Lidové veseloherní divadlo Stréčka Matěje Křópala

Lidové veseloherní divadlo Stréčka Matěje Křópala
1941–1945
Další názvy: též Divadelní společnost Valentina Šindlera 1941–44; Hanácké divadlo 1944–45
divadelní společnost

Mezi divadelními společnostmi, sledujícími v období okupace cíl realizovat program tzv. krajového divadla, tj. divadla působícího v pravidelných stagionách pouze v určitém regionu, zaujímalo významné místo Lidové veseloherní divadlo Stréčka Matěje Křópala. V polovině 1941 je založil V. Šindler s pomocí dramatika a divadelního podnikatele O. Dubovského. V. Šindler, bývalý tenorista opery ND v Praze a v Brně, pěvecký pedagog a příležitostný spisovatel, byl tvůrcem postavy rázovitého Hanáka Matěje Křópala z Břochovan, které svým herectvím propůjčoval od 1926 jevištní a rozhlasový život v kabaretních výstupech, operetách a hudebních revuích. Snaha uplatnit oblíbenou figuru jako klíčovou postavu celovečerních veseloher a frašek byla jedním z důvodů založení vlastní společnosti. Šindler však od počátku usiloval zřídit krajové divadlo na Hané, ohrožené záměrem okupantů národnostně přepůlit Moravu souvislým německým osídlením. Jeho plán stálého divadla proto narážel na odpor okupačních úřadů. Podařilo se ho prosadit až 1944, avšak vzhledem k zastavení veškeré divadelní činnosti v září t. r. se působení Hanáckého divadla nemohlo rozvinout.

Repertoár byl do značné míry postaven na regionálně orientované a lokálně příznačné dramaturgii (hrálo se v hanáckém nářečí), využívající postavy bodrého Stréčka Křópala, reprezentanta zdravého selského rozumu, lidové moudrosti a mravní poctivosti, jímž V. Šindler obohatil galerii typů tzv. malého českého člověka. Tyto inscenace dosahovaly největšího úspěchu u lidového publika. Vedle her, které skýtaly rámcové prostředí pro Šindlerova sólistická vystoupení, divadlo postupně rozšiřovalo repertoár směrem k úkolům všeobecně vzdělávacím a uměleckým (česká klasika aj.). O vážnosti Šindlerových záměrů svědčilo také to, že do čela souboru byl posléze jako režisér postaven někdejší člen Burianova Déčka A. Horálek a že herecký soubor byl rozšířen o řadu mladých herců.

Po osvobození se společnost přetvořila v oblastní divadlo se sídlem v Moravské Třebové.

Literatura

A.F.F. [A. F. Fürst]: Stréček Křópal v Brně, Nár. střed 20. 7. 1943; nesign.: Stréček Křópal z Břochovan v Praze, tamtéž 11. 11. 1943; bg [B. Golombek]: Jubileum V. Šindlera, LN 8. 2. 1944; Trn. [L. Trnobranský]: 35 let divadelní činnosti V. Šindlera, Divadlo 30, 1944, s. 45; nesign.: Veseloherní soubor lidového divadla Stréčka Matěje Křópala, tamtéž, s. 77; B. Srba: Cestující divadelní společnosti na Moravě 1939–1945, Program SD Brno 57, 1985/86, s. 148.


Vznik: 2000
Zdroj: Česká divadla. Encyklopedie divadelních souborů, ed. E. Šormová, Praha: Divadelní ústav 2000, s. 238

Autor: Srba, Bořivoj