Lutz, Joseph Anton

Joseph Anton
Lutz
24. 7. 1791
Dolní Žandov
9. 3. 1872
Vídeň, Rakousko
herec, zpěvák, divadelní ředitel

Jeho otec byl zaměstnancem rakouské finanční správy. Bratr Anton, který zemřel 1849 v Kar­lových Varech, byl hercem převážně komic­kých rolí. O L. mládí není nic známo. V Karlo­vých Varech se objevuje 1828 jako herec a pokladník divadelní společnosti ředitelky Th. Schantrochové, jejíž šestadvacetiletou dceru Reginu Carolinu Theresii si vzal 15. 9. 1828 za manželku. Schantrochova společnost vystupo­vala v Karlových Varech již 1810–18. Po smrti zakladatele obnovila vdova spolu s H. Cunem operní a činoherní soubor a vedla ho od 1820 do 5. 12. 1828. L. se stal jejím nástupcem. Snažil se udržet těžiště podnikání v Karlových Va­rech, kde se hrálo od května do září. Město mu svěřovalo divadlo opakovaně 1828–49. Asi do 1841 udržoval L. smíšený činoherní a operní soubor, přičemž po 1835 mohl v divadle vypo­máhat nově ustavený lázeňský orchestr kapel­níka J. Labitzkého. Již kolem 1840, kdy se L. finanční situace začala zhoršovat, však operu silně omezil, zařazoval jen hry se zpěvy a pronajímal divadlo i hostujícím pořadatelům. Půj­čoval si též lázeňský orchestr z Teplic. Utrpěl ztráty nevydařenou lázeňskou sezonou roku 1848 a zadlužil se 1849 stavbou letní arény, která na jednu sezonu nahrazovala rekonstruo­vané karlovarské městské divadlo. V květnu 1850 ho již v Karlových Varech nahradil olo­moucký ředitel F. Blum. 1852 je L. zazname­nán jako nájemce divadla v Mariboru [Marbur­gu], které vedl téměř pět let, zčásti se scénou v Lublani. V létě 1858 a 1859 získal mezi 13 uchazeči znovu důvěru karlovarských měst­ských úředníků ve dvojici s ředitelem Ziegle­rem. Když 1860 neuspěla jeho samostatná žá­dost o pronájem karlovarského scény, odešel L. do Vídně, kde se až do své smrti podílel na práci pro divadlo jako soukromník.

Pro hudební divadlo, jemuž se L. věnoval v první části své ředitelské dráhy, zdědil od Th. Schantrochové repertoár soudobých oper­ních děl a lidový repertoár vídeňských před­městských scén; obojí obměňoval podle pě­veckých možností svých členů. S rozvojem lázeňství se však měnilo publikum a sílila kon­kurence hudebníků u pramenů, promenádních koncertů, tanečních zábav a atrakcí (akrobaté, kouzelníci, mechanikové s automaty, eskamo­téři, zvěřince ad). Divadlo hrálo v podve­černích hodinách a návštěvy byly závislé na špatném počasí, kdy návštěvníci nepodnikali výlety. Podle nových karlovarských lázeňských zásad „vážná“ opera, vzrušující afekty a pře­kvapivé situace nebyly v souladu s léčebným režimem a městská rada zvl. po 1835 vyžado­vala rozšíření počtu veseloher a „lehkých“ her se zpěvy. Po omezení opery zval L. atraktivní hosty (v červnu 1841 vystupovala francouzská vaudevillová společnost, 1842 byl zaměstnán tanečník J. Fenzl se svou vídeňskou skupinou ad.). Spolu s Labitzkým se L. podílel na pořá­dání dobře navštívených koncertů, zvl. po založení sboru Musikverein, který studoval velká oratoria (1841 Beethoven: Christus am Ölber­ge, 1842 Haydn: Die Jahreszeiten, 1846 Men­delssohn: Paulus se 400 účinkujícími, ad.).

L. soubor míval v Karlových Varech asi 30 členů. Ředitel hrál charakterní činoherní ro­le a přebíral režii oper a her se zpěvy. V zimě 1835/36 zde vystupoval i pozdější divadelní ře­ditel J. A. Prokop a 1838 byla členkou Lutzovy společnosti M. Raab-Zöllnerová. Vynikali zvl. herec a tenorista F. Hassloch, původem z Pir­kenhammeru (zemř. po 1871), který byl L. dlouholetou oporou, a všestranný herec a reži­sér G. Braunmüller, pozdější člen Carltheater ve Vídni. Po 1840 došlo k větší obměně členů společnosti v souvislosti s omezováním opery a L. od té doby angažoval převážně herce s menšími pěveckými schopnostmi.

Společnost cestovala z Karlových Varů do jiných měst především v zimních měsících. První stagionu uspořádal L. patrně v Plzni 12. 11. 1831, když tam otvíral městské divadlo. 1832–34 se mu vydařil zimní operní program v Liberci, vyzkoušený v létě v Karlových Varech (Hérold: Zampa, Auber: Fra Diavolo, Die Stum­me von Portici, 1834 Cherubini: Wasserträger), zcela ojediněle vystoupil se svou společností v této době i v Bamberku a Norimberku (mimo Rakousko obtížně získával licenci). V zimních měsících 1835–39 obsazoval městské divadlo v Českých Budějovicích, 1838/39 se dělil s ředi­teli E. Prevorem a F. Knispelem o městské diva­dlo v Liberci. 1839–42 působil v Klagenfurtu, kde zaměstnal i svého bratra (v souboru byl jako herec a inspicient též J. Sekyra a 1839/40 teno­rista J. N. Maýr). 1842–46 se L. objevoval v Ma­riboru, patrně již pouze s činohrou a s výjimeč­nými představeními her se zpěvy. S tímto souborem hrál současně řadu let v Budějovicích: 1842 (zpívajícími členy společnosti byli mj. F. Roscherová, J. A. Prokop, J. Sekyra), 1843, 1846–48 (členem souboru byl příslušník rodiny Zöllnerů) a 1850/51, 1853, 1854 (bez hudební­ků, členy souboru byli čeští herci J. Chramosta a Jelínek neznámého křestního jména). Výjimeč­nou budějovickou událostí byla 1842 premiéra opery místního skladatele F. Zacha Die zwei Scherze oder Die Täuschung, při níž spoluúčin­kovala vojenská kapela. Od podzimu 1843 byl L. opět nájemcem liberecké scény. Vrátil se tam i v následující zimě, měl však slabou operní slož­ku a publikum si brzy vyžádalo specializovanou operní společnost. V listopadu a prosinci 1844 uváděl L. na pozvání ředitele Stögera krátce v Praze v Novém divadle v Růžové ulici vaude­villový program, nezískal však dostatek publika, ač měl vcelku dobré síly (hrál parodie, mj. F. Blu­ma Die Kinder des Regiments, dále Tolda–Titla Der Anteil des Teufels a jednu z prvních operet F. Suppého Die Wette ums Herz). Mezi 1845–50 hrál činohru v zimě i v Plzni a je pravděpodobné, že i v okolních menších městech.

Dobrý obraz o operním repertoáru poskytují dvě budějovické sezony, 1. 12. 1838 až 7. 5. 1839 a leden–květen 1847. Společnost měla 1838 celkem 27 členů, s nimiž zvládla čino­herní program srovnatelný s vídeňskými před­městskými scénami (Nestroy, Raimund, Hol­bein, Bäuerle). L. zařadil i Eberta (Bretislaw und Jutta)a na konci sezony Štěpánka (Čech a Němec). Dával 14 oper: Kreutzer: Das Nacht­lager von Granada, Rossini: Der Barbier von Sevilla, Die diebische Elster, Italienerin in Algier, Adam: Postillon von Lonjumeau, Bellini: Die Montecchi und die Capuletti, Die Puritaner, Norma, Hérold: Zampa, Mozart: Don Juan, Do­nizetti: Der Liebstrank, Auber: Fra Diavolo, Maurer und Schlosser, Weber: Der Freischütz. 1847 vystupovalo v Budějovicích 30 osob a ve­dle činoher zazněly už pouze čtyři opery, nejspí­še ve zkrácených úpravách (Flotow: Alessandro Stradella, Donizetti: Marie, die Tochter des Re­giments, Bellini: Norma, Marschner: Hans Hei­ling), zato řada vaudevillů, parodií a her se zpě­vy, které zvládl činoherní soubor.

Při uzavírání první smlouvy na zimní sezony ve Stavovském divadle v Klagenfurtu 1839–42 stanovila místní divadelní komise podmínku, aby L. udržel letní karlovarský provoz a tím i celoroční kontinuitu v práci souboru. Ve třicetičlenném souboru, s nímž L. přijel, bylo 10 zpěváků a zpěvaček. Orchestr pocházel z Te­plic, kde v září končila letní sezona. Vedle kla­sických i soudobých činoher dával L. opery (Donizetti: Belisar, Anna Bolena, Lucrezia Borgia, Auber: Die Primadonna, M. Carafa de Colobrano: Der Klausner auf dem wüsten Ber­ge, Adam: Postillon von Lonjumeau, Gläser: Des Adlers Horst). Hned v prvním roce ho však operní provoz natolik finančně vyčerpal, že chtěl vyjednat jeho zařazování pouze v každém třetím roce, mezitím hodlal uvádět pouze hry se zpěvy a operní parodie (Meisl: Der Postillon von Stadt-Enzersdorf, h: ?, Told: Reserl, die Schlafwandlerin, h: ?). Nevýhodná byla i jeho závislost na teplickém orchestru, který se mu­sel v Klagenfurtu doplňovat, případně v jarních měsících nahrazovat místní vojenskou kapelou. Již ve druhé sezoně klesala spokojenost kla­genfurtského magistrátu s L. působením na­tolik, že město 1842 jeho smlouvu dále nepro­dloužilo.

L. společnost byla pokračovatelkou tradice založené 1796 G. Schantrochem, a byla také takto vnímána. Dlouhé trvání zvyšovalo její důvěryhodnost, což L. ulehčovalo jednání s úřady; zárukou kvality byla i celoroční kon­tinuita, jež ji zvýhodňovala proti sezonně se­stavovaným souborům. L. udržoval kázeň a profesionální režim a dokázal v něm vycho­vat řadu pozdějších dobrých zpěváků. Patřil k nejsolidnějším cestujícím ředitelům své doby. 

Prameny a literatura

Osobní data ověřil Stát. oblastní archiv Plzeň v matrice oddaných fary v Karlových Varech, 1828, sv. 25, fol. 173 r–v. Jako místo L. narození je zde uvedeno Schandau (tj. žan­dov u Kutné Hory), kde se však toto jméno v matrice narozených 1790 ani 1791 nevyskytuje. – Cedule z představení v čes. Budějovicích 1850–54, NMd. • Allgemeine Theaterzeitung [Wien] 27, 1834, s. 577; Almanach für Freunde der Schauspielkunst [Berlin] auf das Jahr 1839, s. 316; 1842, s. 223; Bohemia 1840, č. 64, 69; Karlsbader Unterhaltungsblatt 6. 6. 1841; Deutscher Bühnenalmanach [Berlin] auf das Jahr 1842, s. 223–224; 1845, s. 383–384; 1846, s. 184–185; 1847, s. 177; 1848, s. 189; 1850, s. 159–160; 1851, s. 223–225; 1852, s. 130–132; 1858, s. 94–96, 232; 1860, s. 216–217; Theater­-Journal am Schlusse der Saison 1847, Budweis 1847; J. J. Lenhart: Fortsetzung der Memorabilien Karlsbads vom Jahre 1840 bis Ende 1858 […], 1860; Karlsbad und seine soziale Zustände bis in die neueste Zeit, Wochenblatt für Karlsbad und die Um­gebung 1872, s. 666–667; Budweiser Kreisblatt 13. 3. 1872 [úmrtí]; Reichenberger Zeitung 23. 4. 1880; Teuber III, s. 327; J. Schiebl: České divadlo v Plzni, Plzeň 1902, s. 23, 25; R. Huyer: Das hun­dertjährige Jubiläum des Stadttheaters in Budweis, Budweiser Zeitung1919, č. 98, 99; 1920, č. 1; M. Kaufmann: Kurze Nachrichten aus dem Alt-Karlsbader Theater- und Künstlerbetriebe bis zum Jahre 1870, Musik und Musiker, sb., Karlsbad 1927, s. 103–110; M. Kaufmann: Musikgeschichte des Karlsbader Stadttheaters, Karlsbad 1932; J. Knap: Zöllnerové. Dějiny divadelního rodu, 1958; O. Ru­dan: Das Ständische Theater in Klagenfurt 1810–1868, Klagenfurt 1973; J. Hilmera: Schantroch–Schantrochová–Lutz, 2003, rkp. v DÚ. • Ulrich 1997.


Vznik: 2006
Zdroj: Hudební divadlo v českých zemích. Osobnosti 19. století, ed. J. Ludvová, Praha: Divadelní ústav – Academia 2006, s. 312–315

Autor: Ludvová, Jitka