Cecchini, Pier Maria

Pier Maria
Cecchini
14. 5. 1563
Ferrara (Itálie)
kolem 1641
herec, ředitel divadelní společnosti, dramatik, divadelní teoretik

Působil od 1584 ve službách mantovského rodu Gonzagů. Jako herec, principál, dramatik a teoretik patřil k nejvýznamnějším představitelům komedie dell’arte. Vedl společnost Comici Accesi, jež působila většinou rovněž pod záštitou mantovského vévody. S touto společností úspěšně hostoval na francouzském dvoře 1600/01 a 1608/09. Vystoupení na dvoře habsburském bylo plánováno už 1611 při příležitosti svatby krále Matyáše a jeho sestřenice Anny Tyrolské, kvůli rivalitě mezi C. a G. B. Andreinim se však neuskutečnilo. Koncem 1612 byl C. pověřen vévodou Francescem IV. sestavením společnosti pro cestu na dvůr Matyášův, jenž byl mezitím korunován císařem. C. byl zaneprázdněn v Benátkách, a tak navrhl společnost „Magnifica“ M. A. Romagnesiho, ale ani k jejímu vystoupení nedošlo. C. hrál ještě v červenci 1614 v Brescii a ve druhém srpnovém týdnu se vydal se svou společností lodí z Hall am Inn do Lince, kam císař Matyáš svolal rakouský říšský sněm a kde Comici Accesi téhož měsíce poprvé hráli před habsburským dvorem. Hypotézu, že při této cestě C. společnost zavítala do Českých Budějovic a vystoupila tam během českého zemského sněmu v únoru 1614, vylučuje termín jeho konání. (Za přítomnosti císaře Matyáše se tehdy v Českých Budějovicích a v Českém Krumlově konaly jezuitské divadelní produkce.)

Představení C. společnosti v Linci zhlédl také Adam mladší z Valdštejna a zapsal si jejich návštěvu do svého deníku (13. 8. „komedie při dvoře“, 14. a 23. 8. „komedie u pana maršálka Loznštejna“, 17. 8. „komedie na zámku“). V říjnu C. herecká společnost doprovázela dvůr do Vídně, kde císař povýšil 12. 11. principála do šlechtického stavu. Nobilitace C. významně zvýšila společenskou prestiž hereckého stavu a byla výrazem uznání, kterého se na habsburských dvorech dostávalo novému divadelnímu umění komedie dell’arte a jejím interpretům. Napětí narůstající v následujících letech mezi C. a Andreinim vyvrcholilo 1620 zrušením C. dalšího francouzského turné. Ač byl C. po určitou dobu Andreiniho sokem a konkurentem, často s ním spolupracoval; hráli spolu např. i před příjezdem do Prahy v Cremoně 1626.

Proslulé hostování Andreiniho společnosti Comici Fedeli v Praze se uskutečnilo 1627, v době dvojnásobné korunovace (Eleonory I. Gonzaga, druhé manželky císaře Ferdinan­da II., a jeho syna z prvního manželství, následníka trůnu Ferdinanda III., královnou a králem českým). Tehdejší složení společnosti je známo z dopisu arcivévodkyně Marie Anny z 5. 1. 1628. Přítomnost dalších herců zmiňoval 20. 5. 1628 toskánský korespondent referující do Florencie, že před třemi dny byla hrána komedie, v níž vystupovali „Finocchio, Frittelino a další herci“, pozvaní do Prahy císařem. ­Představení se hrálo před císařským párem, vel­kovévodou Ferdinandem II. Medici a jeho ­bratrem Giovannim Carlem. Postavu Finocchia (varianta Brighelly) představoval tehdy P. Zanotti a Frittellina (primo Zanni) nepochybně C., tvůrce a první interpret této postavy.

Po svatodušních svátcích 1628 dvůr odcestoval přes Znojmo, kde se konal moravský zemský sněm, zpět do Vídně. Andreini zůstal ve Vídni s většinou svých herců až do masopustu nebo Velikonoc. C. byl ale už začátkem září 1628 zpět v Padově, kde vydal svůj programový spis Frutti delle moderne comedie et avisi a chi le recita [Plody moderních her a rady těm, kteří je provádějí]. Když Andreini po návratu do Mantovy 1629/30 zahajoval provoz divadla Stagione, měl se ho podle smlouvy účastnit i C., avšak do města ohrožovaného válkou (a za několik málo měsíců zničeného císařskými oddíly) se nedostavil. Na svém neapolském turné 1631 přišel při výbuchu Vesuvu o všechen majetek. 1633 se znovu objevil v Andreiniho společnosti, poté jeho stopa mizí.

Edice

Le Commedie. Un commediante e il suo mestiere, ed. C. Molinari, Ferrara 1983.

Prameny a literatura

ÖStA, Hofkammer­archiv, Hofzahlamtsbücher 63/1613–14, fol. 705r; 76/1625–29, fol. 595r; Hoffinanzprotokolle 657/1614, fol. 404v; Allgemeines Verwaltungsarchiv, Adelsarchiv, Adelsakten der Reichskanzlei: Adelsstand P. M. C. ⇒ P. M. Cecchini: Brevi Discorsi intorno alle comedie, comedianti & spettatori, Napoli 1616, s. 33–38 ⇒ Schindler 1997; Geri Bocchineri z Prahy do Florencie (20. 5. 1628) ⇒ Seifert 1985. • F. Bartoli: Notizie istoriche decomici italiani I, Padova 1781, reprint Sala Bolognese 1978, s. 167n.; A. Gindely: Der erste österreichische Reichstag in Linz 1614, Sitzungsberichte der phil.-hist. Klasse der kaiserl. Akademie der Wissenschaften (Wien) 40, 1862, s. 242; Menčík 1895, s. 72; L. Rasi: I comici italiani I, Firenze 1897, s. 626–643; A. v. Weilen: Das Theater 1529–1740, Geschichte der Stadt Wien VI, Wien 1917, s. 371n.; K. M. Lea: Italian Popular Comedy I, Oxford 1934, s. 280n.; E. C. Salzer: La commedia italiana dell’arte alla corte viennese, Rivista italiana del dramma (Roma) 2, 1938, č. 4, s. 181–204; J. Schmidt: Linzer Kunstchronik III, Linz 1951, s.94, 97n.; I. Sanesi: La Commedia I, Milano [1954], s. 535–537; W. Senn: Musik und Thea­ter am Hof zu Innsbruck, Innsbruck 1954, s. 197, 224n.; F. Taviani–M. Schino: Il segreto della Commedia dell’Arte, Firenze 1982, s. 391–433; H. Seifert: Die Oper am Wiener Kaiserhof im 17.Jahrhundert, Tutzing 1985, s. 166, 603; C. Burattelli: Borghese e gentiluomo: La vita e il mestiere di P. M. C., tra i comici detto „Frittellino“, Il castello di Elsinore (Torino) 1–2, 1988, s. 33–63; La Commedia dell’Arte e la societa barocca II: La professio­ne del teatro, ed. F. Marotti–G. Romei, Roma 1991, s. 63–92; P. M. C., ed. C. Burattelli, Comici dell’Arte. Corrispondenze, ed. S. Ferrone a kol., Firenze 1993, I, s. 189–305; II, s. 39–64; A. Scherl: Vliv italských herců 16.–18. století na vývoj divadla v českých zemích, DR 6, 1995, č. 4, s. 32–36; Deník rudolfinského dvořana. Adam mladší z Valdštejna 1602–33, ed. M. Koldinská–P. Maťa, Praha 1997, s. 215n.; O. G. Schindler: „Mio compadre Imperatore“. Comici dell’arte an den Höfen der Habsburger, Maske und Kothurn (Wien) 38, 1997, č. 2–4, s. 42–45, 60, 100–102 + „Die wä­lischen Comedianten sein ja guet…“. Die Anfänge des ita­lienischen Theaters am Habsburgerhof, Slavnosti a zábavy na dvorech a v rezidenčních městech raného novověku, ed. V. Bůžek–P. Král, České Budějovice 2000, s. 107–136 + „Sonst ist es lustig alhie“. Italienisches Theater am Habsburgerhof zwischen Weißem Berg und Sacco di Mantova, Wien im Dreißigjährigen ­Krieg, ed. A. Weigl, Wien 2001, s. 574–578, 637–645. • DBI, ES


Vznik: 2007
Zdroj: Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. Osobnosti a díla, ed. A. Jakubcová, Praha: Divadelní ústav – Academia 2007, s. 112–113

Autor: Schindler, Otto G.