Lukes, Jan Ludevít

Jan Ludevít
Lukes
22. 11. 1824
Ústí nad Orlicí
24. 2. 1906
Praha
zpěvák

Vl. jm. Lukesle, psán též chybně Lukeš. Jeho otec byl tkalcem. Hudební vzdělání získal ve svém rodišti u místního kantora F. Hniličky. Od 1834 byl fundatistou augustiniánského kláštera v Brně, kde příležitostně vystupoval v malých rolích v městském divadle (např. hrál jednoho z Géniů v Mozartově opeře Die Zauberflöte). V Brně maturoval na gymnáziu a absolvoval přípravné filozofické ročníky, dále se učil zpě­vu a seznámil se i s několika nástroji. Od 1848 studoval ve Vídni práva. Po nuzných začátcích získal vychovatelské místo a pokračoval ve studiu hudby u H. Procha, který mu pomohl k vystupování v operním sboru. Školil se u ital­ského tenoristy vídeňské opery Bassadoniho a nakonec na vídeňské konzervatoři, kde na­vštěvoval i hodiny deklamace, estetiky a italšti­ny. 1852 ukončil práva a krátce sloužil v rodině hrabat Salmů v Blansku. 1. 10. 1853 debutoval v městském divadle v Olomouci a byl přijat pro své pěvecké dispozice, ač neměl nastudován té­měř žádný repertoár; za šest měsíců se pak na­učil více než 20 rolí. V Olomouci ho slyšel F. Škroup a doporučil k hostování ve StD (26. 4. 1854, Hrabě Arthur, Donizetti: Linda von Chamounix), po němž L. získal angažmá. Vystupoval v německých i českých představe­ních do Velikonoc 1857 (naposledy 1. 4., poté již jako host 7. 2. 1858 v benefici K. Strakaté­ho). Hostoval ještě v Královci [Königsberg, Kaliningrad] ve Východním Prusku a v sezoně 1857/58 celkem třináctkrát v městském němec­kém divadle v Brně. V září 1857 ho ředitel J. Hoffmann telegraficky povolal do Thalia Theater ve Vídni, aby nahradil slabšího před­stavitele Tannhäusera, který zpíval místní pre­miéru Wagnerovy opery. V roli, kterou měl na­studovánu z Prahy, vystoupil L. během 16 dní sedmkrát. První kritika v Monatschrift für Theater und Musik nebyla pozitivní, postupně se však hodnocení zlepšovalo. Nelze vyloučit, že jisté zklamání z vídeňského přijetí vedlo L. k rozhodnutí věnovat se načas pivovarnictví, k němuž ho přiváděl též majetek jeho tchána. 1857–60 studoval chemii v několika zemích Evropy a po návratu do Čech samostatně řídil od června 1861 do května 1864 vlastní pivovar. V Praze se znovu začal věnovat hudbě, vystu­poval koncertně i na venkově s českými písně­mi a získal značné renomé; jeho jméno přijalo asi 60 pěveckých spolků v Čechách. 1861 byl spoluzakladatelem a později sbormistrem praž­ského Hlaholu. V PD od 1862 hostoval, mj. v zahajovacím představení operního souboru (Armand, Cherubini: Vodař). 1864 uvažoval o návratu k divadlu, ředitel PD Liegert jeho an­gažmá prosazoval, kapelník J. N. Maýr ho však nepřijal. L. proto odešel do německého divadla v Bruselu a po jeho krachu (již v sezoně 1864/65) do německého divadla v Budapešti jako první hrdinný tenor. Do Prahy se vrátil na pozvání nového kapelníka PD B. Smetany a 1866/67 se stal členem souboru; angažmá trvalo do 1873. Již od 1860 L. soukromě vy­učoval a 1873 ho Smetana jmenoval učitelem v operní škole PD. Po jejím zániku otevřel L. 1875 vlastní školu, v níž vychoval celou gene­raci pěvců, včetně členů souboru ND (K. Čech, A. Vávra, F. Broulík, M. Laušmannová, T. Sá­ková, E. Aschenbrenner, B. Benoni, M. Panznerová, R. Polák ad.) a řady zahraničních žáků.

Ve srovnání s jinými tenoristy zahajoval L. pěveckou dráhu poměrně pozdě. Pouze jeho velmi dobré hlasové školení, jež později neslo výsledky i v pěvecké škole, a stále zdokonalo­vaná technika mu umožnily rychle zvládnout repertoár, který potřeboval v prvním olomouc­kém angažmá (Stradella, Flotow: Alessandro Stradella, Max, Weber: Der Freischütz, Edgar, Donizetti: Lucia von Lammermoor, Sever, Bel­lini: Norma, Vévoda mantovský, Verdi: Rigolet­to ad.). Jeho hlas nikdy nevynikal mohutností a silou ve výškách, snadno se přetížil a L. nebyl vždy disponován. Jeho umělecký typ ho vedl spíše k vytváření věrohodných dramatických postav než k virtuózním tenorovým výkonům. Tuto stránku jeho talentu cenil již F. Škroup, s nímž L. spolupracoval i mimo divadlo jako oratorní zpěvák s kultivovaným přednesem a citlivou deklamací slova. L. zpíval Škroupovy písně a ještě ve StD vynikl v titulní roli jeho Dráteníka. Rovněž B. Smetana přijímal L. umělecký typ s porozuměním ve svých kriti­kách v Národních listech 1864–65. Do PD na­stoupil L. ve dvaačtyřiceti letech. Smetana ho povolal k hostování v roli Varnemana (Smeta­na: Braniboři v Čechách), a když prosadil jeho angažmá, svěřil mu roli Jeníka (Prodaná ne­věsta), s jejímž provedením od J. Poláka nebyl spokojen, a roli Dalibora při premiéře své ope­ry 1868. L. účinkoval v PD i při dalších premi­érách českých děl (Šebor, Bendl, Rozkošný). V nejisté personální situaci PD na přelomu 60. a 70. let, kdy počet zaměstnaných tenoristů značně kolísal, přijal celé spektrum tenorových rolí a vytvořil ve světovém repertoáru postavy různých oborů, od mileneckých typů (Alfred, Verdi: La Traviata, 1869), přes svůdce (mimo­řádně úspěšný Faust v Gounodově opeře Faust a Markéta, spolu s hostující G. Vitaliovou, dir. Smetana, 1867), až k hrdinům (Florestan, Beet­hoven: Fidelio, 1870). Svým pěveckým typem a estetickými názory se řadil v odborných kru­zích ke křídlu, které prosazovalo dramatický operní zpěv proti virtuóznímu. Tímto směrem orientoval i své pedagogické působení, opřené o široké vzdělání a bohatou jevištní praxi. 

Role

Ve StD německy: 1854: Hrabě Arthur (Doni­zetti: Linda von Chamounix, j. h.), Alessandro Stra­della (Flotow: Alessandro Stradella, j. h.), Hrabě Alfonso (Auber: Die Stumme von Portici), Nadori (Spohr: Jessonda), Vévoda mantovský (Verdi: Rigo­letto), George (Boieldieu: Die weisse Frau), Walther von der Vogelweide (Wagner: Tannhäuser), Don Ottavio (Mozart: Don Juan), Raimbaud (Meyerbeer: Robert der Teufel); 1855: Olivier von Entragues (Ha­lévy: Die Musquetiere der Königin), Franz, zlatník (Spohr: Faust, s novými recitativy), Fenton (Nicolai: Die lustigen Weiber von Windsor), Tonio (Donizetti: Marie, die Regimentstochter), Don Manuel (Adam: Giralda oder Die neue Psyche), Nemorino (Donizet­ti: Der Liebestrank), Fra Diavolo (Auber: Fra Diavolo); 1856: Sever (Bellini: Norma), Sir Edgar (Doni­zetti: Die Braut von Lammermoor), Almaviva (Rossini: Der Barbier von Sevilla), Kormidelník (Wagner: Der fliegende Holländer), Stephan, mladý lovec (Halévy: Das Thal von Andorra), Tannhäuser (Wagner: Tannhäuser), Alessandro Stradella (Flo­tow: Alessandro Stradella), Manrico (Verdi: Der Troubadour); 1857: Bonati, korporál (Kittl: Bianca und Giuseppe). • Ve StD česky: 1854: Liborín (We­ber: Střelec kouzelník); 1856: Dráteník (F. Škroup: Dráteník), Ladislav, kníže (Isouard: Popelka); 1857: Fra Diavolo (Auber: Fra Diavolo), Gennaro (Doni­zetti: Lukrecie Borgia). • V PD: 1862: Hrabě Armand (Cherubini: Vodař, j. h.), Dráteník (F. Škroup: Dráteník, se vsunutou písní v 1. jedn. Zahučaly ho­ry); 1864: Manrico (Verdi: Troubadour, j. h.); 1865: Don Ottavio (Mozart: Don Juan, j. h.); 1866: Raoul (Meyerbeer: Hugenoti, j. h.), Varneman (Smetana: Braniboři v Čechách, j. h., prem.); 1867: Liborín (Weber: Čarostřelec), Jeník (Smetana: Prodaná ne­věsta), Alfonso (Auber: Němá z Portici), Finn (Glin­ka: Ruslan a Ludmila), Faust (Gounod: Faust a Mar­kéta), Rybák a Arnold (Rossini: Vilém Tell), Milín (Šebor: Drahomíra, prem.), Dom Sebastian (Doni­zetti: Dom Sebastian), Sekáč (Meyerbeer: Dinorah), Vévoda mantovský (Verdi: Rigoletto); 1868: Juan (Bendl: Lejla, prem.), Fenton (Nicolai: Veselé ženy windsorské), Jeník/Jontek (Moniuszko: Halka), Da­libor (Smetana: Dalibor, prem.), Ernani (Verdi: Ernani), Jaroslav (Šebor: Nevěsta husitská, prem.); 1869: Gustav III. (Auber: Maškarní ples krále Gu­stava III.), Nadori (Spohr: Jessonda), Belmonte (Mozart: Únos ze serailu), Lyonel (Flotow: Marta), Alfred Germont (Verdi: Traviata), Romeo (Gounod: Romeo a Julie), Raimbaud (Meyerbeer: Robert ďá­bel); 1870: Florestan (Beethoven: Fidelio), Tamino (Mozart: Kouzelná flétna), Hrabě Carlo (Donizetti: Linda ze Chamounix), Písař Vilém (Rozkošný: Mi­kuláš, prem.); 1871: Kizlar-aga (Měchura: Marie Potocká, prem.), Vítek (Smetana: Dalibor), Idreno (Rossini: Semiramis), Hrabě Arnauld (Halévy: Ži­dovka), Basilio (Mozart: Figarova svatba).

Prameny a literatura

Cedule StD 1854–58, NMd. • Theateralmanach [Prag] auf das Jahr 1855, s. 45; 1856, s. 11; 1857, s. 11; 1858, s. 21 [odchod]; Monatschrift für Theater und Musik [Wien] 3, 1857, s. 35, 148, 511; Deutscher Theateralmanach [Berlin] auf das Jahr 1865, s. 240, 241 [ang. v Pešti]; Teuber III, s. 460–461, 465, 471, 474, 679, 859; Divadlo 2, 1904, sv. 1, s. 166; Dalibor 26, 1904, č. 20/21, zvl. číslo k 50 letům uměl. činnosti, obsahuje: J. Vymětal: J. L. L., s. 142–146, M. Čtrnáctý: Ze života J. L. L., s. 146–148, J. R. Šima: O pěvecké metodě mistra L., s. 148, anon.: Pražská opera v 50. letech, s. 148–149; B. Benoni: Moje vzpomínky a dojmy, I, 1917, zvl. s. 121–128; Bartoš: PD opera; J. Plavec: František Škroup, 1941; V. H. Jarka: Kritické dílo Bedřicha Smetany, 1858–1865, 1948, s. 239–240, 366–367; J. Nygrín: J. L. L., Ústí n. Orlicí 1949; J. Kalistová: Smetanovští interpreti v olomouckém divadle před sto lety, Střední Morava, Kulturně his­torická revue 1, Olomouc 1966, zvl. s. 91–92; V. Ho­rák: František Pivoda, pěvecký pedagog, Brno 1970; Laiske: Dramaturgie; J. Trojan: Opera v Brně v prv­ní polovině 19. století, Opus musicum 27, 1995, s. 133; PD 1862–83; Trávníčková: PD. • Otto; Pazdí­rek [lit.]; ČHS [lit.]; NDp [lit.].


Vznik: 2006
Zdroj: Hudební divadlo v českých zemích. Osobnosti 19. století, ed. J. Ludvová, Praha: Divadelní ústav – Academia 2006, s. 310–312

Autor: Ludvová, Jitka