Hra o nanebevstoupení Páně

Hra o nanebevstoupení Páně
zlomek anonymní hry z druhé poloviny 14. stol.
Známé i jako Ludus de ascensione Domini

Užíván též název Ludus de ascensione Domini. – Česko-latinský rukopisný zlomek představuje v české středověké dramatice jediný známý doklad samostatné hry o nanebevstoupení Páně. Dochovaný úvod o 63 verších a dvou latinských zpěvech tematicky uzavírá velikonoční soubor dramatických textů Drkolenského rukopisu z hornorakouského Schläglu (Drkolná). Obsahuje část nábožného rozhovoru mezi apoštoly (Petr, Jan, Jakub, Filip) a Kristem zjevujícím se učedníkům v období 40 dnů po vzkříšení těsně před jeho nanebevstoupením.

Hru zahajuje výstup apoštola Petra latinským zpěvem Domine ecce nos reliquimus. V následující české recitaci („Synu, boží, přežádúcí“) vyjadřuje Petr lítost nad ztrátou Pána, jehož prosí o odpuštění hříchů a viny, kterou pociťují všichni učedníci za Kristovu vykupitelskou smrt. Po latinském zpěvu Amen, amen dico vobis svěřuje Petrovi Kristus s klíči moc nad nebeskou branou. Apoštol Jan pak vyjadřuje zármutek a bolest v duši a žádá Krista o ulehčení, jež by přineslo apoštolům hlubší poznání pravdy a Písma. Ježíš poté učedníky utěšuje. Apoštol Jakub prosí Krista o trvalou ochranu před nepřáteli a „zlou vírou“. Útěšnými slovy o společném věčném životě v nebeském království se pokouší Ježíš zbavit učedníky strachu před pohany a smrtí. Jako poslední z učedníků promlouvá Filip, jenž prosí Krista o přímý důkaz – zjevení nebeského Otce. V závěru zlomku Ježíš poučuje Filipa a ostatní o tom, že poznání Boha Otce je možné skrze jeho vlastní osobu. Děj pravděpodobně pokračoval rozhovorem Krista s dalšími učedníky a vrcholil vlastním aktem nanebevstoupení.

Zlomek náleží svým přísně nábožným obsahem a biblickým pojetím k nejvážnějším dramatickým textům Drkolenského rukopisu. Hra mohla být provozována duchovními jako součást výročních příležitostí církevního roku.

Edice

A. Patera: Drkolenské zbytky staročeských her dramatických ze XIV. století, ČČM 63, 1889, s. 138n.; J. Máchal: Staročeské skladby dramatické původu liturgického, Praha 1908, s. 94–97.

Prameny a literatura

Knihovna kláštera premonstrátů, Schlägl (Rakousko), bez signatury: Drkolenský rukopis (kopie v knihovně Ústavu pro jazyk český AV ČR). • J. Truhlář: O staročeských dramatech velikonočních, ČČM 65, 1891, s. 171; Menčík 1895, s. 28; J. Máchal: Drkolenský zlomek staročeských her dramatických, Listy filologické 33, 1906, s. 24–30; viz Edice. • DČD I

 

Vznik: 2007
Zdroj: Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. Osobnosti a díla, ed. A. Jakubcová, Praha: Divadelní ústav – Academia 2007, s. 254–255

Autor: Kvízová, Kateřina