Dingenauer, Georgius

Georgius
Dingenauer
24. 6. 1571
Innsbruck (Rakousko)
4. 11. 1631
dramatik

Do jezuitského řádu vstoupil 1590. Působil jako učitel na jezuitských školách, byl zpovědníkem kardinála Františka Ditrichštejna, biskupa olomouckého.

Spolu s L. Classoviciem a H. Zeidl­huberem napsal drama S. Wenceslaus Martyr, ­Boëmiae Moraviaeque patronus [Sv. Václav mučedník, patron Čech a Moravy], uvedené u příležitosti příjezdu arciknížete Ferdinanda na sněm do Olomouce 17. 7. 1614. Při představení bylo použito patrové jeviště; lešení s hudebníky se během představení zřítilo, ale nikomu se nic vážného nestalo.

Kromě toho je D. autorem jediné jezuitské hry z předbělohorského období, která se dochovala v úplnosti vytištěná včetně obsazení. Drama Tobias junior napsal 1616 jako profesor rétoriky v Olomouci ke sňatku Václava Viléma Popela z Lobkovic s kardinálovou neteří Markétou Františkou z Ditrichštejna. Studenti olomoucké jezuitské akademie je předvedli v Kroměříži, kde se svatba konala. Hra o pěti dějstvích vychází z deuterokanonické knihy Tóbit, tj. z příběhu o zbožném Tóbitovi, který ve stáří oslepl a posílá syna Tobiáše k příteli, u nějž má uložené stříbro. Tobiáše doprovází archanděl Rafael (v lidské podobě), s jehož pomocí Tobiáš přemůže démona Asmodea, ožení se se Sárou, jejíchž sedm předchozích manželů Asmodeus zabil, a nakonec vyléčí svého otce. V ději dominuje téma svatby. Ve IV, 3 je předveden jeden ze židovských svatebních zvyků (panny s lampami přicházejí ke snoubencům, zasypou je květy, apod.), dvakrát se odehraje svatební hostina (IV, 4 a V, 1 – zde dokonce s tanci Hebrejců), andělé zpívají svatební píseň (IV, 8), apod. Svatba Tobiáše a Sáry se prolíná s odkazy a narážkami na sňatek Popela z Lobkovic a Markéty. Když je Rafael posílán k Tobiášovi, vidí spojené erby rodů Ditrichštejnů a Popelů (I, 6) a Múzy, Giganti a lesní mužové opěvující zásnuby Tobiáše a Sáry náhle („jakoby znali budoucnost“) začnou zpívat o svatbě Popela s Markétou (I, 4). Hra obsahuje zpívané a taneční části (ve II, 2 vystupují zároveň dva sbory, jeden předpovídá Tobiášově výpravě konec šťastný, druhý nešťastný). Z četných komplikovaných efektů naznačených v textu je patrné, že D. dobře znal barokní scénickou techniku a počítal s jejím uplatněním při provedení hry.

Prameny a literatura

Strahovská knihovna, sign. AA VII 54, č. 38 (též NK, 52 C 21, č. 11): Tobias junior, Olomucii 1616, tisk textu; ÖNB, sign. Ser. Nov. 71 (konvolut textu a periochy): S. Wence­slaus Martyr, Boëmiae Moraviaeque Patronus, 1614, rkp. textu; Kurtzer Inhalt der Gantzen Tragoedy vom H. Wenceslao, Hertzogen in Boehmen…, Olmütz 1614, tištěná německá periocha; Výtažné obsažení tragedií mučedlníka božího Sv. Václava, knížete a dědice českého…, Olomouc 1614, tištěná česká periocha (exemplář univerzitní knihovny ve Vratislavi dnes nezvěstný ⇒ DČD); J. Malý: Opisy korespondence Ditrichštejnovy Dingenauerovi, Sedlákova pozůstalost (⇒ J. Malý: Hranice, Lipník za Mansfeldova vpádu, Věstník Matice opavské 37/38, 1932, s. 150–153). • J. Port: Divadelní akce škol a bratr­stev v Československu III (rkp. KČD); J. Schmidl: Historiae Societatis Jesu provinciae bohemiae… II, Pragae 1749, s. 636; C. Sommervogel: Bibliothèque de la Compagnie de Jésus III, Bruxelles–Paris 1890–1900, s. 86; Menčík 1895, s. 72n.; O. G. Schindler: „Die wälischen Comedianten sein ja guet…“. Die Anfänge des italienischen Theaters am Habsburgerhof, Slavnosti a zábavy na dvorech a v rezidenčních městech raného novověku, ed. V. Bůžek–P. Král, České Budějovice 2000, s. 116. • DČD I


Vznik: 2007
Zdroj: Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. Osobnosti a díla, ed. A. Jakubcová, Praha: Divadelní ústav – Academia 2007, s. 140–142

Autor: Jacková, Magdaléna