Durdík, Pavel

Pavel
Durdík
23. 5. 1843
Hořice u Jičína
17. 8. 1903
Jaroměř
Překladatel, spisovatel, publicista, literární a divadelní kritik.

Syn kloboučníka a dcery zámožného továrního rytce J. Sailera z Prahy. Ze čtrnácti D. souro­zenců vynikli filozof a estetik Josef D., překla­datel ruské poezie Alois D., pedagog a pře­kladatel klasických děl Petr D. 1845 se kvůli otcově živnosti rodina přestěhovala z Hořic do Hradce Králové, kde D. chodil do školy a 1853–61 vystudoval gymnázium. S podpo­rou stipendia městské rady studoval v Praze medicínu (prom. 1867), vzdělání si rozšiřoval na univerzitě v Lipsku. 1868 odjel do Ruska, kde získal místo osobního lékaře knížete Rep­nina v Jagotíně u Kyjeva. V Moskvě znovu složil rigorózní zkoušky a začal vykonávat ve­řejnou praxi (ředitel nemocnice na serpuchov­ském panství hraběte Orlova-Davydova, pak zemský a soudní lékař v klužské gubernii). 1877 se vrátil do Čech, zanedlouho odjel ja­ko vojenský lékař do holandských kolonií v Indii, kde působil pět let. Vybaven literatu­rou a instrukcemi od V. Náprstka věnoval se též etnografickému a entomologickému sběra­telství. 1883 se vrátil s podlomeným zdravím po prodělané malárii. Přivezl rozsáhlou sbír­ku etnografickou, kterou daroval Náprstkovu muzeu, sbírku hmyzu věnoval Napoleonu M. Kheilovi, pozdějšímu místopředsedovi České společnosti entomologické. Do konce živo­ta zůstal svobodný, bydlel se sestrou Marií na Betlémském nám., později ve Voršilské ul. Při­spíval do mnoha periodik, podnikal cesty po Evropě (1885 Paříž, účast na pohřbu V. Huga, 1888 Ženeva, 1894 Španělsko). Aktivně se účastnil spolkového života (od 1886 člen a zá­hy první místopředseda výboru Russkij kru­žok; člen výboru Českoslovanské jednoty v Praze a Matice české) a osvětové činnosti. S přednáškami o ruských literátech vystupoval i v Umělecké besedě, v cyklech pořádaných Spolkem českých učitelek, Ústřední maticí školskou aj. 1901 se zotavoval v hessenských lázních v Nauheimu, t. r. byl stižen záchvatem mrtvice a částečně ochrnul, přesto pokračoval v psaní. O dva roky později podlehl druhému záchvatu mrtvice na letním pobytu v Jaroměři, pohřben byl na Olšanských hřbitovech.

Za pobytu v Rusku psal o tamních kultur­ních a politických poměrech, také o divadle a cenzuře do českého tisku (Osvěta, Květy), statí Slavjanofilská strana na Rusi (Osvěta 1873) korigoval mylné a naivní představy o ruském pojetí slavjanofilství. Po návratu z Indie vyvíjel intenzivní publikační a pře­kladatelskou činnost soustředěnou hlavně na ruskou literaturu. Překládal prózu, zvláště I. S. Turgeněva, také L. N. Tolstého, N. S. Lesko ­va, A. P. Čechova, N. V. Gogola ad. Do českého prostředí uvedl hry N. V. Gogola, A. I. Palma, A. N. Ostrovského, V. S. Solovjova, V. Krylova, I. S. Turgeněva, a významně se tak podílel na zřetelné ruské linii repertoáru ND, která v osm­desátých letech předznamenávala realistickou dramatiku. Po pražských premiérách se D. překladů chápaly cestující společnosti, k nejfrekventovanějším patřil Palmův Náš přítel Něklužev a Špažinského Paní majorka. O kvalitě a živosti D. dramatických překladů svědčí fakt, že se udržely na jevišti až do polo­viny 20. stol. Překládané hry často doprovázel obšírnými studiemi v tisku. Poučeně objasňo­val literární a kulturní kontext, představoval autory a jejich tvorbu. Vedle bratří Mrštíků, J. Kuffnera a T. G. Masaryka patřil k průkop­níkům realismu a s jeho odpůrci vedl ostré po­lemiky (např. 1887 s J. Vrchlickým o Palmo­vě hře Náš přítel Něklužev). Řidčeji překládal z holandštiny, Ottův divadelní slovník zmiňu­je hru H. Schimmela Slečna Bosova (text ani provedení nezjištěny). Informace o překladu Turgeněvovy jednoaktovky Snídaně u mar­šála a Špažinského hry Nepotřebný život [Meziaktí] nejsou potvrzeny jinými zdroji.

Pseudonymy a šifry

A. F. Balan, S. (J.) Larin, Dd., Dr. P. D.

Překlady

N. V. Gogol: Hráči, ND 1885, t. 1886; I. S. Tur­geněv: Měsíc na vsi, Švandova spol. Plzeň 1885, t. s tit. Měsíc na venkově 1892; A. N. Ostrovskij: Vinný bez viny, ND 1885, t. 1886; I. S. Turgeněv: Venkovanka, t. 1885; A. I. Palm: Náš přítel Něklužev, ND 1887, i t.; I. V. Špažinskij: Paní majorka, ND 1887, i t.; A. N. Ostrovskij: Les, ND 1888, i t.; A. N. Ostrovskij, N. J. Solovjov: Divoška, ND 1888, i t.; A. I. Palm: Starý pán, t. 1888, Švandova spol. ND Brno 1889; V. Krylov: Chytrák na chytráky [Havrani], t. 1889, Budilova spol. Plzeň 1890; týž: V obležení [Náš mazlíček], tamtéž 1890, i t.

Teatralia

Divadlo na Rusi, Osvěta 2, 1872, s. 116–134 → L. Vacina: Příběhy z cest na východ, Hradec Králo­vé 1982; A. F. Balan: Ruský umělec Blažej Verešča­gin, Osvěta 5, 1875, s. 561–576; Charakterní obrá­zek z ruského života, Lumír 12, 1884, s. 223n., 240, 254–256; Dramatická práce I. S. Turgeněva, Kvě­ty 7, 1885, d. 1, s. 254–261, 406–418; L. N. Tolstoj, Zlatá Praha 3, 1885/86, s. 683–684, 699, 712n., 731, 739; Ruský dramatický spisovatel A. Palm (1812–1885), Národní listy 29. 3. 1887; A. I. Palm, ruský dramatik a beletrista, Světozor 21, 1887, s. 366; Ke charakteristice A. N. Ostrovského, Zlatá Praha 4, 1886/87, s. 412n.; Reálný ráz dramatické literatury u Rusů. Dráma Paní majorka od Ippolita V. Špažinského, Národní listy 7., 11. a 16. 11. 1887; Ippolit Vasiljevič Špažinskij, Světozor 22, 1887/88, s. 494; Alexandr Ostróvskij, realistický a národní dramatik ruský, Květy 11, 1889, d. 1, s. 324–330, 457–462; Ruské divadlo a Smetanovy opery. Z moskevských vzpomínek, tamtéž 20, 1898, d. 1, s. 111–116, 218–230; Divadelní vzpo­mínky ze Španělska, Národní listy 27. 3., 10. a 24. 4., 15., 22. a 29. 5., 5. a 12. 6. 1898; Zasláno o „Prodané nevěstě“, tamtéž 30. 10., 3. a 5. 11. 1898; Sevillské typy v operách: Lazebník Figaro, Don Juan, Carmen, Květy 21, 1899, d. 1, s. 237–251,332–352; Život za cara (opera Glinkova), Národní listy 1. 6. 1900.

Prameny a literatura

LA PNP: torzo pozůstalosti, inventář → J. Wagner, 1961. ■ Nesign.: Dr. P. D., Pokrok 30. 11. 1883; nesign.: Dr. P. D. Světozor 17, 1883, s. 583; nesign. [J. Neruda]: P. D., Humoristické listy 26, 1884, s. 18n. → Podobizny II, 1952; J. V. S. [Sládek]:
Ještě „Anatomové“, Lumír 12, 1884, s. 288; Nemo [J. Vrchlický]: Divadlo. Od ředitelství ND…, tamtéž 12, 1884, s. 208; J. Vrchlický: Náš přítel Něklužev, Hlas národa 30. 3. a 2. 4. 1887 [k tomu: P. Durdík, Zasláno, Národní listy 1. 4. 1887 a [red.]: Jaroslav Vrchlický a – pan dr. P. D., Hlas národa 2. 4. 1887]●; nekrology: =, Zvon 3, 1902/03, s. 671; -es. [F. Herites], Máj 1, 1902/03, s. 741n.; Lumír 31, 1902/03, s. 400; Meziaktí 3, 1902/03, č. 346; Zlatá Praha 20, 1902/03, s. 514; Právo lidu 19. 8. 1903; Jitřenka 22, 1903, s. 279; Časopis lékařů českých 42, 1903, s. 900n.; A. Pikhart, Osvěta 33, 1903, s. 899–903●; kp: Vzpomínka na spisovatele P. D., Lidové noviny 17. 8. 1943; nesign.: Vzpomínka na spisovatele P. D., Národní práce 17. 8. 1943; V. Businský: P. D., lékař – cestovatel, Věda a život 10, 1944, s. 259–261; DČD III; M. Maleček: T. G. Masaryk, či P. D.? Několik poznámek k tématu Lev N. Tolstoj a české myšlení, SPFF BU 51, 2002, ř. B – filozofická 49, s. 125–136. ■ LČL, ODS, Otto, Otto-dod, Rieger

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 153–155

Autor: Ježková, Petra