Macháček, Simeon Karel

Simeon Karel
Macháček
10. 12. 1799
Praha
2. 10. 1846
Praha
Dramatik, básník, překladatel, divadelní kritik.

Někdy uváděn jako Šimon K. M. – Narodil se v rodině síťaře. Vychodil německou základní školu. Na staroměstském Akademickém gym­náziu, kde začal studovat 1812, se pod vlivem J. Jungmanna (učil jej od 1815) orientoval na český národní program. Byl vynikajícím žá­kem, věnoval se zejména literatuře, klasické filologii, hudbě, zpěvu a deklamaci. 1818–21 absolvoval filozofii. Již za studií začal pře­kládat (jako gymnazista přetlumočil ukázku z Homérovy Iliady, později německé básníky) a do vlastenecké společnosti se uvedl při osla­vě svátku prof. A. Klara veřejnou deklamací čtrnáctého z Pindarových Zpěvů olympských v řečtině. Po ukončení studií poskytoval pro obživu soukromé lekce. Žádané místo profeso­ra nezískal; po udání, že v berlínském časopisu Der Gesellschafter publikoval 1822 necenzu­rovaný článek o situaci českého písemnictví, byl policejně vyšetřován a evidován jako po­liticky podezřelý. Věnoval se široce koncipo­vané kulturní práci v duchu jungmannovského programu: Překládal, studoval slovanské lite­ratury, hrál s ochotníky v domácím Teisingero­vě divadle, vydal obsáhlou antologii současné české poezie pro potřeby veřejného přednesu na vlasteneckých podnicích (Krasořečník aneb Sbírka básní k deklamací, 1823). Po zís­kání profesorského místa na jičínském gymná­ziu (1828) se následujícího roku oženil se zpě­vačkou Marií Šulcovou († 1847; vystupovala v ochotnickém divadle rodiny Teisingerovy, 1826–29 ve StD). V novém působišti M. po­kračoval v literární práci, spolu s manželkou organizoval kulturní a společenský život, byl uměleckým vedoucím trauttmansdorffského zámeckého divadla, kde jeho choť koncerto­vala, zasadil se o zvýšení úrovně vyučování českého jazyka, zajistil dodávání českých no­vin a pomýšlel i na založení českého divadla. V létě 1846 pobýval jako každoročně v láz­ních Šternberk u Smečna, kde se léčil s tuber­kulózou, během následného pobytu v Praze se nemoc fatálně zhoršila. Zemřel ve Všeobecné nemocnici, pochován je na Olšanských hřbi­tovech.

Jako přívrženec jungmannovského kultur­ního konceptu usiloval M. také svými pracemi pro divadlo uvést do českého jazykového kon­textu umělecky náročná díla. Ve hře Ženicho­vé vytvořil na motivy starší německé frašky kultivovanou, formálně vybroušenou veršo­vanou veselohru s vtipně pojednanou jedno­duchou zápletkou. Dílko dlouho platilo za vrchol české komediografie a bylo několikrát zhudebněno. Další komedie Půjčka za oplátku (zaměňovaná se starší veselohrou Jüngerovou přeloženou J. N. Štěpánkem, tisk 1818, prov. StD 1819) představovala pokus o hru ze současnosti, v dobové produkci však nikterak ne­vynikla. Jednoaktovou veršovanou (pětistopý trochej) „smutnohru“ Bulhar původně sepsal jako ukázku tragického žánru pro Jungman­novu Slovesnost (pro niž též excerpoval). Na půdorysu příběhu z Turky okupovaného Bulharska, převzatém z Christmanovy povíd­ky, se snažil uplatnit tragickou ironii a v titulní postavě vytvořit hrdinu, jehož vášnivá touha po pomstě má osudné důsledky. V pětiak­tové tragédii Záviš, pán z Růže, inspirované Palackého studií o mocném Vítkovci (ČČM 1831) a napsané nejprve německy (Zawisch von Falkenstein, rkp.), se nejvíce přiblížil formálnímu i myšlenkovému ideálu klasic­ké a klasicistní poetiky, jak byl formulován ve Slovesnosti. Sevřená syžetová kompozice dodržuje zásadu jednoty místa, děje a času, titulní postava vykazuje sice výrazné roman­tické rysy, v celku dramatu je však pojedná­na jako velkolepý hrdina, který sebe i své potenciální dílo zničí nedostatkem smyslu pro míru, a jeho individuální vzpoura je uká­zána jako něco, co zákonitě vede ke krachu. Hra měla premiéru 1846 v StD, v roli Závi­še a královny Kunhuty vystoupili manželé Kolárovi.

M. obohatil české divadlo také aktivitou překladatelskou. Už jeho první divadelní pře­klad, Goethova Ifigenie na Tauridě (t. 1822), byl průkopnickým dílem. M. úsilí plynule a přesně tlumočit originál naráželo na nedo­statek příhodných českých výrazů, avšak ve vlasteneckých kruzích bylo vysoce ceněno. Zpočátku používal časomíru, na základě vlast­ního zkoumání českého verše i překladatel­ské zkušenosti dospěl koncem dvacátých let k prozódii přízvučné, která otevřela jeho dílu nové možnosti. Přiklonil se k ní např. při překládání Raupachovy hry Nevolníci aneb Isidor a Olga (1834), kde ještě před Máchou expo­noval otázky existenciální. Z velkorysého mladického záměru přetlumočit všechna vý­znamná dramata Schillerova uskutečnil pouze zlomek: Přeložil jednu scénu závěrečné části trilogie Valdštejn a tragédii Panna Orleánská, jejímž převodem přispěl k vývoji českého blankversu.

Překládal také hry se zpěvy (např. Raimund, h. Drechsler: Diamant krále duchů), hudeb­ní vzdělání a cit uplatnil v převodech libret,jimiž ve dvacátých letech vedle J. N. Ště­pánka a J. K. Chmelenského vytvářel reper­toárovou zásobu konstituujícího se českého operního divadla (Weigl: Rodina švejcarská a Sirotčí dům; Cherubini: Vodař; Rossini: La­zebník sevillský a Othello, mouřenín benátský; Spontini: Vestálka; Mozart: Don Juan aneb Prostopášník potrestaný; Rösler: Elisena, kněžna volharská; Grétry: Kníže Raoul, nazván Modrovous; Bierey: Vladimír, kníže novgo­rodský; Spohr: Faust). Nad otázkami libreta a jeho překladu se zamýšlel v předmluvě k vy­dání svého překladu Mozartova Dona Juana (1825). M. teoretický zájem o drama i záliba v klasicismu se projevily paralelním českým a německým, bohatě komentovaným pře­kladem Horatiova Listu o umění básnickém. Ve dvacátých letech se věnoval také divadelní kritice. Svými referáty, v nichž se soustředil zejména k textu a mluvě, respektive zpěvu, přispíval do Čechoslava, pro první ročník ČČM (1827) napsal souhrnné zhodnocení tří uplynulých sezon. Také jako kritik volal po umělecky vybroušeném repertoáru. Veš­keré M. divadelní aktivity prostupovala sna­ha pozvednout české divadlo na vyšší úroveň myšlenkovou a estetickou a etablovat ve vzni­kající národní kultuře klasický kulturní model.

Pseudonymy a šifry

S., S-, K. M., Š. M., Š. M-á-k.

Hry

Ženichové, StD 1824, t. 1826, uprav. vyd. 1841; Půjčka za oplátku, t. 1846; Bulhar, t. [1846], PD 1879; Záviš Vítkovec, pán z Růže aneb Pokuta za zrádu, StD 1846, t. s tit. Záviš, b. d. ■ Souborně: Nové divadelní hry, 1846; Spisy S. K. M. I, 1883.

Překlady

J. W. Goethe: Iphigenia v Taurii, t. 1822; F. Schil­ler: Valdštejnova smrt, ukázka t. in Čechoslav 1825, s. 497–499; F. Raimund: Diamant krále duchů, h. J. Drechsler, StD 1827; Q. Horacius Flaccus: De arte poetica liber, t. 1827 (i do něm.); E. Rau­pach: Nevolníci aneb Isidor a Olga, StD 1834, i t.; F. Schiller: Panna Orleanská, StD 1838, i t. ■ Do němčiny: F. Turinský: Angelina, t. 1828. ■ Sou­borně: Spisy S. K. M. II, 1884.

Prameny a literatura

Nesign. [S. K. M.], autoreferát Ženichové, Če­choslav 6, 1825, s. 599n.●; Ref. př. Panna Orle­ánská: Pipo [V. J. Picek], Ost und West 2, 1838, s. 422; P. [V. K. Püner], Česká včela 9, 1842, s. 64●; nesign. [J. N. Štěpánek], tamtéž 10, 1843, s. 108 [k námětu Ženichů]; R., ref. Záviš Vítkovec, Bohemia 12. 11. 1846; J. Sl. [V. Vávra], ref. Že­nichové + Půjčka za oplátku, Pražský večerní list  13. 11. 1847●; ref. Záviš Vítkovec: nesign. [F. B. Mikovec], Lumír 2, 1852, s. 1053n. → Pražská Thálie kolem 1850, 2010 + Lumír 6, 1856, s. 429; J. N. [Neruda], Čas 20. 11. 1860 → České diva­dlo I, 1959 + Hlas 11. 12. 1862 → České divad ­lo II, 1951●; J. N. [Neruda], ref. Bulhar + Ženicho­vé, Národní listy 4. 10. 1879 → České divadlo V, 1966; F. Bačkovský: Začátky a rozvoj dramatické­ho básnictví českého, Květy 5, 1883, d. 2, s. 551 + O prvých českých zpěvohrách, Lumír 15, 1887, s. 317–319; A. Truhlář: Š. K. M., Nástin životo­pisný, Krok 1, 1889, s. 79–83, 135–138, 233–238, 306–313; nesign.: K některým historickým ne­přesnostem hry Záviš, Pražské noviny 3. 11. 1892; Č. Zíbrt: Látka M. veselohry Ženichové v staro­české knize z roku 1706, Národní listy 11. 1. 1894, odp.; Ks.: Látka M. veselohry Ženichové, tamtéž 26. 6. 1896, odp.; V. Tille: Ze srovnávací literatury lidové. 1. Látka M. veselohry Ženichové, Český lid 6, 1897, s. 1–5; J. Kamper: České drama v letech 1821–1848, in sb. Literatura česká devatenáctého století II, 1903, s. 382–391, 398n., 404n.; F. Klein­schnitzová: S. K. M. německé drama Zawisch von Falkenstein, Listy filologické 43, 1916, s. 417–428; K. Paul: Pramen M. Bulhara, Časopis pro moder­ní filologii 14, 1927/28, s. 13–15; J. Hrabák: Pra­meny českého blankversu, Studie o českém verši, 1959, s. 269–287; DČD II; D. Tureček: Rozporu­plná sounáležitost, 2001, s. 145–148. ■ ČHS, HD, LČL, Masaryk, Otto, Otto-dod, Rieger, Wurzbach; Laiske

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 613–615

Autor: Topolová, Barbara