o které se živě zajímal a z nichž čer­pal inspiraci. Zde se také rodily první náčrtky A. představ o výzdobě ND. Dlouholeté přátel­ství s A. Jiráskem, jehož některá díla, vychá­zející knižně nebo časopisecky, A. ilustroval (Z Čech až na konec světa, Psohlavci), pro­hloubilo jeho zájem o českou historii. 1879 podnikl krátkou studijní cestu do Itálie. T. r. se oženil s Marynou Kailovou, v průběhu osm­desátých let se jim narodily tři děti. Po celý život zápolil s existenčními starostmi, které vyplývaly z nepochopení a odmítání jeho malířského díla (např. neúspěch velkého plátna Setkání Jiřího z Poděbrad s Matyášem Kor­vínem, 1878; kritikou i soutěžní porotou od­mítnutý cyklus Živly, 1882, jímž chtěl obeslat výstavu ve Vídni). Nedisponoval vlastním ateliérem, často střídal vesměs nevyhovující byty. Z finančních důvodů byl nucen spolu­pracovat jako karikaturista a ilustrátor s nej­různějšími časopisy (Šotek, Květy, Ruch, Zla­tá Praha, Světozor aj.). Ilustracemi k dílům A. Jiráska, J. V. Sládka, J. Vrchlického, L. Strou­pežnického se podílel na zrodu tradice české ilustrační tvorby. Vytvořil též ilustrace k Ru­kopisu Zelenohorskému a Králové dvorskému, jejichž pravost hájil. Od konce osmdesátých let se zabýval rovněž sgrafitovou tvorbou (vý­zdoba domu v Ostrovní ul., dekorace fasády Wiehlova domu na nároží Václavského nám. a Vodičkovy ul. ad.). Uznávala jej mladší generace výtvarníků (např. L. Marold, K. Štap­fer, ilustrátor V. Černý), jejímiž hlasy byl 1887 zvolen předsedou nově se ustavivšího S. V. U. Mánes. V devadesátých letech se dočkal urči ­tého uznání, ne však ze strany oficiální kriti­ky. Díky většímu počtu zakázek se poněkud zlepšily jeho existenční poměry. 1895 byl jmenován mimořádným členem ČAVU, řád­ným členem se stal až 1908. První A. výstava se uskutečnila 1896 v Topičově salonu. V de­vadesátých letech podnikl cestu po Čechách, Moravě a Slovensku, kde načerpal další podněty pro svou ilustrační tvorbu, jež vyvrcho­lila Špalíčkem (1907). K padesátinám (1912) mu bylo uděleno čestné občanství města Pra­hy, byl jmenován inspektorem kreslení na pražských školách a byla o něm vydána první monografie. Koncem června 1913 onemocněl a za několik dní zemřel na záchvat mozkové mrtvice. Byl mu vystrojen okázalý pohřeb z panteonu Národního muzea, odkud byly ostatky za zvuku chorálu Ktož jsú boží bojov­níci převezeny na Vyšehradský hřbitov.

Náměty pro svou tvorbu čerpal A. z národní historie a z folklorních zdrojů domácích, slo­vanských i exotických. Patřil k výtvarníkům tzv. první generace ND, přizvaným k výzdobě divadla již v době jeho budování. 1879 získal s F. Ženíškem první cenu v soutěži na výzdo­bu foyeru za cyklus čtrnácti lunet Vlast (do­končen 1880–81), avšak realizace mu byla odňata. Komise dala před jeho temperament­ní a robustní malbou přednost uhlazenějšímu Ženíškovu stylu; na závěrečném provedení se podíleli ještě J. Tulka, S. H. Pinkas ad.

O čtyři nástěnné obrazy ve foyeru (Mýtus, Zpěv bohatýrský, Historie, Život) vedl 1884 s F. Ženíškem autorský spor. Neuspěl se svým návrhem na oponu ND (1880, alegorie roz­voje českého dramatického umění v centrál­ní části kompozice, vlys zdobený dětskými postavami při slavnosti kladení základního kamene k divadelní budově). Na druhé oponě vytvořené Hynaisem po požáru ND se podílel (pro širší veřejnost de facto anonymně) pro­vedením třinácti znaků českých krajů.

Jako scénický a kostýmní výtvarník spolu­pracoval s ND nesoustavně, pravděpodobně ale více, než je dosud prokázáno. Jeho prvním pracím dominoval styl etnografického realis­mu, usilující o co nejvěrnější a detailní zpo­dobení typických lokálních znaků (dekorace jihočeské návsi a kostýmy ke Stroupežnické­ho Našim furiantům, 1887). A. jej postupně uvolňoval poetickou stylizací a oprošťoval od přemíry detailů (kostýmy vodníků k Ji­ráskově Lucerně, 1905). Z dalších prací pro činohru jsou známy jen jednotlivé kostýmy, rekvizity, mobiliář, masky a kresebné náčrty postav (např. maska herce A. Sedláčka pro po ­stavu Moce, kresba klečící paní pro H. Kvapilovou v Jiráskově Emigrantovi, maska E. Voja ­na pro postavu Jiráskova Jana Husa). V opeře se patrněpodílel návrhem některých kostýmů, zvláště postav z komparsu, a snad i knížecího křesla na výpravě Smetanovy Libuše při dru­hém otevření ND 1883 (hlavním kostýmním výtvarníkem byl F. Kolár). Do obnovených nastudování díla přispěl kostýmními doplň­ky (1897, 1899) a předlohami pro světelné obrazy do výjevu Libušina proroctví (1900). Nejucelenější soubor kostýmů vytvořil pro první uvedení Fibichovy opery Šárka (1897). Přímá A. účast na divadelních výpravách byla nevelká, avšak jeho malířské a kreslířské dílo, které zformovalo představu českého dávno­věku, středověku a doby poděbradské, ovliv­nilo na dlouhá desetiletí scénické a kostýmní řešení českých historických her. Podle zprávy v tisku zhotovil náčrty kostýmů pro inscenaci Zeyerovy pohádky Radúz a Mahulena (ND Brno 1907).

Navrhl též několik divadelních opon. Prv­ní, s motivem příchodu Čechů na horu Říp, vytvořil pro divadlo na Národopisné výstavě českoslovanské 1895 (realizace V. K. Mašek a V. Trsek), kde byla opona zakoupena pro ochotnickou scénu v Náchodě a instalována v divadelním sále v hotelu U Zlatého beránka. Další, blíže neznámá, opona údajně skončila v Miroticích. Třetí návrh na oponu pro české divadlo v New Yorku nebyl proveden.

Ze záliby v loutkovém divadle, které jej přitahovalo od dětství (jeho kmotrem byl mi­rotický řezbář M. Sichrovský), vznikla řada A. kreseb, obsahující vedle kreseb dvaadvace­ti loutek pro děti jeho pražské bytné A. Bakov­ské (1877) a perokreseb k veršíkům J. V. Friče v humoristickém časopisu Paleček (1885), také osmapadesát kostýmovaných lidských a zví­řecích figurek pro Štorchovu edici loutkových her (Divadlo s loutkami, 1887). 1890 nakreslil fiktivní portrét M. Kopeckého a na témže kar­tonu deset loutkových postaviček. 1891 vy­tvořil pro své děti soubor devatenácti loutek, jejichž charakteristickým znakem byly vel­ké hlavy (odraz dobové záliby v karikatuře). Mnohem podstatnější vliv na české loutkářství než A. konkrétní práce pro loutkové divadlo měl jeho vztah k tomuto divadelnímu druhu.

V době krize českého loutkářství a teprve se rodícího ochotnického loutkářského hnutí A., uznávaný jako bytostně národní umělec, vý­razně přispěl k rozšíření zájmu veřejnosti o loutkové divadlo, proto byly s jeho jménem spojovány i podniky, jichž se přímo neúčast­nil. Podle jeho kreseb loutek vymodeloval Kobrle kolekci marionet a A. Münzberg zahájil 1912 jejich sériovou výrobu. Staly se velice populární a vžil se pro ně název Alšo­vy loutky. 1913 k nim Český svaz přátel lout­kového divadla vydal první sérii tištěných dekorací a proscénia (tzv. Dekorace českých umělců), na níž se podílela řada výtvarníků, mj. i A. dcera M. Alšová-Svobodová. Celý dále doplňovaný komplet, sestávající z loutek a de korací a pojmenovaný Alšovo loutkové divadlo, byl určen především pro rodinná di­vadélka. Nechyběl téměř v žádné rodině s dět­mi, v mnoha případech s ním začínaly loutkář­skou činnost i spolkové a školní scény. Svou dostupností a výtvarnými kvalitami Alšovo loutkové divadlo významně zasáhlo do rozvo­je novodobého českého loutkářství.

Výpravy činoher

L. Stroupežnický: Naši furianti, ND 1887; J. Ze yer: Neklan (4. jedn., Síňna hradu Kouřimi, též R. Hol­zer), ND 1896.

Kostýmy

F. A. Šubert: Probuzenci, ND 1881; týž: Jan Výra­va, ND 1886 a 1898.

Prameny a literatura

Náčrty div. kostýmů a scén in MMP, NM-MBS, NG, NMd, Západočes. galerie v Plzni. ■ F. A. Šubert in M. A.: Vlasť, 1884; nesign., Moravská orlice 20. 3. 1907 [kostýmy Radúz a Mahulena]; K. B. Mádl: M. A., 1912; M. A. Jeho život a dílo I–II, [1917], ed. M. Alšová [přísp. V. V. Štech, F. X. Jiřík, A. Macek]; E. Svoboda: M. A. a lout­kové divadlo, Loutkář 1, 1917, s. 38n., 57–60 + O loutkách, které vymaloval M. A. dětem Ba­kovským, Loutkář 2, 1918, s. 4–6, 22n., 36–38; A. Macek: Národní divadlo jako dílo výtvarné, Zlatá Praha 35, 1917/18, s. 405–408 → Sta­ti o kultuře, umění a literatuře, 1963; J. Veselý: A. a loutky, Topičův sborník 8, 1920/21, s. 180–184; G. Gamma Jaroš: O A. Vlasti, 1923; J. Port: O vý­tvarných osudech divadla v Čechách se zvláštním zřetelem na Stavovské divadlo, rkp., 1929, NMd, s. 17–19, 27–29; V. V. Štech: K A. podílu v Národ­ním divadle, Umění 7, 1934, s. 113–118; Z. Ne ­jedlý: Opera ND do roku 1900 (Dějiny ND III), 1934, s. 332–336; A. Matějček: ND a jeho vý­tvarníci (Dějiny ND II), 1934, s. 105–110, 114n., 126–143, 150–152, 155, 158–162, 164–169, 172, 174–176, 185, 193, 196, 218, 226, 267n. + Vývoj výtvarného umění národních celkův oblasti Česko­slovenské republiky v 2. polovici XIX. a na začát ­ku XX. století, in Československá vlastivěda VIII, Umění, 1935, s. 249, 251n., 259 + M. A. (Prame­ny), 1940; A. Chaloupka a kol.: Výtvarná práce na jevišti ND 18811941, kat. výstavy, 1941, s. 12;s. 330; J. Vozka: J. Arbes a umělecký spor M. A. s Frant. Ženíškem, Rozpravy Aventina 8, 1932/33, J. Malík: Smetanův a A. poměr k lidovému lout­kářství, in Sborník na paměť Matěje Kopecké­ho, 1947, s. 32–42; E. Svoboda: Reprodukova­né loutkářské kresby M. A., tamtéž, s. 42–44; A. Matějček, M. Míčko: Vlast (Dílo M. A. VIII), 1951; V. V. Štech: České dějiny v díle M. A. (Dílo M. A. V), 1952; J. Port: M. A. a divadlo, Divadlo 3, 1952, s. 1018–1027; V. Hepner: M. A. a Sme­tanova Libuše, tamtéž, s. 1028n.; A. Závodský: A. tvůrčí přátelství s dramatikem Jiráskem, tam­též, s. 1029–1034; E. Svoboda: Historie A. Vlasti, Národní divadlo 28, 1952/53, č. 7 (M. A. a ND), s. 13–17; V. Hepner: A. účast na výpravách v Ná­rodním divadle, tamtéž, s. 20–31; J. Port: Národní divadlo 70. 1883–1953. Stavební vývoj Národ­ního divadla, Národní divadlo 29, 1953/54, č. 4, s. 16–20, 29; Z. Nejedlý: M. A., 1954; V. Hepner: Scénická výprava na jevišti Národního divadla v letech 18831900, 1955, s. 11n., 19n., 25n., 29, 33, 35, 38, 72, 75, 79–81, 97, 104–109, 112n., 116, 119; F. X. Šalda: M. A., Kritické projevy IX, 1954, s. 123–136; M. Míčko, E. Svoboda: M. A. Nástěnné malby (Dílo M. A. III), 1956; V. V. Štech: Scénické návrhy M. A., Acta scaenographica 4, 1963/64, č. 4, s. 61–63; L. Hlaváček: M. A., 1974; J. Toman: Rod píseckých a mirotických Alšů, Čes. Budějovice 1974; H. Volavková: M. A. Kresby a návrhy (Dílo M. A. X), 1975 + M. A., 1982; DČD III; N. Bla­žíčková-Horová: České malířství 19. století, kat. výstavy, 1998, s. 266; J. Hilmera: Česká divadelní architektura, 1999, s. 82; DČVU III/2; A. Dubská: Dvě století českého loutkářství, 2004, zvl. s. 144n., 150; J. Blecha, P. Jirásek: Česká loutka, 2008, s. 141–143, 149–154; Malované opony divadel čes­kých zemí, ed. J. Valenta, 2010, s. 76, 77, 134. ■HD, Knížák [též heslo Alšovo loutkové divadlo], NDp, NEČVU, Otto, Thieme-Becker, Toman; NAlb

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 23–26

Autor: Velemanová, Věra