Jelínek, Václav

Václav
Jelínek
kř. 15. 9. 1715
Turnov
2. 2. 1758
Železný Brod
autor a pořadatel pašijové hry

Po studiích na gymnáziu v Jičíně (1728–33?) pobýval v pražském kněžském semináři, 1743 byl vysvěcen a od 1744 působil jako kaplan v Železném Brodě. Při službě nemocným v době moru byl stižen nákazou, a té podlehl.

S divadlem se setkal již za studií v Jičíně a v Praze, snad i v rodném městě. Před 1752 byl pověřen železnobrodským farářem, aby se ujal iniciativy místních „mládenců“ a vytvořil text a inscenaci pašijové hry. Text, jehož původní název není znám, se dochoval pouze v rámci pozdější, rozšířené verze pašijové hry nazvané → Theatrum passionale, kterou 1791–93 zapsal její poslední upravovatel → J. Tepr a v níž označil všechny úseky původního J. textu.

Hra se nedrží obvyklých konvencí jezuitského školského divadla, je zpracována spíše ve stylu středověkých mysterií. Jejím vzorem mohla být Truchlohra o hořkém utrpení a smrti našeho Spasitele, hraná dříve měšťany v Turnově a inspirovaná nejspíše pašijovou inscenací ve Švábském Gmündu (turnovští kamenáři a výrobci napodobenin drahokamů tehdy čile obchodovali s tamními klenotníky). Zásadní vliv na podobu J. scénáře měl zejména Kochemův spis Veliký život Pána a Spasitele Ježíše Krista. J. byl i „vůdcem“ (režisérem) inscenace své pašijové hry, poprvé provedené na železnobrodském náměstí 1752 a reprízované v následujícím roce.

Prameny a literatura

SOA Zámrsk, matrika narozených Turnov, sign. 5221, fol. 153; SOA Litoměřice, fond Železný Brod, Kniha zemřelých, sign. L 188/1, fol. 372a; fond Gymnasium Jičín, Knihy žáků, inv. č. 1008, kn. 802 a inv. č. 1009, kn. 803 (J. označen „Turnoviensis“); SOkA Jablonec n. N., fond Městský archiv Železný Brod: Pamětní kniha školní z roku 1845 (opis textu F. V. Jecha ze staré Pamětní knihy školní), s. 22; tamtéž: Theatrum passionale D. N. I. Ch. aneb Zrdcadlo umučení Pána našeho Ježíše Krista Spasitele…, zápis J. Tepra 1791–93, pag. 2a, 44a. • J. Port: Tvary divadla v Čechách I, s. 223–228 (rkp. NMd); J. Umlauf: Pamětní kniha města Železného Brodu (rkp. SOkA Jablonec n. N., fond Městský archiv Železný Brod); F. Sochor: Tři poznámky k Železnobrodské pašijové hře z roku 1791, s. 1 (strojopis 1968 tamtéž, sign. B 378) + Železnobrodské letopisy, Železnobrodský kulturní přehled, duben 1971 až březen 1974, s. 113–115; J. Jakeš: České a německé lidové velikonoční hry na bývalém jazykovém pomezí, dis., FF UK Praha 1970; V. Ron: Sousedské divadelnictví severních Čech v 18. století, Divadlo v Kotcích, ed. F. Černý, Praha 1992, s. 348–360, 442–444 + Velkopáteční pašijová procesí, Český lid 80, 1992, s. 299–301 + První poznámky k Železnobrodským pašijím, Z Českého ráje a Podkrkonoší (Bystrá n. J.) 6, 1993, s. 35–52 + Rukopis, text, poslední inscenace, inventář a edice Železnobrodské hry o umučení Páně z roku 1791, DR 9, 1998, č. 2, s. 66–71 + Z minulosti pašijových her v českých zemích, Pašije aneb Theatrum passionale aneb Zrcadlo umučení a vzkříšení Pána našeho Ježíše Krista, program ND, Praha 1998, s. 26–29. • DČD I


Vznik: 2007
Zdroj: Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. Osobnosti a díla, ed. A. Jakubcová, Praha: Divadelní ústav – Academia 2007, s. 275–276

Autor: Ron, Vojtěch