Rüffer, Eduard

Eduard
Rüffer
27. 12. 1835
Liebenwerda u Merseburgu, Německo
16. 11. 1878
Praha
libretista, dramatik, spisovatel

V protestantské rodině se tradovalo, že se jeho členové v době hugenotských válek z náboženských důvodů přestěhovali z Francie do Čech, odkud po bitvě na Bílé hoře odešli do Lužice. R. absolvoval gymnázium (Berlín a Gotha), poté se samostatně věnoval studiu moderních jazyků a historie. 1859 přišel do Prahy a začal působit jako publicista. 1860 se účastnil váleč­né výpravy Garibaldiho proti Neapoli a po válce se stal spolupracovníkem italského časopisu Popolo d’Italia. 1861 odjel za rodinou do Gothy, kde se věnoval studiu vojenské historie, krásné literatury a literární tvorbě. Posílal fejetony, po­litické úvahy, zprávy, povídky a romány do praž­ských novin Politik, Korrespondenz a Národní listy. 1864 se usadil natrvalo v Praze jako člen redakce Politik. 1868 se podílel na založení francouzského časopisu Correspondance slave, 1872 se stal jeho redaktorem. Založil a redigoval vojenské časopisy Žižka (1870–71) a Vlast (1871–73), českou Vojenskou bibliotéku a na sklonku života působil v časopise Epoche. Pod jménem Michael byl dlouholetým policejním konfidentem. Zemřel na tuberkulózu; pohřben je na evangelickém hřbitově v Praze–Karlíně.

Jeho literární dílo je psáno německy, po 1865 vycházelo též česky (někteří překladatelé zů­stávají anonymní). Rozsáhlé politické a vojen­sko-politické studie se zabývají poměry na Bal­káně, východní Evropou a historií evropského válečnictví. Už za pobytu v Německu napsal několik dramat (Sophonisbe, 1857, Fata Mor­gana, 1860, Lorelei, 1862, Hermannschlacht, 1862, veselohra Walpurgisnacht, zůstala v rkp.) a sbírku básní (Gedichte, 1864). V Praze pokračoval v práci pro divadlo hrami Der letzte Römer (1865) a Na Balkáně (1868, nepovolena cenzu­rou). Publikoval řadu umělecky průměrných románů ze společenského života, v nichž uplat­nil svůj zájem o historii a politiku (Aspromonte, 1865, Die Jakobiner in Österreich, 1865, Aus den Papieren eines Todten, 1865, Papež a revoluce, 1865, Spiknutí Židů v Praze, 1873, Zrádce náro­da, 1872–74, 3 sv., Děti soumraku, 1875 aj.).

Napsal několik libret, jež se stala základem úspěšných oper. Pro K. Šebora napsal libreta Nevěsta husitská a Blanka, pro J. R. Rozkošné­ho Svatojanské proudy. Texty byly původně ně­mecké, metricky ekvivalentní české verze byly pořízeny dodatečně. Nevěstu husitskou R. dra­maturgicky koncipoval po vzoru velké historic­ké opery G. Meyerbeera, což kritika vytýkala libretistovi i skladateli jako neaktuální a nená­rodní (při revizi textu 1884 byla oslabena patriotická tendence). Navzdory kritice textu se však Nevěsta husitská jako jediná z Šeboro­vých děl uplatnila i v ND (1884–86, 1891–94). Libreto „komické kouzelné opery“ Die Wunderblume bylo původně určeno pro A. Dvořáka (dopisem z 3. 7. 1876 žádal Dvořák ředitele PD Wirsinga o zálohu na překlad do češtiny). Po Dvořákových odkladech je však komponoval K. Bendl. Romantická opera Svatojanské prou­dy, jejíž libreto přeložil do češtiny F. A. Šubert, patřila k nejčastěji hraným českým dílům v PD i v prvním období ND (na repertoáru 1871–95). 

Libreta

Nevěsta husitská [též Husitská nevěsta], pův. německy, překl. neznám, h: Šebor, 27. 9. 1868 Novoměst. divadlo, čes. libreto vyd. 1868, revize opery 1884, libr. revidoval v němčině Fallerau, 30. 4. 1884 ND, něm. libr. vyd. 1884, něm. synopse Die Hussitenbraut vyd. 1892; Blanka, pův. německy, překl. neznám, h: Šebor, 8. 3. 1870 PD, čes. libr. vyd. 1870; Svatojanské proudy, z něm. přeložil Šubert, h: Rozkošný, 3. 10. 1871 PD, libr. vyd. 1871; Die Wunderblume, před 1876, h: Bendl, ukázky Čs. rozhlas 30. 8. 1940 jako Čarovný květ.

Prameny a literatura

Národní listy 5. 10. 1871 [Svatojan. proudy], 17. 11. 1878 [nekrolog]; Světozor 13, 1878, s. 587 [nekrolog]; Osvěta 9, 1879, s. 87 [nekrolog]; J. Malý, Naše znovuzrození, 1880, s. 89, 202; Anon. [J. Neruda]: E. R., Humoristické lis­ty 1885, s. 142, přetištěno in: J. Neruda: Podobizny 3, 1954, s. 34–35; Bartoš: PD opera; Tyrrell: Czech Opera; Dvořák: Korespondence I; M. Pospíšil: Meyerbeer a česká opera 19. stol., Hudební věda 34, 1997, s. 375–403. • Obsahy oper: Hornové; České umění dramatické II; Hostomská 1959. • Rieger; Otto; ČHS [s chybným datem nar.]; ÖBL, 1988 [s datem úmrtí 18. 11.]; Piper [u Šebora, Husitská nevěsta]; LČL.


Vznik: 2006
Zdroj: Hudební divadlo v českých zemích. Osobnosti 19. století, ed. J. Ludvová, Praha: Divadelní ústav – Academia 2006, s. 455–456

Autor: Kusáková, Lenka