Kott, František Bedřich

František Bedřich
Kott
15. 4. 1808
Zběšičky u Písku
29. 4. 1884
Brno
skladatel

Psán též Franz Friedrich, v matrice fary Berna­tice zapsán jako Goth. Byl určen k učitelskému povolání. Traduje se, že studoval na pražské konzervatoři, archiv ústavu však žádné infor­mace neobsahuje. Byl v Brně učitelem klavíru a tenoristou, později varhaníkem u sv. Petra a Pavla (psal chrámové skladby) a členem diva­delního orchestru. Jeho jediná úplně provedená opera Žižkův dub, romantická hříčka s loupež­nickou zápletkou bez vztahu k osobě J. Žižky, dokládá počátky obrozenského hnutí v brněn­ském divadle. Libreto upravil M. Mikšíček podle veselohry V. K. Klicpery. Premiéru (28. 11. 1841, nikoli 28. 10.) a jednu reprízu 4. 1. 1842 dirigoval autor v brněnském měst­ském divadle v budově Reduty (obě představení byla česká). Kritika v Moravii kvituje s uznáním výkony zpěváků, mezi nimiž se objevují jména známá z českých brněnských zpěvoherních představení ve 30. letech 19. stol. (sl. Linggová, pí Martincová, pánové Wolff, Scharf, Diška, Kraus, Ruber, Sinetti; za odřeknuvšího J. Dvo­řáka převzal roli kováře Darovína kapelník K. F. Rafael). V hudbě opery shledala kritika zejm. vlivy Weberovy a občasné ohlasy velko­operního patosu z děl, která byla v brněnském divadle na repertoáru. Ač Žižkův dub neprokázal autorovy originální tvůrčí schopnosti, podržel si význam první české práce místního autora, jež byla uvedena na brněnské scéně. 

Dílo

Soupis uvádí ČHS. 

Práce pro divadlo

Žižkův dub, romant. zpě­vohra, 2 jedn., t: Mikšíček podle Klicpery, komp. 1840/41, 28. 11. 1841 Brno, autograf v ČMH, v pře­prac. jako Poklad (3 jedn.) byla opera zadána do sou­těže o cenu hraběte Harracha, vypsané 10. 2. 1861, not. mat. v archivu Konzervatoře v Praze; Dalibor (Die Gefängnisse auf dem Hradschin in Prag), hist. opera, t: A. Ritter von Perger, patrně nedok., jedna scéna prov. 1844.

Prameny a literatura

Verzeichnis derjeni­gen Zöglinge des Conservatoriums der Musik […], I. Instrumentalisten, archiv Konzervatoře v Praze. • Moravia 4, 1841, s. 385–386, 389–390 [Žižkův dub, prem.]; Česká včela 9, 1842, s. 64 [Žižkův dub, re­príza], Allgemeine Theaterzeitung [Wien] 13. 11. 1844, č. 273, s. 1120 [Dalibor]; Lumír 1, 1851, s. 933 [Dalibor]; Dalibor 6, 1884, s. 168 [nekrolog]; Mäh­risch-Schlesischer Correspondent 6. 5. 1884, č. 105, s. 2 [úmrtí]; d’Elvert: Musik; M. Hýsek: Dějiny čes­kého divadla v Brně, Brno 1907, s. 19; E. Axman: Morava v české hudbě 19. stol., 1920, s. 26–28; Očadlík: Libreta; DČD II; A. Bezdíčková-Inglerová: F. B. K. a jeho zpěvohra Žižkův dub, dipl. práce fil. fak. brněnské univ. 1975; V. Gregor: Obrozenská hudba na Moravě a ve Slezsku, 1983, s. 61–65; P. Daněk–J. Vyšohlídová: Dokumenty k operní sou­těži o cenu hraběte Harracha, Miscellanea musicolo­gica 30, 1983, s. 147–176; J. Trojan: Z lásky k řeči své mateřské. Jak usilovali obrozenci o českou operu v Brně, Program Stát. divadla v Brně, září 1984, s. 5–7; M. Wurmová: Přehled českých divadelních představení v Brně v 1. pol. 19. stol., Vlastivědný věstník moravský, 36, 1984, s. 210; Wurmová 1996 [český záznam prem. Žižkova dubu]; J. Trojan: Lo­kální hry ve staré brněnské Redutě na náměty z his­torie a lidových pověstí, Vlastivědný věstník morav­ský 53, 2001, s. 333–352; Dějiny hudby na Moravě.


Vznik: 2006
Zdroj: Hudební divadlo v českých zemích. Osobnosti 19. století, ed. J. Ludvová, Praha: Divadelní ústav – Academia 2006, s. 280

Autor: Trojan, Jan