Hudební divadlo: zkratky

nahoru...
Z Divadelní Encyklopedie
Verze z 19. 1. 2016, 14:57; Klara.kadlecova (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | Approved revision (rozdíl) | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Seznam zkratek užívaných v textu  


ČMH

Národní muzeum – České muzeum hudby

Divadelní ústav Praha

FF

Filozofická fakulta

FF UK

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

LA PNP

Literární archiv Památníku národního písemnictví v Praze

MBS

Muzeum Bedřicha Smetany

ND

Národní divadlo

NDT

Nové německé divadlo v Praze

NK

Národní knihovna ČR

NM

Národní muzeum

NMd

Národní muzeum – Divadelní oddělení

NMk

Národní muzeum – Knihovna

ÖNB

Österreichische Nationalbibliothek, Vídeň

PD

Prozatímní divadlo

SOA

Státní oblastní archiv

StD

Stavovské divadlo

SÚA

Státní ústřední archiv (nyní Národní archiv)

Ostatní:

d:

dirigent

h:

hudba

ch:

choreografie

r:

režie

t:

text, libreto


Bibliografické zkratky

ADB  
Allgemeine deutsche Biographie, I–LVI, Duncker & Humblot, Leipzig 1875–1912

A. Kittl: Činohra PD  
Antonín Kittl: Prozatímní divadlo 1862-1883, I–VII, b. d., rkp. v Divadelním ústavu v Praze; Soupis členů souboru a jejich role, 3 sv., Soupis repertoáru, 3 sv., Rejstřík překladatelů, skladatelů scénické hudby, režisérů, výtvarníků

A. Kittl: Činohra StD 1824–1862  
Antonín Kittl: Stavovské divadlo 1824-1862, I–VI, b. d., rkp. v Divadelním ústavu v Praze [česká představení]; Činohra - repertoár, 2 sv., Činohra - herci, 2 sv., Činohra – herečky, Činohra – repertoár – rejstříky

Allgemeines Theater-Lexikon 2  
Allgemeines Theater-Lexikon, vyd. R. Blum – K. Herloszohn – M. Marggraff, 2. vyd., Altenburg–Leipzig 1846

Baker 1958  
Baker’s Biographical Dictionary of Musicians, 5. vyd., New York 1958

Baljet enciklopedija  
Baljet enciklopedija, Moskva 1981 

Bartoš: PD činohra  
Jan Bartoš: Prozatímní divadlo a jeho činohra, Praha 1937

Bartoš: PD opera  
Josef Bartoš: Prozatímní divadlo a jeho opera, Praha 1938 

Bauer: Opern und Operetten  
Anton Bauer: Opern und Operetten in Wien. Verzeichnis ihrer Erstaufführungen in der Zeit von 1629 bis zur Gegenwart (Wiener musikwissenschaftliche Beiträge 2), Graz–Köln 1955 

Biografický slovník Slezska  
Biografický slovník Slezska a severní Moravy, I–XIII, Ostrava 1993–1999 [sběrný rejstřík ve sv. XIII]. Nová řada, I–V, Ostrava 2000–2004

Biographisches Bühnen-Lexikon  
Biographisches Bühnen-Lexikon der Deutschen Theater. Von Beginn der deutschen Schauspielkunst bis zur Gegenwart, vyd. O. B. Flüggen, München 1892

Biographisches Lexikon  
Biographisches Lexikon zur Geschichte der böhmischen Länder, München–Wien, od 1974 [sešity]

Bondi 1907  
Gustav Bondi: Fünfundzwanzig Jahre Eigenregie. Geschichte des Brünner Stadttheaters 1882-1907, Brünn 1907

Bondi 1924 
Gustav Bondi: Geschichte des Brünner deutschen Stadttheaters 1600-1924, Brünn 1924

Boženek: Opava  
Karel Boženek: Historický vývoj opery v opavském Slezsku a stručný pohled na opavskou operu po roce 1945, Opava 1970, 2 sv., rkp. v Divadelním ústavu v Praze

Branberger  
Jan Branberger: Svět v opeře, napsal a sestavil J. B. za spolupráce Z. Münzerové, Praha 1947

Buchner: Cedule  
Alexander Buchner: Cedule kočovných divadelních společností v Čechách a na Moravě, Praha 1968

ČČM, ČNM  
Časopis Společnosti Vlastenského museum v Čechách, 1827–1830; Časopis Českého museum, 1831–1853; Časopis Českého musea, 1854; Časopis Musea Království českého, 1855–1922; Časopis Národního musea, od 1923

Česká divadla  
Česká divadla. Encyklopedie divadelních souborů, ed. E. Šormová, Praha 2000

České divadlo v Brně, 1974  
Almanach. 90 let stálého českého divadla v Brně 1884–1974, Brno 1974. Sv. I, Almanach Státního divadla v Brně, sv. II, Soupis repertoáru českého divadla v Brně 1884-1974, Brno 1974

České umění dramatické II  
České umění dramatické, sv. II, Zpěvohra, vyd. J. Hutter – Z. Chalabala, Praha 1941

České výtvarné umění  
Nová encyklopedie českého výtvarného umění, vyd. A. Horová, sv. I, A–M, sv. II, N–Ž, Praha 1995

Český taneční slovník  
Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha 2001

ČHS  
Československý hudební slovník osob a institucí, sv. I, A–K, Praha 1963, sv. II, L–Ž, Dodatky, Praha 1965

ČNM viz ČČM
The Dance Encyclopedia, New York 1949

Dansk biografisk leksikon  
Dansk biografisk leksikon, Kobenhaven 1887–1905, 1937 ad.

DBE  
Deutsche biographische Enzyklopädie, I-XII, Saur, München 1995–2000

DČD II, III  
Dějiny českého divadla, sv. II, Národní obrození, vyd. F. Černý a V. Procházka, Praha 1969, sv. III, Činohra 1848-1918, vyd. F. Černý a L. Klosová, Praha 1977

Dějiny hudby na Moravě  
Jiří Sehnal – Jiří Vysloužil: Dějiny hudby na Moravě, Vlastivěda moravská, Země a lid, Nová řada, sv. XII, Brno 2001

Deutsche Theater in Pest und Ofen 1770–1850  
H. Belitska-Scholtz – O. Somorjai: Deutsche Theater in Pest und Ofen 1770-1850, I–II, Budapest b. d. [1995]

Deutsches Bühnen-Lexikon  
Deutsches Bühnen-Lexikon. Das Leben und Wirken aller hervorragenden Bühnenleiter und Künstler von Beginn der Schauspielkunst bis zur Gegenwart, I–II, vyd. F. J. Freiherr von Reden-Esbeck, Eichstätt–Stuttgart 1879

Deutsches Theater-Lexicon. Eine Encyclopädie alles Wissenswerthen der Schauspielkunst und Bühnentechnik, vyd. A. Oppenheim – E. Gettke, Leipzig 1889

Deutschland  
Deutschlands, Österreich-Ungarns und der Schweiz Musiker in Word und Bild. Eine illustrierte Biographie der gesamten alldeutschen Musikwelt, 1. vyd., Leipzig 1909/10Deutschsprachiges Theater in Prag. Begegnungen der Sprachen und Kulturen, sborník z konference v Praze 2000, vyd. A. Jakubcová – J. Ludvová – V. Maidl, Praha 2001

Divadelní slovník  
Divadelní slovník. Činohra, vyd. J. Teichman, Praha 1947

Dlabač  
Gottfried Johann Dlabacz: Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien, I–III, Prag 1815

Dvořák: Korespondence  
Antonín Dvořák: Korespondence a dokumenty, kritické vydání, vyd. M. Kuna a kol., sv. I–IV, korespondence odeslaná, Praha 1987–1995, sv. V–VIII, korespondence přijatá, Praha 1996–2000

Einstein  
Alfred Einstein: Das neue Musik-Lexikon, Berlin 1926

Eisenberg  
Ludwig Eisenberg: Groszes Biographisches Lexikon der Deutschen Bühne im 19. Jh., Leipzig 1903

Eitner  
Robert Eitner: Biographisch-bibliographisches Quellen-Lexikon der Musiker und Musikgelehrten der christlichen Zeitrechnung bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, I–X, Leipzig 1900–1904

d’Elvert: Musik  
Christian d’Elvert: Geschichte der Musik in Mähren und Oesterr.-Schlesien mit Rücksicht auf die allgemeine, böhmische und österreichische Musik-Geschichte, Brünn 1873, ed. řada Schriften der historisch-statistischen Sektion der k. k. mähr. schles. Gesellschaft des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde, sv. V

d’Elvert: Theater  
Christian d’Elvert: Geschichte des Theaters in Mähren und Oesterreichisch Schlesien, Brünn 1852, ed. řadaSchriften der historisch-statistischen Sektion der k. k. mähr. schles. Gesellschaft des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde, sv. IV

Enciclopedia  
Enciclopedia dello Spettacolo, I–IX, Roma 1954–1965; dodatky za léta 1955–1965, Roma 1966; rejstřík repertoáru, Roma 1968

Encyklopedia muzyczna  
Encyklopedia muzyczna, Część biograficzna, vyd. E. Dziebowska, Kraków, 6 sv. A–M od 1979–2000

Fétis  
François-Joseph Fétis: Biographie universelle des musiciens et bibliographie générale de la musique, I–VIII, Bruxelles 1833–1844, 2. vyd. 1873–1878, supl. I–II, 1881

Gerber  
Ernst Ludwig Gerber: Neues historisch-biographisches Lexikon der Tonkünstler, I–IV, Leipzig 1812–1814

Got: Krakov  
Jerzy Got: Das österreichische Theater in Krakau im 18. und 19. Jahrhundert (Theatergeschichte Österreichs, Bd. X/3), Wien 1984

Got: Lvov  
Jerzy Got: Das österreichische Theater in Lemberg im 18. und 19. Jahrhundert. Aus dem Theaterleben der Vielvölkermonarchie (Theatergeschichte Österreichs, Bd. X/4), I–II, Wien 1997

Gremlicová: Taneční umění NDT 
Dorota Gremlicová: Taneční umění na scénách Nového německého divadla v Praze 1888-1938. Die Tanzkunst am Neuen deutschen Theater Prag 1888-1938, Praha 2002 [paralelně čes. a něm.]

Grove 1980, 2001  
The New Grove Dictionary of Music and Musicians, I–XX, vyd. Stanley Sadie, London–New York 1980; I–XXIX, vyd. Stanley Sadie – John Tyrrell, 2001

Grove-opera  
The New Grove Dictionary of Opera, I–IV, vyd. Stanley Sadie, London 1992, reprint 1994

Handbuch 1933–1945   
Handbuch des deutschsprachigen Exiltheaters 1933-1945. Sv. I, Verfolgung und Exil deutschsprachiger Theaterkünstler, sv. II–III, Biographisches Lexikon der Theaterkünstler, A–K, L–Z, vyd. Frijthof Trapp a kol., München 1999

Handbuch des Tanzes  
Handbuch des Tanzes, vyd. Victor Junk, Stuttgart 1930

Hanslick: Aus meinem Leben  
Eduard Hanslick: Aus meinem Leben, I–II, Berlin 1894, nově vyd. E. Wapnewski, Kassel ad. 1987, česky ve výběru přeložila a vydala Jitka Ludvová jako Dokonalý antiwagnerián Eduard Hanslick, Paměti, fejetony, kritiky, Praha 1992

Hornové  
Václav, Antonín a Josef Hornové: Česká zpěvohra, Praha [1903]

Hostomská 1959, 1993  
Anna Hostomská: Opera. Průvodce operní tvorbou, spolupracovali L. Dorůžka – E. Ludvík –J. Brožovská, Praha 1959, 1. vyd.; Průvodce operní tvorbou, 8. doplněné vyd. Praha 1993 

Jaksch  
Friedrich Jaksch: Lexikon sudetendeutscher Schriftsteller und ihre Werke für die Jahre 1900-29, Reichenberg 1929

Javorin  
Alfred Javorin: Pražské arény. Lidová divadla pražská v minulém století, Praha 1958

Kittl: Opera PD 1862–83  
A.Tittl: Opera, opereta a balet v Prozatímním divadle 1862–1883, rkp. b. d. v Divadelním ústavu v Praze
Kittl: Opera StD 1824–62  
A. Kittl: Opera, balet a pantomima na českém Stavovském divadle 1824-1862, rkp., b. d. v Divadelním oddělení Národního muzea

Kočí  
Bedřich Kočí: Malý slovník naučný, Praha 1925

Kosch  
Wilhelm Kosch: Deutsches Theater-Lexikon, Wien–Klagenfurt, od 1953

Krtička: Brněnská hudební epocha  
S. Krtička: Brněnská hudební epocha. Opera a symfonie Národního a Zemského divadla v Brně. Kronika dějů 1919-1941. Orchestr Národního a Zemského divadla v Brně 1919–1941, Brno 1954, rkp., I–IV, v Moravském zemském muzeu v Brně 

Künstlerlexikon  
Allgemeines Künstler-Lexikon, I–XXI, sv. I–III Leipzig od 1983, sv. IV–XXXI, A-Eberts, München–Lepzig, Saur 1992–2002; Bio-Bibliographischer Index k celému lexikonu, I–X, A–Z, München–Leipzig, Saur 1999–2000

Kutsch 1991  
Karl Josef Kutsch – Leo Riemens: Grosses Sängerlexikon. Ergänzungsband, Berlin 1991

Kutsch 1994  
Karl Josef Kutsch – Leo Riemens: Grosses Sängerlexikon. Ergänzungsband II, Berlin 1994

Kutsch 1997  
Karl Josef Kutsch – Leo Riemens: Grosses Sängerlexikon, 3. vyd., I–V, Berlin 1997

Laiske: Dramaturgie  
Miroslav Laiske: Pražská dramaturgie. Česká divadelní představení v Praze do otevření Prozatímního divadla. Sv. I, 1762(?)–1843, sv. II, 1844–1862, Praha 1974

LČL  
Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce, 1, A–G, red. Vladimír Forst, Praha 1988; 2/I, H–J, red. Vladimír Forst, Praha 1993; 2/II, K–L, Dodatky A–G, red. Vladimír Forst, Praha 1993; 3/I, M–O, red. Jiří Opelík, Praha 2000; 3/II, P–Ř, red. Jiří Opelík, Praha 2000

Ledebur  
Carl von Ledebur: Tonkünstler-Lexikon Berlins von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart, Berlin 1861

Lexikon der deutschen Dichter  
Franz Brümmer: Lexikon der deutschen Dichter und Prosaisten vom Beginn des 19. Jhs. bis zur Gegenwart, 6. vyd., Leipzig–Reclam [1913]

Lexikon zur deutschen Musik  
Lexikon zur deutschen Musikkultur. Böhmen, Mähren, Sudetenschlesien, sv. I, A–L, sv. II, M–Z, vyd. Sudetendeutsches Musikinstitut, Regensburg 2000

Loewenberg: Annals  
Annals of Opera 1597 –1940, vyd. A. Loewenberg, Genéve 1943, 2. vyd. 1954

Lomnäs–Strauss  
Bonnie und Erling Lomnäs, Dietmar Strauss: Auf der Suche nach der poetischen Zeit. Der Prager Davidsbund, sv. I: Erläuterungen, Nachlassregesten, Konzertdokumente, sv. II: Texte, Kompositionen, Saarbrücken 1999

Magyar színházmövészeti 
Magyar színházmövészeti Lexikon, Budapest 1994

Mährens Männer der Gegenwart  
Hermann Heller: Mährens Männer der Gegenwart, sv. V., Dichter, Schriftsteller, Journalisten, Musiker, Maler, Bildhauer, Schauspieler, Brünn 1892

Machovi  
F. a M. Machovi: Zpěvoherní repertoire, Brno 1920

Martinec: Journal  
Franz Martinec: Journal aller auf der k. ständischen Bühne zu Prag aufgeführten Trauer- , Schau-, Lustspiele, Opern, Ballets, Concerte und sonstigen Productionen vom 16ten Juli 1815 bis 30ten April 1834, rkp., opis v Divadelním ústavu v Praze

Masarykův slovník naučný  
Masarykův slovník naučný. Lidová encyklopedie všeobecných vědomostí, I–VII, Praha 1925–1933

Mendel  
Musikalisches Conversations-Lexikon. Eine Enzyklopädie der gesamten musikalische Wissenschaften, vyd. Hermann Mendel, I–XI, Berlin 1870–1879

MGG  
Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik, I–XVII, Kassel–Basel atd. 1951–1986. – Nové vyd. Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik. Personenteil, Kassel–Basel atd., od 1999

Musikalienbibliothek Zürich  
Musikalienbibliothek des Opernhauses Zürich. Bestand in der Zentralbibliothek Zürich. Katalog, vyd. Mireille Geering, Zürich 1995

Muzička enciklopedija  
Muzička enciklopedija, vyd. K. Kovačevič, Zagreb, I, A–G, 1971; II, Gr–Op, 1974; III, Or–Ž, Dodatek, 1977

Muzykalnaja encyklopedija  
Muzykalnaja encyklopedija, I–VI, vyd. Jurij V. Keldyš, Moskva 1973–1982

ND po 1883  
Soupis repertoáru Národního divadla, premiéry 120 divadelních sezon 1883–2003 [databáze titulů a interpretů], zpracoval archiv ND, stav 1. 12. 2003, www.narodni-divadlo.cz 

NDB  
Neue deutsche Biographie, vyd. Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Duncker & Humblot, Leipzig, od 1971; sv. I–V [1971] jsou nezměněným přetiskem vyd. z roku 1964, sv. VI a VII–1966, sv. VIII–1969, sv. IX–1972 ad.

NDp  
Národní divadlo a jeho předchůdci. Slovník umělců divadel Vlastenského, Stavovského, Prozatímního a Národního, vyd. V. Procházka, Praha 1988

Nejedlý: Opera ND I  
Zdeněk Nejedlý: Opera Národního divadla do roku 1900, Praha 1935

Nejedlý: Opera ND II  
Zdeněk Nejedlý: Opera Národního divadla od roku 1900 do převratu, Praha 1936

Nejedlý: Smetana I–IV  
Zdeněk Nejedlý: Bedřich Smetana. I.Doma, Praha 1924, II. Na studiích, Praha 1925, III. Praha a venkov, Praha 1929, IV. Ve společnosti, Praha 1933; druhé vydání 1950–1954 v osmi svazcích

Němeček: Kovařovic  
Jan Němeček: Opera Národního divadla v období Karla Kovařovice, I–II, Praha 1968, 1969

Němeček 1963  
Jan Němeček: Dějiny opery, operety a baletu někdejšího Nového německého divadla v Praze, I–IV, rejstřík Marie Svobodové ve sv. V, 1963, rkp. v Divadelním ústavu v Praze

Neues deutsches Theater  
Jitka Ludvová: Neues deutsches Theater v Praze. Lexikon opery. Studijní materiál Divadelního ústavu, Praha 2001

ÖBL  
Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien od 1954 (vydání v sešitech, 2005: sv. 12, Schw-Spa)

Očadlík: Libreta  
Soupis českých tištěných operních textů, vyd. M. Očadlík, Miscellanea musicologica 7, 1958

ODS  
Ottův divadelní slovník, za součinnosti K. Engelmüllera red. K. Kamínek, v sešitech písmena A–Frýda [nedok.], Praha 1914–1920

Otto, Otto-Dodatky  
Ottův Slovník naučný. Illustrovaná encyklopedie obecných vědomostí, I–XXVIII, Praha 1888–1909. – Ottův Slovník naučný nové doby, 12 sv., Praha 1930–1943

Oxford Dictionary  
Harold Rosenthal–John Warrack: The Concise Oxford Dictionary of Opera, London 1965, česky jako Oxfordský slovník opery, přel. Jaroslav Holba, Praha 1998

Oxford Dictionary of Ballet  
Horst Koegler: The Concise Oxford Dictionary of Ballet, 2. vyd., London 1982

Pala: Ostrčil  
František Pala: Opera Národního divadla v období Otakara Ostrčila. Sv. I–IV, Praha 1962–1970, sv. V a VI napsal V. Pospíšil, Praha 1983, 1989

Pazdírek  
Pazdírkův hudební slovník naučný. II. Část osobní. Sv. I, A-K, sv. II, L-Mužík, Praha 1937, 1938

PD 1862–83  
Prozatímní divadlo 1862-1883. Grantový projekt Ministerstva kultury ČR 2000–2002, řešitel Divadelní oddělení Národního muzea v Praze, vedoucí V. Štěpán (biografické a věcné zpracování divadelních cedulí), rkp. Divadelní oddělení Národního muzea

Piper  
Pipers Enzyklopädie des Musiktheaters, sv. I–V a sv. VI, Register, vyd. K. Dahlhaus a S. Döhring, München–Zürich 1986–1997

Polski słownik 1968  
Polski słownik biograficzny, Wrocław–Warszawa–Kraków 1967–1968

Postavy I, II, III  
Postavy brněnského jeviště I. Umělci Národního, Zemského a Státního divadla v Brně, vyd. E. Dufková – B. Srba, Brno 1979–1984; Postavy brněnského jeviště II. Umělci Národního, Zemského a Státního divadla v Brně, vyd. E. Dufková – B. Srba, Brno 1985–1989; Postavy brněnského jeviště III. Umělci Národního, Zemského, Státního a Národního divadla v Brně, vyd. E. Dufková – B. Srba, Brno1990–1994

Reclams Ballettlexikon  
Horst Koegler a Helmut Günther: Reclams Ballettlexikon, Stuttgart 1984

Reittererovi 2004  
Vlasta Reittererová–Hubert Reitterer: Vier Dutzend rothe Strümpfe. Zur Rezeptionsgeschichte der Verkauften Braut von Bedřich Smetana in Wien am Ende des 19. Jhs., mit einem Beitrag von Hans Peter Hye (Theatergeschichte Österreichs, Bd. III, Heft 4), Wien 2004

Rieger  
Slovník naučný, vyd. František Ladislav Rieger, I–XI, Praha 1860–1874

Rigaer Theater  
Rigaer Theater- und Tonkünstlerlexikon, vyd. Moritz Rudolph, Riga 1890

Rosenheim  
Richard Rosenheim: Die Geschichte der deutschen Bühnen in Prag 1883-1918. Mit einem Rückblick 1783-1883, Prag 1938

Schematismus  
Schematismus für das Königreich Böhmen, Prag 1789–1851, 1874, 1877, 1880, 1883, 1891, na titulním listě některých ročníků též Handbuch für das Königreich Böhmen

Schilling  
Gustav Schilling: Encyclopädie der gesammten musikalischen Wissenschaften, oder Universal-Lexikon der Tonkunst, I–VI, Ergänzungsband, Stuttgart 1835–1942

Schlesisches Musiklexikon  
Schlesisches Musiklexikon, vyd. L. Hoffmann–Erbrecht, Augsburg 2001

Schlesisches Tonkünstler-Lexikon  
Schlesisches Tonkünstler-Lexikon, enthaltend die Biographien aller schlesischen Tonkünstler, Componisten, Cantoren, Organisten, Tongelehrten, Theaterdichter, Orgelbauer, Instrumentenmacher, vyd. Kossmaly – Carlo, Breslau 1846, faksimile Hildesheim–New York 1982

Schneider: Tanzlexikon  
Otto Schneider: Tanzlexikon. Volkstanz, Kulttanz, Gesellschaftstanz, Kunsttanz, Ballett, Tänzer, Tänzerinnen, Choreographen, Tanz- und Ballettkomponisten von den Anfängen bis zur Gegenwart, vyd. R. Raab, Mainz–London, New York–Tokio 1985

Slovenski gledališki lexikon  
Slovenski gledališki lexikon, I–III, Ljubljana 1972

Slovník ČHK  
Slovník české hudební kultury, vyd. Jiří Fukač a Jiří Vysloužil, Praha 1997

Słownik biograficzny 1973  
Słownik biograficzny teatru polskiego 1765-1965, Warszawa 1973

Słownik biograficzny 1994  
Słownik biograficzny teatru polskiego 1900-1980, Warszawa 1994

Słownik muzyków polskich  
Słownik muzyków polskich, I–II, Kraków 1964, 1967

Smaczny: PD  
Jan Smaczny: Daily Repertoire of the Provisional Theatre Opera in Prague. Chronological List. Addendum M. Ottlová, Miscellanea musicologica XXIV, s. 9-140, Praha 1994

Soupis repertoáru ND  
Soupis repertoáru Národního divadla v Praze 18811983, sv. I–III, vyd. H. Konečná,Praha 1983; Soupis repertoáru Národního divadla v Praze 1983–1993, sv. IV, vyd. Z. Benešová, Praha 1993

Společnost pro podporu německé vědy  
Společnost pro podporu německé vědy, umění a literatury v Čechách (Německá akademie věd v Praze). 18911945. Materiály k dějinám a inventář archivního fondu.
[Souběžně něm.] Die Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen.(Deutsche Akademie der Wissenschaften in Prag). 18911945. Materialien zu ihrer Geschichte und Inventar des Archivbestandes. Zprac. A. Míšková – M. Neumüller, Archiv AV ČR, Praha 1994

Srb-Debrnov  
Josef Srb-Debrnov: Slovník hudebních umělců slovanských, asi 1870–1890, rkp. v Českém muzeu hudby Praha

Stieger  
Franz Stieger: Opernlexikon. I. Titelkatalog, sv. 1–3, Tutzing 1975; II. Komponisten, sv. 1–3, Tutzing 1997; III. Librettisten, sv. 1–3, Tutzing 1979; Nachträge, sv. 1–2, Tutzing 1983

Šulc: Opereta  
Miroslav Šulc: Česká operetní kronika 18631948, Vyprávění a fakta, Praha 2002

Teuber I, II, III  
Oscar Teuber: Geschichte des Prager Theaters. Von den Anfängen des Schauspielwesens bis auf die neueste Zeit, I–III, Prag 1883–1888

Theateralmanach [Prag] auf das Jahr…  
Ročenky vydané pražským Stavovským divadlem pod různými názvy. Datování auf das Jahr zpravidla znamená, že ročenka zachycuje předchozí sezonu (auf das Jahr 1838 = od listopadu 1836 do prosince 1837), pokud není uvedeno jinak. Soupis almanachů pro účely tohoto přehledu zpracoval Adolf Scherl:

Zum Neuen Jahre 1806, Prag 1806. – Verzeichnis jener deutschen Schauspiele und italienischen Opern welche in dem landständischen Theater der königl. Altstadt Prag, unter der Direction und Unternehmung des Herrn Carl Liebich vom 10ten August an, als am Tage der Directionsübernahme, bis den 31sten Dec. 1806 aufgeführet worden sind. Prag 1807. – Zum Neuen Jahre 1807, Prag 1807. – Prager Theater-Almanach auf das Jahr 1808, Prag 1808. – Prager Theater-Almanach auf das Jahr 1809, Prag 1809. – Zum Neuen Jahre 1814, Prag 1814. – Theater-Journal der ständischen Bühne der königlichen Altstadt Prag [.] zum neuen Jahre 1838, Prag 1837. – Theater-Journal der ständischen Bühne der königlichen Altstadt Prag […] zum neuen Jahre 1839, Prag 1839. – Theater-Journal der ständischen Bühne der königlichen Altstadt Prag […] zum neuen Jahre 1841, Prag b. d. – Repertorium des königlichen ständischen Theaters zu Prag von 26. Dezember 1840 bis 21. Dezember 1841 […] zum neuen Jahr 1842, Prag [1841]. – Theater-Journal der königl. ständischen und böhmischen Bühnen der königl. Altstadt Prag. Zum neuen Jahre 1843, [Prag] b. d. – Theater-Journal der ständischen Theaters und des neuen Theaters in der Rosengasse der königlichen Hauptstadt Prag. 1844. Zum neuen Jahre 1844, Prag [1843]. – Almanach des königl. ständischen Theaters zu Prag. Zum neuen Jahre 1845, Prag b.d. – 1846 až 1849: Almanach des königl. ständischen Theaters zu Prag auf das Jahr 1846 až 1849, Prag b. d. – 1850 až 1863: Almanach des königlichen ständischen Theaters (deutschen und böhmischen) zu Prag, auf das Jahr 1850 až 1863, Prag b. d. – Almanach des königlichen Landes-Theaters zu Prag, auf das Jahr 1864, Prag 1863. Almanach des königlichen Landes-Theaters (deutschen und böhmischen) zu Prag, auf das Jahr 1865, Prag b. d. – Almanach des königlichen Landes-Theaters in Prag, auf das Jahr 1866, Prag b. d. – Theater-Almanach für das Jahr 1867, Prag 1866. – Almanach des deutschen kön. Landes-Theaters in Prag, auf das Jahr 1868, Prag b. d. – Almanach des deutschen königl. Landes-Theaters in Prag, auf das Jahr 1869, Prag b. d. – Almanach des königlichen Landes-Theaters zu Prag zum Jahre 1870, Prag b. d. – V letech 1871 až 1873: Almanach zum Jahr 1871 [1872, 1873]. Deutsches königliches Landestheater in Prag, Prag b. d. – V letech 1874 až 1883: Almanach und Adressbuch zum Jahre 1874. Deutsches königliches Landestheater in Prag, Prag 1874 až 1883. – Almanach und Adressenbuch zum Jahre 1887. Königliches deutsches Landestheater in Prag, Prag b. d. – V letech 1890 až 1892: Almanach und Adressenbuch zum Jahre 1890. Königliches deutsches Landestheater in Prag, Prag b. d. [1890, 1891, 1892]. – V letech 1894 až 1913: Almanach und Adressenbuch zum Jahre 1894. Königliches deutsches Landestheater in Prag, Prag b. d. [1894 až 1913]. – V letech 1915 až 1918: Almanach und Adressenbuch für das Jahr 1915. Königliches deutsches Landestheater in Prag 1915 až 1918.

Theater international Lexikon  
J. Ch. Trilse-Finkelstein – K. Hammer: Theater international Lexikon, Berlin 1995 

Thieme–Becker  
Ulrich Thieme a F. Becker: Allgemeines Lexikon der bildenden Künste, I–XV, Leipzig 1907–1922

Toman  
Prokop Toman: Nový slovník československých výtvarných umělců, sv. I, A–K, Praha 1947, sv. II,L–Z a doplňky, Praha 1950

Trávníčková: PD  
Markéta Trávníčková: Prozatímní divadlo 1862–1883 (vedlejší výstupy grantového úkolu), Sborník Národního muzea v Praze, řada A–historie, 57, 2003, č. 3–4

Tvrdek 1, Tvrdek 2  
A. Tvrdek: Anthologie z oper. Obsah 145 zpěvoher s připojeným zprávami životopisnými o skladatelích, Telč 1909. – Antologie z oper, I–II, 2. rozšířené vyd. Praha 1922

Tyrell: Czech Opera  
John Tyrrell: Czech Opera, Cambridge University Press 1988, česky jako Česká opera, přel. M. Čejka, Brno 1992

Ulrich 1985  
Paul S. Ulrich: Theater, Tanz und Musik im Deutschen Bühnenjahrbuch, Berlin 1984, I–II, Supplement I, 1991 

Ulrich 1997  
Paul S. Ulrich: Biographisches Verzeichnis für Theater, Tanz und Musik, I–II, Berlin 1997 

Verti  
Un almanaco drammatico. L’Indice de’ Teatrali spettacoli 17641823. Sv. I, 1764–1790, sv. II, 1791–1823, vyd. R. Verti, Fondazione Rossini Pesaro 1996 

Vondráček I, II  
Jan Vondráček: Dějiny českého divadla. [Sv. I] Doba obrozenská 17711824, Praha 1956, [sv. II], Doba předbřeznová 18241846, Praha 1957 

Vondráček III  
Jan Vondráček: Přehledné dějiny českého divadla. Doba konstituční 18461852, Praha 1930

Weber: Notizen-Buch  
Jaroslav Bužga: Carl Maria von Webers Prager „Notizen-Buch“ (1813–1816). Kommentar und Erstveröffentlichung des Originals, Oper heute. Ein Almanach der Musikbühne 8, Berlin 1985, s. 7–44

Wer ist’s ?  
Wer ist’s ? Unsere Zeitgenossen, 3. vyd., Leipzig 1908

Wininger  
Salomon Wininger: Grosse Jüdische National-Biographie, I–VII, Cernauti 1925–1936

Wurmová 1990, 1996  
Repertoár brněnského divadla v letech 17771848, vyd. M. Wurmová, Brno 1990, 2. vyd. 1996 

Wurzbach  
Constantin Wurzbach: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Österreich, enthaltend die Lebensskizzen der denkwürdigen Personen, welche 1750 bis 1850 im Kaiserstaate und in seinen Kronländern gelebt haben, 60 sv., Wien 1856–1891

Zatloukalová I, II  
J. Zatloukalová: Brněnský divadelní repertoár v letech 18481914, sv. I, 1848–1882, Brno 2001, sv. II, 1882–1918, Brno 2002