��

    Nebyl nalezen žádný záznam.

 

V soupisových oddílech hesel byly použity tyto zkratky:
D – hra, Sc – scénář, L – libreto, Dram – dramatizace, Úpr – úprava, P – prozaické dílo, B – básnické dílo, TV – televizní dílo, F – filmové dílo, R – rozhlasové dílo.

 

Garant: PhDr. Alena Jakubcová, Ph.D., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Lexikon Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století nabízí shrnutí současných vědomostí o starších divadelních dějinách, a umožňuje tak základní orientaci v této oblasti. Hesla podávají informace a data v uspořádaných biografických údajích a zároveň v ucelených slovníkových výkladech. Jsou doplněna přehledem evidovaných a využitých pramenů, podrobnými soupisy literatury a ikonografickými dokumenty. V době, kdy se řada témat z okruhu staršího divadla, jednotlivé vyhraněné stylové epochy a jejich teatralita těší rostoucí pozornosti historiků, historiků umění a kultury, etnologů a antropologů, vychází teatrologie tomuto zájmu vstříc sumou utříděných poznatků.
 
Lexikon vzniká od roku 2014. Navazuje na publikované svazky ČDE Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. Osobnosti a díla (ed. Alena Jakubcová, Praha: Divadelní ústav – Academia 2007; hesla osobností a anonymních děl) a Theater in Böhmen, Mähren und Schlesien. Von den Anfängen bis zum Ausgang des 18. JahrhundertsEin Lexikon (Theatergeschichte Österreichs X/6), ed. Alena Jakubcová – Matthias J. Pernerstorfer, ve spolupráci s Hubertem Reittererem, Bärbel Rudin, Adolfem Scherlem a Andreou Sommer-Mathis, Praha: Institut umění – Divadelní ústav – Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 2013, open access http://hw.oeaw.ac.at/6999-4inhalt?frames=yes aktualizované a rozšířené vydání lexikonu Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století v německém jazyce.
 
Jednotlivá hesla jmenovaných tištěných lexikonů jsou pro elektronickou encyklopedii postupně aktualizována a publikována v češtině a němčině. Zároveň budou stručně v pracovní verzi podchyceny dostupné informace o osobnostech, které v ČDE dosud heslo nemají.  
 
Citace: Česká divadelní encyklopedie: Starší divadlo v českých zemích [online], Praha, Institut umění – Divadelní ústav. 

 

Jana Holeňová a kolektiv

Český taneční slovník
Tanec, balet, pantomima
Praha 2001

 

Lexikon Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima je další publikací zpracovanou v rámci lexikografického projektu Divadelního ústavu Česká divadelní encyklopedie a zároveň prvním samostatným slovníkem o tanci na území českých zemí. Obsahuje na 1 400 hesel, která podávají základní a stručný výběr informací a dat o souborech, skupinách, školách, institucích a osobnostech českého tance, baletu a pantomimy od 18. století do roku 2000. Heslář slovníku obsahuje nejen významné umělecké zjevy, ale též interprety jiných národností a členy baletních sborů, kteří svůj umělecký život věnovali českému divadlu. Hesla skladatelů, výtvarníků, dirigentů, režisérů a šéfů oper, kteří výrazněji vstoupili do českého tanečního divadla, byla zpracována z pohledu jejich práce pro taneční divadlo. Vedle jevištní profesionální taneční sféry zahrnuje slovník i vybraná hesla z amatérské, folklorní a alternativní oblasti.

 

Více o knize ZDE

 

Seznam užívaných zkratek najdete ZDE

 

Abecední přehled tanečních, baletních, pantomimických děl a autorů jejich hudby najdete ZDE

 

Citace: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001

 

Výzkum probíhá od roku 2013 a soustředí se v současné době především na monografické pojednání divadelního dění doby.
Roky 1945–1989 představují specifickou etapu dějin českého divadla, ve které bylo divadlo podstatně ovlivňováno politickým a společenským děním v zemi. Divadelněhistorický výzkum proto musí sledovat nejen uměleckou stránku divadla, ale ve zvýšené míře také zohledňovat jeho mimoumělecký kontext. Zkoumané období je výlučné tím, že nadále ovlivňuje charakter současného divadla, pro výzkum je k dispozici obsáhlejší množství pramenného i sekundárního materiálu a pamětníci mohou ještě vydat cenná, unikátní svědectví.

 

Vzorek hesel, na nichž byla testována metoda pro lexikografické zpracování daného období ZDE

 

Citace: Česká divadelní encyklopedie: Česká činohra 1945–1989 [online], Praha, Institut umění – Divadelní ústav.

Kategorie Divadelní osobnosti zahrnuje hesla všech osobností, která byla zpracována v rámci projektu Česká divadelní encyklopedie, a to jak hesla publikovaná v tištěných lexikonech, tak i hesla nově vytvořená pro Elektronickou encyklopedii ČDE. Příslušnost hesla vymezuje kategorie uvedená na konci každého hesla. V úvodu k jednotlivým kategoriím najdete důležité informace pro studium hesel.

 

Hledáme spolupracovníky! (Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

 

Česká divadelní encyklopedie je dlouhodobý projekt Kabinetu pro studium českého divadla (IDU), který si klade za úkol zkoumat historii divadla na území dnešní České republiky, a to jejích českých i jinojazyčných projevů, a zveřejňovat získané poznatky formou biografických lexikonů jak v tištěné, tak v elektronické podobě. 

Tiskem byly vydány tyto lexikony: 

 

Elektronická encyklopedie přináší:

hesla převedená z tištěných lexikonů, která budou postupně dle potřeby aktualizována,

nová hesla, která vznikají v jednotlivých tematicky a chronologicky vymezených výzkumných projektech:

Německá činohra v českých zemích v 19. století (hesla v češtině a němčině)
Česká činohra 1900–1945
Česká činohra 1945–1989
 (výzkum se zaměřuje na tvorbu monografických studií).

Nová hesla jsou publikována také v oblasti Staršího divadla v českých zemích.

 

Veškerá hesla a materiály uveřejněné na webu podléhají autorskému právu a nelze je přebírat nebo z nich citovat bez patřičného citačního odkazu.

 

Naposledy publikovaná hesla:

 

Futurista, Ferenc
Bok, Tomáš
Köckert, Franziska
Smolík, František
Anýžová, Helena
Scheinpflugová, Olga
Fischer, Karl Wilhelm 
Kristin, Vladimír
Leraus, Vladimír
Skřivan, Josef
Walter, Wilhelm
Waltrová, Marie
Müller, Vladimír
Hálek, Jiří
Třebická, Jiřina


Česká divadelní encyklopedie, verze 2.0 (2022)© 2022 Institut umění – Divadelní ústav

 

Specializovaná veřejná databáze vznikla na základě institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace poskytované Ministerstvem kultury

 

Eva Šormová a kolektiv

Česká divadla

Encyklopedie divadelních souborů
Praha 2000

 

Lexikon Česká divadla. Encyklopedie divadelních souborů je prvním svazkem z široce koncipovaného lexikografického projektu Česká divadelní encyklopedie. Představuje základní slovníkovou příručku k dějinám českého divadla. Obsahuje 292 hesel, která podávají fakta a výklad o souborech jakožto tvůrčích subjektech české divadelní kultury od 17. do konce 20. století. Práce obsáhla instituce působící na českém území a produkující divadelní představení všech druhů. Zaměřením na umělecké soubory je lexikon ojedinělý nejen v české teatrologii. Tato orientace vyplývá jednak ze specifičnosti divadelního umění, jehož díla – inscenace – nevytváří jedinec, nýbrž kolektiv, jímž je vesměs divadelní soubor, jednak z existence stálých ansámblů s personální i programovou a uměleckou kontinuitou, jež je pro české divadlo příznačná.

 

Více o knize ZDE

 

Seznam užívaných zkratek najdete ZDE

 

Citace: Česká divadla. Encyklopedie divadelních souborů, ed. E. Šormová, Praha: Divadelní ústav 2000

 

 

V rámci projektu Česká divadelní encyklopedie byla v roce 2017 zahájena nová ediční řada Nota bene jako protějšek knižně publikovaných biografických lexikonů.

Knižnice umožňuje vydání monografií a editovaných textů (korespondence, deníkové záznamy, paměti, archivní dokumenty), přinášejících autentická svědectví o životních osudech, prožitcích, snech a realitě divadelních a dalších uměleckých osobností.

Věříme, že práce a dokumenty tohoto druhu mohou smysluplně doplnit lexikografické zpracování.

 

 

Dosud vyšly tyto svazky:

 

Petra Ježková ed.
Stůňu touž nemocí
Julius Zeyer a Jan Lier v zrcadle vzájemných dopisů

Praha 2017

 

Soubor korespondence z let 1883–1900 představuje jedinečnou výpověď, dotvářející podstatným způsobem obraz společenského, kulturního i uměleckého milieu v českých zemích na konci 19. století. Zachycuje hluboké přátelství dvou umělců, vzdělanců a skeptiků, lexikem jejich vlastní sebereflexe – malkontentů.

 

Více o knize ZDE

 

 

Milan Pospíšil
Švýcarská rodina v Praze. Opera a její libreto
Die Schweizerfamilie in Prag. Die Oper und ihr Libretto
Praha 2021

 

Opera rakouského skladatele Josepha Weigla Die Schweizerfamilie (1809) se stala roku 1823 prvním operním představením v českém jazyce ve Stavovském divadle v Praze. Dvojjazyčná kniha, která vychází jako druhý svazek ediční řady Nota bene, se zabývá libretem Ignaze Franze Castelliho a jeho francouzskými inspiračními zdroji, německými a českými provedeními, interprety, recepcí v tisku a v korespondenci české vlastenecké společnosti a překladem Simeona Karla Macháčka Rodina švejcarská. Obsahuje edici německého a českého libreta.

 

 Více o knize ZDE

 

 

 

Alena Jakubcová a kolektiv

Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století
Osobnosti a díla
Praha 2007

 

Lexikon Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. Osobnosti a díla vznikl v rámci výzkumného projektu Česká divadelní encyklopedie. Svazek zpracovává dějiny divadla na území českých zemí od středověku do počátku národního obrození. Přináší 382 hesel dramatiků, skladatelů, libretistů, herců, zpěváků, tanečníků, loutkářů, výtvarníků, ředitelů, pořadatelů představení i mecenášů a anonymních dramatických děl. Věnuje pozornost jazykově českým, latinským, německým, italským a francouzským divadelním aktivitám umělců, kteří v českých zemích v této době významně působili. Zdejší divadelní kulturu vřazuje do širšího evropského kontextu, s nímž byla ve sledovaném období úzce propojena charakteristickou migrací tvůrců, interpretů a repertoáru. Publikace je doplněna reprodukcemi dobového ikonografického materiálu a divadelněhistorických dokumentů. 

 

Více o knize ZD​E

 

Seznam užívaných zkratek najdete ZDE

 

Citace: Starší divadlo v českých zemích. Osobnosti a díla, ed. A. Jakubcová, Praha: Divadelní ústav – Academia 2007

 

Aktualizovaná a nová hesla ZDE

 

Garant: Mgr. Petra Ježková, Ph.D., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Biografický lexikon Česká činohra 1900–1945 vzniká od roku 2015. Chronologicky i metodou navazuje na projekt završený knižní publikací Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti (ed. Eva Šormová, Praha 2015).

 

V období první poloviny 20. století došlo v dějinách českého divadla proti předchozím historickým etapám k podstatnému rozšíření divadelní sítě, zvláště pak po roce 1918. Do hesláře bylo tedy nutné vybrat takové osobnosti, které měly relevantní podíl při vytváření české divadelní kultury, a to jak v oblasti živého divadla, tak v oblasti kritiky, teorie či historie. Přesto nezůstaly zcela opomenuty ani méně významné osobnosti, dotvářející různorodou škálu dobového divadelnictví.

 

Heslář naleznete ZDE.

 

Hesla herců, režisérů, jevištních a kostýmních výtvarníků, dramatiků, dramaturgů, kritiků, teoretiků a historiků divadla, divadelních ředitelů a podnikatelů a výběrově též loutkářů a kabaretiérů obsahují přehledný popis životní dráhy a profesní kariéry. Pojednávají o divadelní tvorbě jednotlivých osobností v historickém kontextu, charakterizují stylová východiska a jejich proměny, interpretují dílo na pozadí uměleckých proudů doby.

 

Lexikografické zpracování divadla v českých zemích v první polovině 20. století však vyžaduje další práci, která by přinesla dosud chybějící slovníky německojazyčného a hudebního divadla.

 

Seznam užívaných zkratek najdete ZDE.

 

Citace: Česká divadelní encyklopedie: Česká činohra 1900–1945 (online), Praha, Institut umění – Divadelní ústav. 

 

Eva Šormová a kolektiv

Česká činohra 19. a začátku 20. století
Osobnosti
Praha 2015

 

Zpracoval Kabinet pro studium českého divadla Institutu umění – Divadelního ústavu s externími spolupracovníky

 

Redaktorka: Eva Šormová
Redakční spolupráce: Barbara Topolová, Markéta Trávníčková

 

Autoři hesel:
Jitka Bajgarová, Lada Bartošová, Jaroslav Blecha, Věra Brožová, Milena Cesnaková, Daniela Čadková, † František Černý, Alice Dubská, Jiří Frýzek, † Jiří Hilmera, Lucie Hřebíčková, Jan Hyvnar, Magdaléna Jacková, Eva Janěková, Petra Ježková, Ljuba Klosová, † Ludmila Kopáčová, Irena Kraitlová, Lenka Kusáková, Ludmila Lantová, Silvie Léblová-Jašková, Jitka Ludvová, Marie Makariusová, Pavel Marek, Miroslava Motošková, Helena Pinkerová, † Miloš Pohorský, † Ludmila Randáková, † Vojtěch Ron, Marcella Rossová, Adolf Scherl, Pavlína Šípová, Eva Šormová, Jiří Štefanides, Václav Štěpán, Magdalena Štulcová, Martin J. Švejda, Barbara Topolová, Markéta Trávníčková, Dalibor Tureček, Marie Valtrová, Věra Velemanová, Milena Vojtková

  

Publikace vznikala za podpory Ministerstva kultury České republiky v letech 2001-2005 (projekt DA01P01OUK017) a 2007-2011 (projekt DD07P03OUK002) a byla vydána s přispěním Akademie věd České republiky. Redakční zpracování proběhlo 2012-2013 v Institutu umění – Divadelním ústavu, shromažďování dat a věcných údajů bylo ukončeno k 30. prosinci 2013.

 

Recenzovali:
doc. PhDr. Margita Havlíčková
doc. Mgr. Marie Boková

 

Seznam užívaných zkratek najdete ZDE.

 

Tento svazek postupně prochází digitalizací.

 

Garant: Mgr. Berenika Zemanová Urbanová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Biografický lexikon německé činohry vzniká od roku 2012. Navazuje na publikované svazky ČDE, obsahující také hesla osobností, které se podílely na divadelních představeních hraných v německém jazyce. 

 

Zpracování života a tvorby osobností německého činoherního divadla 19. století představuje důležitou tematickou oblast divadelních dějin českých zemí. Na rozdíl od českého divadla, jež se rozvíjelo v uzavřeném jazykovém i geografickém prostoru, pokrývá divadelnictví v německém jazyce velkou část Evropy, s níž byly české země historicky propojeny. Na území dnešní České republiky působilo v 19. století asi 20 německých scén a řada kočovných společností.

 

Základem výběru osobností byl jmenný heslář herců, divadelních ředitelů, dramatiků, režisérů, scénických výtvarníků a překladatelů, který bude dále doplňován a modifikován. Na práci se podílí mezinárodní autorský tým. Hesla jsou průběžně publikována v české a německé jazykové verzi.

 

Seznam užívaných zkratek najdete ZDE

 

Citace: Česká divadelní encyklopedie: Německá činohra v českých zemích v 19. století (online), Praha, Institut umění – Divadelní ústav.

 

Jitka Ludvová a kolektiv

Hudební divadlo v českých zemích
Osobnosti 19. století
Praha 2006

 

 

Lexikon Hudební divadlo v českých zemích. Osobnosti 19. století vznikl v rámci dlouhodobého výzkumného a publikačního projektu Česká divadelní encyklopedie, který realizuje Institut umění – Divadelní ústav s podporou Ministerstva kultury ČR. Svazek obsahuje 349 původních biografických hesel divadelních ředitelů, skladatelů, dirigentů, pěvců, libretistů, překladatelů, scénických výtvarníků, režisérů, hudebních publicistů a dalších tvůrců, domácích umělců i cizinců, kteří v 19. století vytvářeli hudební divadlo a významně je formovali na celém území českých zemí. Rozšířením tematického záběru o jinojazyčné hudební divadlo se osobnosti české scény dostaly do širšího historického i geografického kontextu a obraz české divadelní kultury 19. století získal středoevropský rozměr. Řada biografií, které encyklopedie obsahuje, je v české literatuře prezentována poprvé.

 

Více o knize ZDE

 

Seznam užívaných zkratek najdete ZDE

 

Citace: Hudební divadlo v českých zemích. Osobnosti 19. století, ed. J. Ludvová, Praha: Divadelní ústav – Academia 2006

Hledáme spolupracovníky

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

(Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Kdo jsme

Česká divadelní encyklopedie je dlouhodobý projekt Kabinetu pro studium českého divadla (IDU), který si klade za úkol zkoumat historii divadla na území dnešní České republiky, a to jejích českých i jinojazyčných projevů, a zveřejňovat získané poznatky formou biografických lexikonů jak v tištěné, tak v elektronické podobě.