Mušek, Antonín ml.

Antonín ml.
Mušek
1. 11. 1851
Turnov (CZ)
12. 11. 1933
Bratislava (SK)
herec, ředitel divadelní společnosti

Herec venkovských cestujících společností, posléze též divadelní ředitel. Během své herecké dráhy, kterou zakončil v Bratislavě (Slovenské národné divadlo), zastával nejrůznější role; jeho doménou se staly komické a charakterní postavy. Vynikl jako představitel epizodních rolí staříků.

Syn herce a ředitele divadelní společnosti Antonína M. (1821–1875) a herečky Johany Vichnerové (1833–1866). Byl jejich prvním, ještě nemanželským potomkem, legitimován sňatkem rodičů v květnu 1854. Sestra Anna (1866–1942) se stala herečkou a provdala se za herce F. Kaňkovského. Byl synovcem divadelního ředitele a herce Hynka M., strýcem herce, režiséra a překladatele Karla M. Vyrůstal spolu s šesti sourozenci v prostředí cestujících společností a jako herecké dítě vystupoval od útlého mládí. V otcově společnosti zřízené 1865 hrál od necelých patnácti let naivní milovníky. Když po matčině smrti otec propadl melancholii a o vedení podniku, působícího tehdy převážně na Moravě, ztratil zájem, M. od rodinné společnosti 1869 odešel. Nastoupil k P. Švandovi ze Semčic, hrál v jeho pobočné družině, činné pod vedením ředitelova zetě J. J. Stankovského na venkově. Odtud přešel, údajně již s herečkou a svou budoucí manželkou Růženou Staňkovou, k E. Zöllnerové, 1877 hrál u F. J. Čížka. Podle úředních záznamů (v evidenci pražských obyvatel a v žádosti o koncesi) měl však být v tu dobu bezmála devět let u vojska, zřejmě však nikoli v aktivní službě (propouštěcí list z 1880). Když se ženil v Ledči nad Sázavou (17. 9. 1878) byl v matrice zapsán jako diurnista (výpomocný písař) u tamního c. k. soudu. Po sňatku se vydal s manželkou opět na kočovnou divadelní pouť: 1880–81 jsou doloženi u F. J. Čížka, 1881 u J. Pištěka ve vinohradské Aréně v Kravíně a na štaci v Brně, nejpozději od léta 1883 u Košnerovy společnosti, od ledna 1887 u F. Ludvíka a v následujícím roce u Čížkova nástupce T. Kratochvíla. Začátkem 90. let M. vystupoval u J. Hurta, K. Kaňkovského a poté u ředitele J. Štekra (doložen 1892, 1894 a 1896), mezitím se objevil v Letním divadle v Libni (v zahradě hostince u Deutschů, 1895), které měla obsazeno společnost S. Kokoškové a A. Dobrovolného. Tehdy již pomýšlel na zřízení vlastního divadelního podniku, ale žádosti o koncesi mu byly opakovaně, i vícekrát do roka, zamítány (1894 jednou, 1897 dvakrát, 1899 třikrát). Provozovatelské oprávnění pro celé Čechy získal až v dubnu 1900 a bylo mu pak každoročně obnovováno. 1912/13 na další vedení společnosti rezignoval a nastoupil do souboru ředitele B. Jeřábka (České Budějovice, Divadlo sdružených měst východočeských). Po vzniku ČSR odjel 1919 s jeho společností do Bratislavy, kde Jeřábek, ustanovený prvním ředitelem Slovenského národního divadla, zajišťoval od 1. března 1920 provoz nově utvořené československé scény. M.zpočátku účinkoval v převažující českojazyčné části programu, postupně se uplatňoval i v sílícím pořadu slovenskojazyčném a plně se na Slovensku naturalizoval. Zastával i místo divadelního bibliotékáře, byl členem klubu sólistů a účastnil se činnosti národních spolků (Sloboda, Komenský). Ve Slovenském národném divadle, jež mu udělilo čestné členství, ukončil 1932 svou jevištní kariéru, příštího roku v Bratislavě zemřel.

M. herecké začátky jsou spjaty s legendárními kočujícími společnostmi (Čížkova, Zöllnerové, Švandova), které poskytovaly mladému herci široké spektrum různorodých úkolů. Vedle milovníků a tzv. naturburšů mu byly od mládí zhusta přidělovány role zralých a dokonce starých mužů, které se mu často dařily lépe než sentimentální milovnické úlohy, které byly jeho naturelu vzdálené. Postupně se však vyrovnal i s milovnickým oborem a při brněnských štacích společnosti E. Zöllnerové v 70. letech byl v místním tisku označován jako oblíbený první milovník. Trvale však tíhl ke komickým a charakterním rolím, pro něž měl předpoklady ve schopnosti výstižné charakteristiky, v níž uplatnil vedle trefných detailů své komediální vlohy a živý temperament (Antonín Prášil, Kaiser: Dobrodružství p. Prášila, Lajos Pataky, Anno: Starý a mladý Kos, Bláha, Stroupežnický: Naši furianti, lazebník Thersites, Vrchlický: Midasovy uši). Protilehlým pólem jeho zemitě šťavnatých komických postav byly role mocných vládců (císař Zikmund v Tylově Janu Husovi, Jindřich, král Navarský v Dumasových Hugenotech, Jiřík z Poděbrad v Kolárově Královně Barboře) či odbojných hrdinů (Šubertův Jan Výrava, Karloo van der Not v Sardouově Vlasti). S postupujícím věkem přibývaly v jeho repertoáru charakterní komické a vážné role. U své společnosti si zahrál např. titulní postavu Molièrova Lakomce či šumaře Valentu v Tylově Paličově dceři a dědečka Dubského ve Stroupežnického Našich furiantech. Mnoho postav a postaviček, které M. ztělesňoval, měl na svém hereckém kontě znamenitý interpret malých rolí J. Mošna, kterého lokální kritika v souvislosti s M. ztvárněním staříků nejednou vzpomenula. V posledních dvaceti letech M. jevištní tvorba patřila výrazným figurám a epizodám starců hlavně v české dramatice (Farář, Dyk: Zmoudření dona Quijota, havíř Šefl, Čapek: Loupežník, Klásek, Jirásek: Lucerna, Starý Melichar, Tyl: Paličova dcera, Čalman, Jonáš: Oplancia) a ve hrách slovenských autorů J. Gregora Tajovského, I. Stodoly ad., ve Slovenském národním divadle inscenovaných J. Borodáčem. Vedle činohry se uplatňoval i v operetách, ojediněle v operách (Offenbach: Hofmannovy povídky).

V principálské činnosti M. usiloval – bez většího zdaru – včlenit zkušenosti starší obrozenské praxe kočujícího divadelnictví do rozvinuté divadelní kultury počátku 20. století. Pestrý program rozkročený od klasiků domácích, Klicpery (Jan za chrta dán) a Tyla (Jiříkovo vidění, Paličova dcera), a zahraničních, Molièra (Lakomec) a Shakespeara (Othello), po realistickou a psychologickou dramatiku českou (Šubert: Jan Výrava, Preissová: Gazdina roba, Její pastorkyňa, Jirásek, Hilbert: Vina, Kvapil: Oblaka, Viková-Kunětická: Přítěž) a německou (Sudermann: Svatojanské ohně) nabízel také atraktivní francouzská salonní dramata (Sardou, Feuillet), divácky přitažlivé frašky nejrůznější úrovně, osvědčené sentimentální a dobrodužné kusy T. Megerleové či Ch. Birch-Pfeifferové a dramatizace románů J. Vernea. Těžištěm inscenační produkce zůstával dramatický text v herecké interpretaci, usilující o věrohodné, životní normou určované podání. Soubor nečítal více než dvacet osob, jeho jádrem byli členové ředitelovy rodiny doplňovaní o herce, kteří povětšině nepřekročili rámec venkovských cestujících družin a jejichž herectví spočívalo převážně na rutinních postupech. Pokud je známo, společnost se pohybovala v jižních Čechách (štace v Jindřichově Hradci), na Chodsku (Domažlice), mezi nemnoha doloženými místy jejích vystoupení jsou také Rokycany a Tábor. Patřila k umělecky neprůbojným družinám, nedosáhla ani většího komerčního úspěchu a M. po dvanácti letech podnikání zanechal.

Role

Společnost Antonína Muška st.

Vít (Ch. Birch-Pfeifferová dle G. Sand: Diblík, šotek z hor, i spol. E. Zöllnerové 1875), Vítek (S. K. Macháček: Ženichové) – 1865.

Společnost Elišky Zöllnerové

Votický (J. K. Tyl: Jiříkovo vidění), Vítkovič, pán z Růže (F. B. Mikovec: Poslední Vršovec aneb Záhuba rodu Přemyslovců), Kašpar (V. J. Kavka: Švihák a dělník), Antoine (J. P. dle J.-F.-A. Bayarda a H. Saint-Georgese: Marie, dcera pluku), Štětka (F. Kaiser: Nový Monte Christo), Lancelot (V. Sardou: Mnoho přátel naše škoda), Holanský, malíř (F. X. Told, h. A. E. Titl: Čarovný závoj aneb Malíř, víla a hospodská), Šimon (J. K. Tyl: Krvavý soud aneb Kutnohorští havíři), Hrabě d’Armont + Godöl (K. Elmar, ú. J. Böhm: Šantala), Jakub Smola (J. Vilhelm dle něm.: Mistr Bedrník a jeho chasa), Horatio (W. Shakespeare: Hamlet), Toník (L. Anzengruber: Sedlák křivopřísežník), Viduka (J. K. Tyl: Lesní panna aneb Cesta do Ameriky), Bruno z Olšanova (K. Haffner, h. W. Miller: Studenti na Děvohradě), Petr (A. Dennery, G. Lemoine: Matčino požehnání a otcova kletba), Killian (F. W. Ziegler: Mladý hrdina aneb Mocnost pravé lásky), Honzík (L. Feldmann: Na kovárně), Svobodný pán z Ťulpasovic (D. Kalisch: Doktor Žvanil), Ferdinand Majetský z Majetína (R. Benedix: Bandité), Václav Bořínský (týž: Vyloučení studenti), Masham (E. Scribe: Sklenice vody) – 1874; Zikmund (J. K. Tyl: Jan Hus, betlémský kazatel), Pán z Erlachů (J. Rosen: Anděl), Jules de Crussac (Mélesville – Ch. Duveyrier: Spiknutí za času francouzské republiky), Serapion Nesmrtelný z Hrobů (J. J. Kolár: Dejte mi čamaru!), Štěpán z Mansfeldů (Ch. Birch-Pfeifferová dle F. Bremerové: Matka a syn), Ruben (S. H. Mosenthal: Debora), František Risler (A. Daudet – A. Belot: Fromont junior a Risler senior), Václav Nehovorný (L. Angely: Řemeslnická merenda), Kostelecký (G. v. Moser: Slavnost založení), Ludvík (A. Dennery, Dumanoir: Starý desátník), Josef Ulrich (G. v. Moser: Ultimo), Felicien de Laroche (E. Cormon – E. Grangé: Trakař otce Martina) – 1875; Arthur Krása (J. Rosen: Čert), Arthur z Nettvalů (J. Rosen: Mluví ve spaní), Mortimer (F. Schiller: Marie Stuart), Baron Velenský (Ch. Nuitter – J. Derley: Sklenice čaje), Cassio (W. Shakespeare: Othello), Baron Viktor Sukdolský [?] (G. v. Moser: Zlatohlávek), Lert (W. Shakespeare: Hamlet), Václav Upřímný (J. Vilhelm dle něm.: Mistr Bedrník a jeho chasa) – 1877.

Čížkova společnost

Fabiano Fabiani (V. Hugo: Trůn a popraviště) – 1877; De Nantya (V. Sardou: Staří mládenci) – 1880; Jetřich (J. J. Kolár: Žižkova smrt) – 1881; Jindřich, král Navarský (A. Dumas st.: Hugenoti aneb Noc svatobartolomějská, i Kaňkovského spol. 1892) – b. d.

Pištěkova společnost

Netter z Glouchova (J. J. Kolár: Magelona), Anatol (K. Tůma dle A. Berly: Žertva na Balkáně), Edgar (W. Shakespeare: Král Lear), Curio (týž: Viola) – Brno 1881.

Košnerova společnost

Antonín Prášil (F. Kaiser: Kolín bez krejčího aneb Dobrodružství p. Prášila) – 1883; Derblay (G. Ohnet: Majitel hutí), Gontran (V. Sardou: Georgetta), Benoit (A. Duru – H. Chivot: Arturova lest), Pataky Lajoš (A. Anno: Starý a mladý Kos) – 1886.

Ludvíkova společnost

Jan Výrava (F. A. Šubert: Jan Výrava, i M. spol. 1906), Karloo van der Not (V. Sardou: Vlast), De Sirié (týž: Fedora), Pařízek (J. Poláček dle L. Treptowa: Rodina Václavičkova), Richelieu (A. Dumas st., ú. F. v. Holbein: Osudná sázka aneb Ve stínu koruny), Adam Zylvar z Pilnikova (B. Adámek: Heralt), Jaroslav (R. Benedix: Vyloučení studenti), Hipolyt (J. J. Kolár: Monika), Jiřík z Poděbrad (týž: Královna Barbora), Jindřich Oto z Losů (týž: Magelona), Bláha (L. Stroupežnický: Naši furianti), Václav Čejka (R. Benedix: Kazimír aneb Paní tchyně) – 1887; Hrabě Mario Alberi (F. Cavallotti: Dcera Jeftova) – 1888.

Kratochvílova společnost

Octav (G. Ohnet: Majitel hutí) – 1888.

Hurtova společnost

Thersites (J. Vrchlický: Midasovy uši), Šimon Moreles (J. K. Tyl: Lesní panna) – 1890.

Společnost Karla Kaňkovského

Beneš (E. Pohl: Sedm havranů) – 1892.

Štekrova společnost

Josef Svoboda (K. Juin: Věno), Rámus (G. F. Belly: Herkules) – 1892; Jaroslav z Navalů (T. E. Wilks, ú. J. R. Pokorný: Rytíř od jehly) – 1893; Florian Králiček (F. F. Šamberk: Jedenácté přikázání) – 1894; La Flèche (Molière: Lakomec) – 1896; Gribkov (V. Krylov: Medvěd námluvčím) – b. d.

Letní divadlo v Libni

[?] (A. Dumas ml.: Dáma s kameliemi), Štěpán Štěpanovič (A. P. Čechov: Námluvy), [?] (Ch. Birch-Pffeiferová dle G. Sand: Diblík, šotek z hor) – 1895.

Společnost Elišky Zöllnerové

Henri Duval (A. Bisson – A. Mars: Paragraf 330) – 1896.

Muškova společnost

[?] (F. v. Schönthan – F. Koppel-Ellfeld: Zlatá Eva), [?] (J. Jarno – H. Fischer: Krkavčí otec), Čalman (K. Jonáš: Oplancia, i Jeřábkova spol. 1914) – 1901; Mitrič (L. N. Tolstoj: Vláda tmy) – 1903; Severin (J. K. Tyl: Jiříkovo vidění), Harpagon (Molière: Lakomec), Valenta (J. K. Tyl: Paličova dcera), Papageno (R. Kneisel: Papageno v almaře), Potěh (J. Nestroy: Lumpacivagabundus) – 1904; Rabbi Geršom (E. Tréval: Válka bohů) – b. d. [po 1908].

Jeřábkova společnost

Starec Zosima + Policejní hejtman (F. M. Dostojevskij, dram. J. Copeau – J. Croué: Bratři Karamazovi), Gobrien (R. de Flers – E. Arène – G.-A. de Caillavet: Král), Alois Krátký (J. Mahen: Propast) – 1913.

Divadlo sdružených měst východočeských

Charles, sluha (W. S. Maugham: Paní Dot) – 1914; Farář (V. Dyk: Zmoudření dona Quijota) – 1915; Karel Bruck (G. Drégely: Slečnin manžel) – 1917.

Slovenské národné divadlo Bratislava

Bušek (A. a V. Mrštíkové: Maryša), Rypák (W. Shakespeare: Sen noci svatojanské), Ředitel divadla (F. Hervé: Mamzelle Nitouche), Farář (J. Kvapil: Oblaka), Kuchař (týž: Princezna Pampeliška), Engstrand (H. Ibsen: Strašidla), Petr Dubský (L. Stroupežnický: Naši furianti), Šefl (K. Čapek: Loupežník) – 1920; Klásek (A. Jirásek: Lucerna), Hospodský (R. Rolland: Vlci), Starý Melichar (J. K. Tyl: Paličova dcera), Starý Gobbo (W. Shakespeare: Kupec benátský) – 1921; Pan Fleurant (Molière: Zdravý nemocný), Cizí pán (J. Štolba: Mořská panna), František Rozražovský (J. J. Kolár: Pražský žid), Václav Říha (J. K. Tyl: Jiříkovo vidění), Montek (W. Shakespeare: Romeo a Julie), Kleofáš Červenka (J. Štolba: Vodní družstvo), Starý Nilse + Reimann (G. Hauptmann: Tkalci) – 1922; Obroční Hřídelíček (F. X. Svoboda: Čekanky), Školomet (W. Shakespeare: Zkrocení zlé ženy), Maȋtre Jerome (S. Michaëlis: Revoluční svatba), Méteil (H. Ghéon: Chéb), Schmieg (G. Davis: Katakomby) – 1923; Kantor (G. Hauptmann: Potopený zvon), Bláha (A. Jirásek: Kolébka), Starý Lojzíček (O. Blumenthal – G. Kadelburg: U bílého koníčka), Lindorf (J. Offenbach: Hoffmannovy povídky) – 1924; První hrobník (W. Shakespeare: Hamlet), Ujhelyi (J. Gregor Tajovský: Smrť Ďurka Langsfelda), Hlásnik (J. Chalupka: Kocúrkovo), Švec (F. Langer: Periferie), Súsed + Tretí robotník (J. Mahen: Janošík), Hajný (O. Scheinpflugová: Madla z cihelny), Afanasjič (D. S. Merežkovskij: Cárovič Alexej), Pastor Dobromil (E. Raupach: Mlynář a jeho dítě) – 1925; Koděra (J. K. Tyl: Strakonický dudák), Sedliačik Ďuro z Bešeňovej (J. Kalinčiak, dram. VHV: Reštavrácia), Pán rechtor (I. Stodola: Náš pan minister), Vrba (A. Jirásek: Emigrant) – 1926; Žalářník (W. Shakespeare: Pohádka zimního večera) – 1927; Zástupca Nemcov (J. Závodný: Nadčlovek), Kňaz (W. Shakespeare: Večer trojkráľový) – 1928; Sup + Druhý jestřáb (Aristofanes: Ptáci) – 1929; Zapisovateľ (I. Stodola: Jožko Púčik a jeho kariéra), Otec Pavel (M. Achard: Život je krásný) – 1931; Zapisovatel (M. Alsberg – O. E. Hesse: Vyšetřovací vazba) – 1932.

Prameny

SOA Zámrsk: sbírka matrik, 5266 Turnov, matrika narozených 1843–1861, s. 144; 7740 Ledeč n. S., matrika oddaných 1853–1927, fol. 84 (17. 9. 1878).

AMP: Soupis pražských domovských příslušníků (otec Anton Muschek, * 1821; Antonín Mušek, * 1851).

NA: fond PM 1891–1900, kart. 2544, sign. 8/6/12/25 (koncese).

Literatura

Divadelní anonce a referáty in Moravská orlice1874–1875, 1877; Budivoj 10. 9. 1885, příl. [u Košnerovy spol.]; -ica [I. Hořica], Plzeňské listy 22. 7. 1886; Ohlas od Nežárky 18. 11., 2. 12., 9. 12., 16. 12., 23. 12., 30. 12. 1887 [u Ludvíkovy spol.]; 12. 12., 20. 12. 1890 [u Hurtovy spol.]; Národní politika16. 7. 1895 [benef. Diblík, šotek z hor]; Ohlas od Nežárky 31, 1901, s. 400, 430, 438, 446 [M. spol.]; Žďár 21. 3., 4. 4., 18. 4. 1903; 5. 3., 12. 3., 19. 3., 9. 4., 23. 4. 1904 [M. spol.]; Divadlo 5, 1906/07, s. 156 [40 let činnosti] ● 60 let herecké činnosti: Dělnické divadlo 5, 1925, s. 53; Právo lidu 22. 1. 1925; Fb., Divadlo 5 (12), 1925/26, č. 1, s. 2–3 ● úmrtí a nekrology: Národní listy 13. 11. 1933; Národní politika 13. a 14. 11. 1933; A. Bagar, Divadlo 13 (20), 1933/34, č. 6, s. 7 ● A. Javorin: Pražské arény, Praha 1958, s. 147; L. Klosová: Život za divadlo. Marie Hübnerová, Praha 1986, s. 22, 27, 46.

EDUS; Buchner

Vznik: 2017

Autor: Šormová, Eva