Václav Havel: Zahradní slavnost, Divadlo Na zábradlí Praha, pr. 3. 12. 1963. Foto: Jaroslav Krejčí

Soupis vznikl na zadání Knihovny Václava Havla (KVH). Na základě smlouvy o spolupráci mezi KVH, Ústavem pro českou literaturu AV, v. v. i.  (ÚČL AV) a Institutem umění-Divadelním ústavem (IDU) se realizace ujaly PhDr. Lenka Jungmannová, PhD. a Mgr. Lucie Čepcová.

Soupis premiér shrnuje informace o divadelních, rozhlasových a televizních inscenacích, dále o filmových zpracováních a video-inscenacích a akcích na pomezí uměleckých druhů, které mediálně realizují hry nebo jiné texty (básně, eseje, korespondenci, pohádky…) Václava Havla.

Soupis čítá přes tisíc položek a je strukturován do excelové tabulky podle vyhledávaných údajů.

Sběr dat byl uzavřen ke konci srpna 2019. Jedná přesto o soupis neuzavřený, který lze průběžně aktualizovat, protože rozvoj internetu a digitalizační činnost různých institucí i soukromých subjektů přináší stále nové informace.

 

Soupis premiér shrnuje informace o divadelních, rozhlasových a televizních inscenacích, dále o filmových zpracováních a video-inscenacích a akcích na pomezí uměleckých druhů, které mediálně realizují hry nebo jiné texty (básně, eseje, korespondenci, pohádky…) Václava Havla.

Při práci na soupisu jsme vycházely z několika zdrojů. Především to byl archiv a knihovna Knihovny Václava Havla a fondy a databáze (databáze Divadlo, výstřižkový fond Argus, bibliografická databáze včetně Retrospektivní databáze českého divadla) Institutu umění – Divadelního ústavu a Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. (Česká literární bibliografie) a dále pak fondy Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu - ARTAMA.

Z individuálně vzniklých soupisů jsme využily především přehled vytvořený Helenou Albertovou pro katalog k výstavě spolupořádané Divadelním ústavem a slovinským Divadelním muzeem (Državljan in dramatik Václav Havel, Slovenski gledališki muzej, Ljubljana 1999), dále pak přehled inscenací pro samizdatový sborník O divadle (II/1987, str. 440–443) nazvaný „Divadelní, televizní a rozhlasová provedení her Václava Havla v letech 1975 –1986“, který vypracovala Anna Freimanová. Jiným výchozím zdrojem byl soupis inscenací, který vytvořil Vilém Prečan pro Československé dokumentační středisko na zámku Schwarzenberg v Scheinfeldu a který je uložen v divadelním oddělení Národního muzea. Dílčí přehled inscenací Havlových her poskytla Literární a divadelní agentura Aura-Pont. Pracovaly jsme též se soupisem bibliografie „Václav Havel a jeho místo v českém divadle“, který vytvořil František Knopp, a rovněž se Soupisem části fondu V. Havla předaného k uspořádání do Literárního archivu Památníku národního písemnictví, který zpracovala Růžena Hamanová (mezi listopadem 2003 - prosincem 2004). Důležitými zdroji excerpování dat byly pak též programy k inscenacím a webové stránky jednotlivých divadel, včetně zahraničních.

Informace o každé inscenaci jsou členěny dle data vzniku hry (v případě více autorových her uvedených v jedné inscenaci jsou v dalších kolonkách data vzniku dalších her), podle názvu hry (kombinace her je volena tak, jak byla divadlem inzerována) a podle titulu, pod nímž byla inscenace nastudována. Následující položka obsahuje název hry v překladu, pod kterým byla hra uvedena, dále je datum premiéry, poté píšeme název divadla a město. V dalších kolonkách pak uvádíme název země, jméno režiséra, dále jméno překladatele, autory výpravy a poslední kolonka je věnována speciálním poznámkám (například poznámkám o spoluautorech, druhu díla, zvláštnostech uvedení a též údajům o inscenování s hrami jiných autorů).

Názvy divadel píšeme v dobovém znění (např. Klicperovo divadlo se v roce 1989 jmenovalo Divadlo Vítězného února). Názvy zahraničních divadel uvádíme v originále, pouze u jazyků, které neužívají latinku, názvy přepisujeme foneticky do latinky, případně výjimečně převádíme i do češtiny (názvy v azbuce) nebo angličtiny (Theatre Horizon spolu s Hong Kong Academy for Performing Arts, Hong Kong).

Názvy měst, pro které je užívána česká varianta (např. Leipzig - Lipsko), jsou vedeny v počeštěné verzi. Názvy států jsou sjednoceny pod název platný v současnosti, ale v závorce uvádíme i název země platný v době vzniku inscenace.

Jména autorů uvádíme, jak byla uvedena v příslušném jazykovém kontextu, nejčastěji v případě jmen českých umělců převážně nebo trvale působících v zahraniční (např. Vasek C. Simek).

Sběr dat byl uzavřen ke konci srpna 2019. Jedná přesto o soupis neuzavřený, který lze průběžně aktualizovat, protože rozvoj internetu a digitalizační činnost různých institucí i soukromých subjektů přináší stále nové informace.

PhDr. Lenka Jungmannová, PhD.
Mgr. Lucie Čepcová 

V Praze 30. 8. 2019

 

SOUBORY KE STAŽENÍ