Macourek, Jiří

Jiří
Macourek
23. 1. 1815
Koněprusy
po 1863
dirigent, skladatel

Během studia hry na fagot na pražské konzer­vatoři (1828–34) psán Georg Mazaurek. Stal se kapelníkem vojenské hudby, s níž se zřejmě dostal do Itálie (1847 je na ceduli pražského StD uváděn jako „kapelní mistr a skladatel krále Sardinského“ v Turínu). Snad je totožný s Georgem Mazzaurkem, který v italském na­kladatelství Mariani vydal několik skladeb, as Georgiem Matzaurkem, jehož fagotový koncert (rkp. 1894) se nachází v archivu kon­zervatoře v Praze.

M. udržoval kontakt s českým prostředím a 31. 1. 1847 dirigoval ve StD v Praze premié­ru své opery Žižkův dub na text V. K. Klicpery. (Týž námět zhudebnili také F. B. Kott, 1841, a A. Hnilička, 1870). Premiéra byla beneficí zpěváka K. Strakatého; již před ní zazněla Pí­seň kovářská (píseň Darovínova) na společen­ském večeru v Měšťanské besedě. Opera měla dvě reprízy, 15. 2. 1847 a 8. 6. 1848, během re­volučních událostí k poctě slovanských hostů, kdy byla dávána s Tylovou slavnostní hrou Mat­ka Sláva. Píseň Darovína vyšla samostatně v ediční řadě nakladatelství Johanna Hoffman­na Zlatý zpěvník, II, č. 5, 1857). Hudba kombi­nuje italské stylové prvky „s dílem německou instrumentací a vojenskými přívkusy“ [tj. typickými vojenskými intonacemi] (Květy 1847, s. 64); veseloherní libreto, nemající s Žižkou nic společného, pokládala část kritiky za ne­vhodné pro dramatickou zpěvohru a ohradila se též proti podtitulu „romantická zpěvohra“. Ne­líbila se ani údajně „nestylová“ výprava. Uve­dení opery bylo spíše národní kulturní demon­strací než uměleckým dílem. 

Prameny a literatura

Verzeichnis derjen. Zöglinge […], welche seit Entstehung dieses Insti­tuts den sechsjährigen Lehrcours absolvirt […] ha­ben, I. Instrumentalisten, b. r., archiv Konzervatoře v Praze. • Dr. P.: O českém divadle v Praze, Česká včela 14, 1847, s. 151; Cechische Bühne, Bohemia 2. 2. 1847; Divadlo pražské, Květy 14, 1847, s. 52, 60 [Jelen], 64; E. Meliš: Nynější stav hudby v Če­chách a v Praze zvláště, Lumír 7, 1857, s. 1194; Bar-toš: PD opera; Vondráček II; Soupis českých tiště­ných operních textů, vyd. M. Očadlík, Miscellanea musicologica 7, 1958; V. Justl: V. K. Klicpera, 1960; D ČD II; Laiske: Dramaturgie; Pazdírek: Universal­-Handbuch der Musikliteratur aller Völker, Wien s. a., XIX, s. 379 [skladby vydané pod jm. Mazzaurek]. • Pazdírek; ČHS.


Vznik: 2006
Zdroj: Hudební divadlo v českých zemích. Osobnosti 19. století, ed. J. Ludvová, Praha: Divadelní ústav – Academia 2006, s. 318

Autor: Ludvová, Jitka