Habermann, František Jan Václav

František Jan Václav
Habermann
20. 9. 1706
Kynžvart
7. 4. 1783
Cheb
skladatel, kapelník

Křest. jménem uváděn též Franz Johann (Wenzel). Úplná podoba křest. jména není sjednocena, protože znění jednotlivých pramenů se liší a matriční záznam o křtu se nedochoval. – Vzdělání získal na jezuitském gymnáziu v Klatovech. Jeho filozofická studia na pražské univerzitě, uváděná v literatuře, potvrzena nejsou, titul bakaláře a mistra filozofie je doložen pouze u H. bratra Karla. Po dokončení studia hudby (pravděpodobně u křižovnického varhaníka F. J. Dollhopfa) podnikl H. několik cest po Evropě (Itálie, Španělsko, Francie). 1731 byl angažován jako kapelník knížete Louise-Henriho de Condé v Paříži, posléze u dvora vévody toskánského ve Florencii. 1740 se vrátil do Prahy, kde působil jako ředitel kůru u maltézů a kajetánů na Malé Straně, od 1773 do smrti pak zastával funkci kantora při děkanském kostele v Chebu. Pro pražské jezuity zkomponoval hudbu k alegorické školské hře ­Artium clementinarum… solemnia… [Slavnost klementinských múz…], která byla provedena v Klementinu 26. 8. 1754 jako holdovací hra při návštěvě Marie Terezie v Čechách. Podle zápisu v deníku knížete Johanna Josepha Khevenhüllera-Metsch (⇒ Grossegger 1987) bylo představení poutavé, neboť obsahovalo řadu nových, neobvyklých prvků. V Praze byla dále provedena H. velikonoční oratoria Haec est mutatio… id est Conversio peccatoris [To je proměna… to je ­Obrácení hříšníka, 1749], Christi servatoris… de morte triumphantis archetypus [Archetyp Krista služebníka triumfujícího nad smrtí, 1754], Deodatus à Gozzone (1754), Coelestis Samaritanus Jesus Christus [Nebeský Samaritán Ježíš Kristus, 1763], S. Agostino (1764).

H. ve své hudbě spojuje typické znaky pozdního baroka a raného klasicismu; současníci jej oceňovali především jako znalce kontrapunktu. V Praze byl vyhledávaným učitelem, podle Dlabače patřili mezi jeho žáky → J. Mysliveček, J. L. Oehlschlägel, F. X. Dušek a K. Vogel. Tisk šesti H. mší dedikovaných českým zemským patronům Philomela pia… [Zbožná Filoméla…, Kraslice 1747] byl znám i za hrani­cemi českých zemí. Hudbu těchto mší použil G. F. Händel v několika svých skladbách, především v oratoriu Jephta.

Prameny a literatura

NA, fond SM, sign. J 28 17/18, fol. 34–37: Artium clementinarum secundum Togam, et Sagum ad dignitatem, et utilitatem instructarum solemnia, suae Augustissimae Palladi sub optatissimum in Bohemiae Metropolim adventum profundissima veneratione consecrata, Pragae 1754, tištěná periocha. • Teuber I 1883, s. 371n.; M. Seifert: Franz Joseph H. (1706–83), Kirchenmusikalisches Jahrbuch 1903, s. 81–94; S. Taylor: The Indebtness of Handel to Works by Other Composers, Cambridge 1906; Aus der Zeit Maria Theresias. Tagebuch des Fürsten… J. J. Khevenhüller-Metsch III, ed. R. Khevenhüller-Metsch–H. Schlitter, Wien–Leipzig 1910, s. 194n.; E. Trolda: O českých mistrech doby barokové [2], Cyril 59, 1933, s. 63n.; O. Kamper: Hudební Praha v XVIII. věku, Praha 1936, s. 34, 175; V. Němec: Pražské varhany, Praha 1944, s. 138n.; R. Quoika: Die Musik der Deutschen in Böhmen und Mähren, Berlin 1956, s. 62; W. D. Gudger: Handel’s Last Compositions and his Borowings from H., Current musicology 22, 1976, s. 66–72; tamtéž 23, 1977, s. 28–45; R. Pečman: Georg Friedrich Händel und die Komponisten der böhmischen Länder im 18. Jahrhundert, Halle 1985, s. 223–226; E. Gross­egger: Theater, Feste und Feiern zur Zeit Maria ­Theresias 1742–76, Wien 1987, s. 142; C. Ickstadt: Prinzipien der Parodie in Händels „Jephta“, Göttinger Händel-Beiträge (Kassel) 3, 1989, s. 268–271. • ČHS, DČD I, Dlabač, Eitner, Gerber 1, Grove, LDM, MGG, Wurzbach


Vznik: 2007
Zdroj: Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. Osobnosti a díla, ed. A. Jakubcová, Praha: Divadelní ústav – Academia 2007, s. 219–220

Autor: Slavický, Tomáš