Měděný, Šebestián

Šebestián
Měděný
okolo 1515
Přeštice
20. 11. 1555
Praha
pořadatel divadelních představení

Uváděn též s příjmením Aerichalcus a křest. jménem Sebastianus. – Studoval ve Wittenbergu a po dosažení hodnosti magistra se vrátil 1544 do Prahy. Po úspěšné zkušební disputaci byl 1545 přijat za člena profesorského sboru artistické fakulty. Postupně se stal místoděkanem, děkanem a rektorem univerzity. Tuto funkci vykonával 1551–53. Na sklonku života byl zvolen stavy za přísedícího konzistoře podobojí, avšak předčasně zemřel na mor (pochován v Betlémské kapli).

Jako humanistický učenec a žák Ph. Melanchtona měl M. v oblibě řečnická cvičení, rozbor a komentování klasických autorů, zvláště Terentia, o jehož spisech napsal, že jsou „obrazem lidského života a plné mnohonásobného poučení a moudrosti“. Četbu Terentia doporučoval studentům hlavně pro čistotu latinského jazyka a možnost výběru vhodných témat k rétorickým cvičením. Obsahy Terentiových her Andria a Eunuchus vydal tiskem spolu se svými výklady těchto textů pod titulem Argumenta in duas comoedias Terentii[Obsahy dvou Terentiových her, Vídeň 1550]. M. sám psal latinské básně a jeho současníci udávají, že tvořil i biblická dramata. Toto tvrzení, stejně jako domněnku, že byl zběhlý v hudbě, fyzice a astronomii, dnes nelze doložit. Zasloužil se také o vyučování řečtiny na partikulárních školách. Nejvíce však proslul jako organizátor školských her na pražské univerzitě. Představení hry Susanna (autorem byl pravděpodobně S. Birck), které nacvičil, dal 1543 Ferdinand I. Habsburský zahrát na Pražském hradě. M. divadelní aktivity se těšily velké oblibě a dosáhly dlouhotrvajícího věhlasu (např. 1575 při příležitosti uvedení Frischlinovy komedie o Rebece se prý ozývaly hlasy, že od jeho smrti Praha neviděla tak dobré divadlo).

Literatura

M. Kalina v. Jätenstein: Sebastian Aerichalcus (Mosazny)…, in Nachrichten über böhmische Schriftsteller und Gelehrte, deren Lebensbeschreibungen bisher nicht bearbeitet sind. Als Materialien für ein Lexikon böhmischer Schriftsteller und Gelehrten, Abhandlungen der königlichen böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften 5, 1818, s. 30–36 + Ergänzungen und Berichtigungen zum ersten Heft meiner Nachrichten, Zweytes Heft, 6, 1819, s. 10n.; J. Jireček: Rukověť k dějinám literatury české do konce XVIII. věku II, Praha 1876, s. 19; J. Máchal: Z dějin akademického divadla v Praze, ČČM 89, 1915, s. 23; Rukověť k písemnictví humanistickému I, ed. A. Truhlář–K. Hrdina, Praha 1918, s. 13–20 (Aerichalcus). • DČD I, Rukověť 1966 (Aerichalcus)


Vznik: 2007
Zdroj: Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. Osobnosti a díla, ed. A. Jakubcová, Praha: Divadelní ústav – Academia 2007, s. 372

Autor: Cesnaková, Milena