Nejedlý, Roman

Roman
Nejedlý
9. 4. 1844
Dětenice u Libáně
25. 2. 1920
Mnichovo Hradiště
skladatel

Otec historika, muzikologa a politika Zdeňka N. (1878 Litomyšl–1962 Praha). Základní hudební vzdělání získal u J. Förstera v Osenicích. Studo­val reálku v Jičíně a učitelský ústav v Praze, kde 1861 navštěvoval varhanickou školu. Vypomá­hal jako houslista v ochotnickém Mikulášském divadle na Starém Městě. Po krátkém působení v Mnichově Hradišti a Bělé pod Bezdězem byl 1871–1901 učitelem na obecné škole v Litomyš­li. Vyučoval též hudbě a vydával instruktivní sbírky skladeb, zvl. oblíbené houslové školy. Po­dílel se na amatérském hudebním životě (kom­ponoval pro místní kůr), s divadelními ochotníky apěveckým spolkem Vlastimil pracoval též jako režisér a z iniciativy litomyšlských studentů vy­sokých škol s nimi provedl Smetanovu Proda­nou nevěstu (ukázky 1875, celou 1876 se dvěma pozvanými sólisty) a Hubičku (1883, s velmi omezeným orchestrem), o níž podrobně refero­val tisk. V Litomyšli založil nakladatelství, kde vydával zvl. své práce, ale i díla jiných skladate­lů; pro zpěvácké spolky vydával sbírku muž­ských čtverozpěvů Vlastimil (více než 30 sešitů) a Libuše (smíšené sbory, asi 10 sešitů).

Napsal značný počet kupletů a kabaretních výstupů pro jednoho nebo dva sólisty, jež vyšly jednotlivě (Knajpiáni, Bicyklistka, Tak se točí svět, Staré panny, Staří mládenci ad., text často J. Gallat) nebo ve sbírkách (např. Komické zpě­vy a nejnovější kuplety, 6 částí, t: K. O. Hubá­lek). Ochotnické spolky po celých Čechách hrály jeho operety a scénky. Hudebně se opíral o známé české opery (Smetana, Blodek), z nichž přejímal i typy postav a dějové motivy. Hudba byla po všech stránkách přizpůsobena ochotnickým možnostem. Nejhranějším vícedílným scénickým výstupem se stalo Sezení městské rady v Mrkvanticích pro 9 hlasů a sbor, jež umožňovalo dějovou lokalizaci a aktualizaci (hrálo se i na Slovensku, také v překladu do slovinštiny, ještě 1928–29 v pražském rozhlase, ad.). Hra se zpěvy Starý rok před porotou byla pravidelným silvestrovským číslem. Autorsko-právní spor vznikl mezi N. a K. Kovařovicem ve věci parodie Edip král (Kovařovic: Odip král, 1890); N. práce se po něm směla hrát pouze na venkově, Kovařovicova v Praze. Profesionál­ním interpretům byla určena opereta Andulka, děvče venkova, jež svým obsazením (3 mužské a 1 ženský hlas, sbor) dávala vděčnou příleži­tost jedné profesionální sólistce a amatérským mužským hlasům. Kolem 1895 ji hrály i kra­janské spolky v zahraničí (Chicago, Cleveland, St. Louis). N. divadelní tvorba vycházela cíleně vstříc vkusu průměrného diváka. 

Dílo

Soupis v ČHS, skladby z pozůstalosti v NK v Praze. 

Práce pro divadlo

Král Vondráček XXVII., potomek a nástupce druhdy slavného krále Vondry XXVI., opereta, 3 jedn., komp. po 1865, t. a h: R. Ne­jedlý podle předlohy J. Piherta Rinaldo Rinaldini, prov. asi 1873 Litomyšl, libr. vyd. 1868, klav. výtah 1876; Sezení obecní rady v Mrkvanticích, kom. zpě­vohra, 1 jedn., klav. výtah s textem Brno 1882, libr. rozmnožilo Ústř. divadelní zastupitelství Lidové umění s. a., exemplář v DÚ; Zábava v lázních, zpěvohra, 1 jedn., t. a h.: R. Nejedlý, asi 1890, t. upravil V. Ne­jedlý, libr. rozmn. Ústř. divadelní zastupitelství Li­dové umění s. a., exemplář v DÚ; Andulka, děvče venkova, zpěvohra, 3 jedn., t. a h. R. Nejedlý, 1892 Litomyšl, Lacinova společnost, libr. rozmn. Ústř. di­vadelní zastupitelství Lidové umění s. a., exemplář libr. v DÚ, not. materiál v ČMH; Edip král, velká výpravná opera podle Sofokla [parodie], 7 sólistů a muž. sbor, t: Nevšímal, 18. 5. 1893 Litomyšl, vyd. klav. výtah předehry s. a.; Zápas o nevěstu aneb Chu­dobná panenka, veselohra se zpěvy, 1 jedn., t. a h: R. Nejedlý, libr. vyd. Brno 1896, hud. čísla vyšla sa­mostatně; Starý rok před porotou, silvestr. výstup, 1 jedn., t. a h: R. Nejedlý, 1896 Litomyšl, klav. výtah s textem vyd. Litomyšl 1899.

Prameny a literatura

Dalibor 5, 1883, s. 50–51 [Hubička v Litomyšli]; 14, 1892, s. 272 [An­dulka]; 17, 1895, s. 249, 256; 19, 1897, s. 103, 137, 127; Z. Nejedlý: R. N., Smetana 10, 1920, s. 41; Právo lidu 27. 2. 1920 [nekrolog]; Z. Nejedlý: R. N., Hu­dební rozhledy 7, 1954, s. 233; K. Bolomský: R. N. Od roku 1844 do let osmdesátých, dipl. práce FF UK Praha 1954, resumé in: Miscellanea musicologica 2, 1957, s. 51–52; F. Červinka: R. N. a Litomyšl, Pardu­bice 1958 [lit.]. • Obsah opery: Hornové [Andulka]. • Otto; ČHS.


Vznik: 2006
Zdroj: Hudební divadlo v českých zemích. Osobnosti 19. století, ed. J. Ludvová, Praha: Divadelní ústav – Academia 2006, s. 358–359

Autor: Ludvová, Jitka