Hra o vzkříšení Páně (Klementinský sborník)

Hra o vzkříšení Páně (Klementinský sborník)
anonymní hra z konce 14. stol.
Známé i jako Ludus de resurrectione domini, Hra o Kristovu zmrtvýchvstání i o jeho oslavení, Hra o zmrtvýchvstání Páně

Nazývána též Ludus de resurrectione dominiHra o Kristovu zmrtvýchvstání i o jeho oslaveníHra o zmrtvýchvstání Páně. – Jediná v úplnosti dochovaná česká středověká hra o vzkříšení Páně. Je zachována v rukopisném Klementinském sborníku česko-latinských velikonočních her. Zápis z let 1516–26 je úpravou starší verze, pocházející patrně z konce 14. stol.

Hra představuje nejrozsáhlejší text české středověké dramatiky (920 veršů a 13 incipitů latinských zpěvů). Je členěna do jedenácti volně spojených epizod, obvykle oddělovaných v rubrikách poznámkou „silentium“ [ticho]. Biblickou, vážnou rovinu, danou evangelijní tematikou a latinskými liturgickými zpěvy, prostupují světské, převážně komicky laděné pasáže s motivy soudobého středověkého života i s prvky aktuální společenské satiry. Hra dovršuje zesvětštělou tradici bilingvní větve velikonočního dramatu, rozvíjející se v Čechách od 14. stol. K jednotlivým scénám lze nalézt paralely především v německých (německo-latinských) velikonočních a pašijových hrách (hry z Innsbrucku, Vídně, Chebu a tzv. IV. a V. jagerská hra).

Po žertovném prologu hlasatele (v. 1–48), který má parodickou formu velikonočního kázání, začíná vlastní děj v pekle výstupy ďáblů (v. 49–115) a Lucifera, který připomíná svůj neblahý osud svrženého anděla a vysílá ďábly mezi lidi nejrůznějších řemesel a stavů (s výjimkou žáků, kteří se mohli podílet na vlastní realizaci hry). Scéna lovu hříšných duší (v. 116–246) byla pravděpodobně zahájena přímým vstupem ďáblů mezi obecenstvo, jak napovídá úvodní rubrika k druhému čertovskému výstupu („ať nastane ticho a ať se hned ďáblové rozeběhnou mezi lid a přinášejí některé do pekel“). Výpovědi lapených hříšných duší (mlynáře, šenkýře, ševce, pekaře) jsou nepochybně ohlasem soudobých středověkých satir na řemeslníky (např. Hradeckého rukopisu). Hra pokračuje výstupem Židů u Piláta (v. 247–399), příchod židovských velekněží vedených Kaifášem doprovází píseň s incipitem „Skobris“, patrně parodická varianta židovských rituálních zpěvů (srv. → Mastičkář drkolenský, v. 62). V další scéně vojáků (v. 400–437) vystupuje jediná jménem označená nebiblická postava, voják Chadim, která je parodickým protějškem středověkého rytíře. I ostatní vojáci jsou vykresleni satiricky jako chvástaví, směšně pyšní strážci zákona a loupeživí rytíři. Komická hra v kostky o Kristovu suknici, vrcholící hádkou a rvačkou, je ojediněle doloženou součástí velikonoční hry a vyskytuje se jinak pouze v pašijových hrách (→ Svatovítský sborník zlomků českých dramatických textů). Scény u hrobu, v nichž se strážím zjevuje Anděl, vrcholí zmrtvýchvstáním Krista, provázeným střídavě latinskými liturgickými zpěvy a jejich rozšířenými českými parafrázemi. Poslední úsek (v. 821–920), zobrazující Kristův sestup do pekel a vykoupení hříšníků, které vyvádí archanděl Michael do nebeského ráje, obsahuje vedle vážných latinských zpěvů (úvodní antifona Cum rex glorie, dále Tollite portas, principes, vestrasQuis est iste rex glorieDominus fortis et potens, až po latinský procesní hymnus Salva festa dies) značně zesvětštělé české pasáže, místy i s humornými prvky.

Přítomnost mnoha latinských zpěvů, náležejících převážně do liturgického repertoáru velikonočního týdne, poukazuje na spojitost s tradicí → Her tří Marií, především s Třetí hrou tří Marií a Rozšířenou třetí hrou tří Marií, k nimž má blízko i žertovným prologem a dalšími komickými prvky. Podle častých narážek na žáky byla hra patrně provozována ve školském prostředí jako součást velikonočních slavností. K církevnímu rámci poukazují rovněž procesní liturgické zpěvy a závěrečná poznámka „fiat sermo“ [následuje kázání]. Z bohatého poznámkového aparátu vyplývá, že místem provádění hry byl pravděpodobně prostor kostela s několika předem připravenými stanovišti (hrob, místo výstupu židovských velekněží, peklo apod.).

Edice

J. Máchal: Staročeské skladby dramatické původu liturgického, Praha 1908, s. 186–215 (Hra o vzkříšení Páně); Staročeské drama, ed. J. Hrabák, Praha 1950, s. 45–70 (Hra o Kristovu zmrtvýchvstání i o jeho oslavení); J. Kolár: Hra o zmrtvýchvstání Páně, DR 8, 1997, č. 2, s. 76–87.

Prameny a literatura

NK, sign. XVII E 1, fol. 190a–220a: Incipit ludus de resurrectione domini (Klementinský sborník). • J. Truhlář: O staročeských dramatech velikonočních, ČČM 65, 1891, s. 17–39; Menčík 1895, s. 24–26; J. Máchal: Dějiny českého dramata, Praha 1917, s. 16–19; A. Škarka: Nástin dějin české slovesnosti v obdobích před rozkladem feudalismu I, Praha 1955, s. 109; J. F. Veltrusky: La Cruauté et l’espoir dans les jeux de Pâques médiévaux de Bohême, Théâtre de la cruauté et théâtre de l’espoir, Paris 1996, s. 97–108; J. Kolár: Poznámky k české středověké hře o zmrtvýchvstání, DR 8, 1997, č. 2, s. 68–74; P. Novák: Ke hře v kostky v Ludu de resurrectione Domini, tamtéž, s. 74n.; viz Edice. • DČD I, LČL (Hra o Kristovu zmrtvýchvstání i o jeho oslavení), Veltruská 2006

 

Vznik: 2007
Zdroj: Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. Osobnosti a díla, ed. A. Jakubcová, Praha: Divadelní ústav – Academia 2007, s. 260–261

Autor: Kvízová, Kateřina