Coturius, Iulius Caesar

Iulius Caesar
Coturius
9. 4. 1597
Brusel (Belgie)
9. 2. nebo 9. 8. 1651
Otyně (Otyń, Polsko)
autor divadelní hry

Psán též Coulture, de Coulture, Codurius. – 1614 vstoupil do jezuitského řádu a od 1625 vyučoval v Praze rétoriku, teologii aj. Později byl rektorem jezuitských škol v Jindřichově Hradci (1633–37) a ve Vratislavi (1646–49).

Podle Pelcla napsal několik her, ty se však nedochovaly a nejsou o nich jiné zprávy. Je také autorem cyklu osmnácti oslavných básní XVIII Heroum Christianorum spectacula in Amphitheatrum Honoris et Gloriae Serenissimi… dicata [Předvedení osmnácti křesťanských hrdinů na jevišti cti a slávy…]. V básních, psaných hexametrem a označených jako „spectacula“ (podívané), líčí hrdinné činy osmnácti křesťanských světců (S. Wenceslai… cum Radislao duce Kurimae pro Bohemia certamen [Boj sv. Václava s Radislavem, knížetem z Kouřimi, o Čechy]), vladařů (Carolus V. Caesar, Saxoniae Ducem per Albim fluvium persecutus… vincit et capit [Císař Karel V. pronásleduje saského knížete přes řeku Labe… přemůže ho a zajme]), anonymních reků (Bohemii cuiusdam militis… contra Turcos fortitudo [Statečnost jednoho českého vojáka proti Turkům]) nebo i celých skupin. Básně byly veřejně recitovány až po C. smrti, během pražských oslav zvolení Ferdinanda IV. římskoněmeckým králem 1653. Akce se uskutečnila v prostorách Klementina, kde byla zbudována aréna pro předvádění zápasů a soubojů, jimiž byl ilustrován recitovaný text. Vzhledem k místu konání je pravděpodobné, že básně přednášeli žáci této jezuitské koleje.

Port jmenuje C. jako autora masopustní hry Člověk skrze zlosyny upadnuvší do nevěrectví (1628, Jindřichův Hradec), neuvádí však pramen ani originální název.

Prameny a literatura

NK, sign. 52 A 15: XVIII Heroum Christianorum spectacula in Amphi­theatrum Honoris et Gloriae Serenissimi… dicata, Pragae 1653; SVK Olomouc, sign. 35.804: XVIII Heroum Christianorum spectacula…, Pragae 1708. • J. Port: Divadelní akce škol a bratrstev v Československu I (rkp. KČD); J. Schmidl: Historiae Societatis Jesu provinciae bohemiae IV, Pragae 1759, s. 722; F. M. Pelzel: Boehmische, Maehrische und Schle­sische Gelehrte und Schriftsteller aus dem Orden der Jesuiten, Prag 1786, s. 21n.; C. Sommervogel: Bi­blio­thèque de la Compagnie de Jésus II, Bruxelles–Paris 1891, s. 1587–1590; Menčík 1895, s. 58; K. A. F. Fischer: Catalogus (generalis) provinciae Bohemiae (1623–1773) et Silesiae (1755–1773) Societatis Jesu, München 1985; A. Fechtnerová: Rectores collegiorum S. I. in Bohemia, Moravia, ac Silesia usque ad annum MDCCLXXIII iacentum, Pragae 1993. • DČD I


Vznik: 2007
Zdroj: Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. Osobnosti a díla, ed. A. Jakubcová, Praha: Divadelní ústav – Academia 2007, s. 120

Autor: Jacková, Magdaléna