Fischer, Franz Joseph

Franz Joseph
Fischer
kř. 15. 3. 1738
Praha
po 1799
herec, publicista, překladatel, cenzor, divadelní ředitel

Studoval teologii na pražské univerzitě, ale pravděpodobně studia nedokončil. 1772 se stal úředníkem kanceláře pražské knižní cenzury, pak divadelním publicistou, překladatelem divadelních her a dramatikem. 1775 se oženil s Carolinou Türmannovou, zanedlouho však ovdověl. 1779 nastoupil angažmá v mnichovském Národním divadle u ředitele hraběte J. A. Seeaua. 1781 se do Prahy vrátil k divadelní společnosti K. Wahra a sblížil se s Wahrovou herečkou J. Hillepardovou, dcerou J. Tillyho. 1782/83 oba odešli do angažmá v Linci. V dubnu 1783 hostoval F. v Berlíně, angažmá však získala nyní již sezdaná dvojice ve společnosti J. K. Tillyho (syna J. Tillyho), cestující v Pomořansku. Po krátkém opětném působení v Linci založil F. 1783 vlastní malou společnost, hrál s ní mj. ve Stralsundu, v lednu 1784 ji však rozpustil a přijal s manželkou angažmá u S. Medoxe (Saská Kamenice, Bayreuth). 1787 se znovu připojil ke společnosti J. K. Tillyho, ale 1788 se vrátil do Prahy k Wahrovi, v jehož souboru hrál až do 16. 4. 1791. Ihned potom spolupracoval s J. W. Goethem při zakládání výmarského dvorního divadla (Goethe jeho zásluh na založení divadla vděčně vzpomněl ve spise Kampagne in Frankreich [Francouzské tažení]). Po ročním působení obou manželů u J. W. Goetha ve Výmaru (F. zde byl i režisérem) se pak 1793 F. s manželkou znovu objevili v Praze v souboru Nosticova divadla za F. SpengleraK. F. Guolfingera von Steinsberg. Odtud odešel F. v dubnu 1797 do Štýrského Hradce ke K. F. Domaratiusovi. Zimu 1798/99 strávil jako ředitel divadla v Innsbrucku, na podzim 1799 je s manželkou doložen zatím naposledy jako ředitel a herec v Salcburku.

F. ovlivnil pražské divadlo nejprve jako osvícensky orientovaný cenzor, kritik a překladatel. V Praze 1774 vydával nedochovaný časopis Unsere Gedanken über das Prager Theater, in Briefen entworfen. 1777 a 1778 tu publikoval své čtyři překlady Shakespearových her (Macbeth, Der Kaufmann von Venedig, Richard der zweyte, Timon von Athen), které byly kromě ­Timona Athénského provedeny 1777/78 v Divadle v Kotcích. V recepci Shakespeara šlo o událost evropského významu, v některých případech časově předcházející hamburské úpravy a inscenace F. L. Schrödera. Shakespeara uváděl F. zřejmě se znalostí literárních prozaických překladů Ch. M. Wielanda a v podobě poměrně blízké originálu, avšak v jevištních úpravách, které spočívaly v zestručnění z pětiaktové do tříaktové formy, v omezení počtu osob a proměn (v tragédii Macbeth např. místo šestadvaceti proměn jen deset) a v pročištění textů od prvků, které se mu zdály být v rozporu s osvícenským vkusem a požadavkem výchovné úlohy divadla (v téže tragédii např. přesunutí všech vražd za scénu).

Jeho vlastní dramatické texty byly většinou úpravami zahraničních novinek. Prvotina Das große Beyspiel, oder Welch ein Mensch! [Veliký příklad aneb Jaký to člověk!, 1778], oslava dobročinnosti osvíceného krále, byla zpracováním anonymní hry Die Waise [Sirotek], publikované téhož roku ve Frankfurtu nad Mohanem. Intrikové drama Barbareyen des aufgeklärten Jahrhunderts [Krutosti osvíceného století], provedené v Nosticově divadle 20. 12. 1796, se opíralo o Zschokkeho hru Julius von Sassen (1796).

Hlavním hereckým oborem F. byly v činohrách role nevrlých starců a Židů, ve zpěvohrách ztělesňoval u Wahra po 1781 jak staré, tak i milovnické a charakterní role, později ve Výmaru 1791 a v Praze 1794–97 už jen komické a něžné starce, např. 1796 doktora Palinodiuse v Dittersdorfově singspielu Don Quixotte der zweyte nebo šacha Abukafa v Schikanederově zpěvohře Der wohltätige Derwisch [Dobrotivý derviš]. Jeho interpretace těchto rolí se setkávala u kritiky většinou s příznivým ohlasem.

Edice

Macbeth, ein Trauerspiel in fünf Aufzügen von Shakespear. Fürs hiesige Theater adaptiert von F. J. Fischer, Prag 1777; Der Kauffmann von Venedig oder Liebe und Freundschaft, ein Lustspiel von Shakespear in dreyen Aufzügen. Fürs Prager Theater eingerichtet von J. F. Fischer, Prag 1777; Richard der zweyte, ein Trauerspiel in fünf Aufzügen von Shake­spear. Fürs hiesige Theater adaptirt von F. J. Fischer, Prag 1777; Timon von Athen, Prag 1778 (titulní list nedochován); Schauspiele von Shakespear. fürs Prager Theater adaptirt von F. J. Fischer, Prag 1778 (souborné vyd. všech čtyř textů); F. J. Fischer: Das große Beyspiel, oder Welch ein Mensch! Ein Schau­spiel in drey Aufzügen, Prag 1778; F. J. F. [F. J. Fi­scher]: Barbareyen des aufgeklärten Jahrhunderts, Prag–Leipzig 1797.

Prameny a literatura

AMP, matrika narozených fary u sv. Martina, sign. MAR N 4, fol. 50/53, 15. 3. 1738 (záznam o křtu F.); oddací matrika fary u sv. Havla, sign. HV O 4, 8. 1. 1775 (záznam o svatbě); přehled dochovaných dobových tisků F. adaptací Shakespeara v databázi KČD. • Taschenbuch von der Prager Schaubühne 1778, s. 81n.; Litte­ratur und Theater-Zeitung (Berlin) 6, 1783, s. 281–288, 618; 7, 1784, díl 2, s. 12; GTK 1790, s. 125; 1791, s. 229n.; 1792, s. 299; 1799, s. 63, 243; 1800, s. 130; AEJ 1794, sv. 2, s. 186n.; 1797, sv. 2, s. 184n.; ADT 1, 1797, s. 35; 2, 1798, s. 79; Journal über die Stücke und Opern, welche unter der Direktion des Herrn Franz Fischer auf dem kaiserlichen königlichen Hoftheater zu Innsbruck… aufgeführt worden sind…, Innsbruck 1799; Teuber II 1885, s. 16, 40; R. Genée: Geschichte der Shakespear’schen Dramen in Deutschland, Leipzig 1890, s. 249–255; B. T. Satori-Neumann: Die Frühzeit des Weimarischen Hof­theaters unter Goethes Leitung, Berlin 1921, s. 15, 77; J. W. Goethe: Kampagne in Frankreich, Goethes Sämtliche Werke, ed. A. Dove (Jubiläumsausgabe), sv. 28, Stuttgart–Berlin b. d., s. 199; A. Köster: Schiller als Dramaturg, Berlin 1891, s. 60–68; G. Schweinshaupt: Shakespeares Dramatik in ihrer gehaltlichen und formalen Umwandlung auf dem österreichischen Theater des 18. Jh., Königsberg 1938, s. 55–61, 91–94, 112–114; T. Volek: Repertoir Nosticovského divadla v Praze z let 1794, 1796–8, Miscellanea musicologica 16, 1961, s. 61, 86, 94, 125, 183, 187n.; F. Fuhrich: Theatergeschichte Oberösterreichs im 18. Jahrhundert, Wien 1968, s. 192; Theater in Innsbruck, ed. F. Hölbing, Innsbruck 1968, s. 151; H. Rothe: Shakespeare im französischen und deu­t­­schen Gewande bei Polen, Russen und Tschechen, Das Shakespeare-Bild zwischen Aufklärung und Romantik (Jahrbuch für internationale Germanistik), řada A, sv. 22, Bern 1988, s. 262–282; W. Herrmann: Hoftheater – Volkstheater – Nationaltheater, Frankfurt a. M.–Berlin–Bern–Bruxelles–New York–Wien 1999, s. 132n. • Kindermann, ODS


Vznik: 2007
Zdroj: Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. Osobnosti a díla, ed. A. Jakubcová, Praha: Divadelní ústav – Academia 2007, s. 174–176

Autor: Scherl, Adolf